Gagauziya dzüdo açık çempionatı topladı Moldovanın en kaavi sportçularını

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta Gagauziyanın regional sport liţeyindä geçti dzüdo açık çempionatı. O topladı  Moldovanın 9 en kaavi komandasını. Yarışmaklar geçtilär  türlü aarlık kategoriyalarında. Avtonomiyadan çempionatta pay aldılar sportçular Komrattan, Kazayaktan, Valkaneştän, Çeşmä küüyüdän.

Gagauziyanın  dzüdo açık çempionatı geçti Komrat sport liţeyındä. Güreşlär geçtilär iki matta.  Onnar topladılar devletin en kaavi dzüdocülarını. Kızgınnık duyulardı bütündän. Kimisi istemäzdi gitmää taradılmış. Ama sport olä: var taramaklar da, taratmaklar da.  Çempion oldular nicä en küçüklär, ölä dä te onnar, kim diil bir keret kalktılar devlet hem Evropa yarışmakların şannı pyedestallarına.

“Konkurentım taa yufkaydı bendän, ama hepsi ii geçti”.

 

“ Bän beendim nicä geçti yarışmaklar. Zordu, ama bän yaptım ne koydum neetimä”.

 

“Bän sevinerim, ani taradım ikinci eri,  ileri dooru hazırlanacam gelecek yarışmaklarına”.

Tutturardılar sportçuları onnarın trenerları, angıları koydular bütün kuvedini, ki maasus bölä  çempionatlarda belli etmää en kaavileri, yapmaa analiz, ne taa lääzım kaavileştirmää. Bu yarışmaklar verelär kolaylık  kaldırmaa kendi ustalıını sport uurunda.

“Güreş gider diil şaka,  kaavi konkurenţiya Komrat dzüdoistlerinä”, — nışannadı Belţı kasabasının dzüdo trenerı Gennadiy Milişkeviç.

Yarışmakların baş daavacısı urguladı, ani  çempionat hazırlandı üüsek uurda. O topladı en kaavi sportçulları. Onnar gösterdilär kaavi hem meraklı güreşleri, ne gösterer, ani  devlettä dzüdo ilerleer. Pötr Kurunun terbiedilenneri sıkı hazırlandılar da başarabildilär koyulmuş davaaları.

“Neredä bän düşündüm, ani tarayaceklar benim  çocuklarım,  birazı taradı, birazı tarattı. Ama güreşlär kızgındı hepsi aarlık kategoriyalarında. Pek kaavi komandaları getirdilär  Tiraspol, Belţı, Benderı”, — söledi Pötr Kuru.

Tutturmaa spotçuları  hem vermää baaşışları geldilär sport hem gençlik bakanıın başı hem “Judo junior Moldova”  cümnä topluluun temsilcisi. Mussafirlerin  bakışlarına görä matta güreş sıkıydı hem  becerikliydi, ama sadece karakter yardım eder taramaa.

“Maasus sayȇrım, ani bölä  yarışmaklar ilerlederlär  sportu Moldovada. Bizim uşaklar isteerlär  hem var nicä etişsinnär üüsek çıkışlara”, — nışannadı “Judo junior Moldova” cümnä toplumun temsilcisi Grigoriy Moga.

Yarışmakların çıkışlarına görä  30 uşak kazandılar üçüncü erleri, 30 da ilk hem ikinci erleri. Hepsi tarayıcılar kablettilär para baaşışlarını, diplomnarı, çempionnar da kubokları. Komandaların aralarında erlär pay edildi butakım: ilk oldu Komrat, ikinci — Kazayak hem üçüncü — Kalaraş. Onnara verildi kubok hem baaşışlar — top hem kimono.
Источник grt.md
228

İlgili statyalar

ÖDÜLLÄR DEVLET YARIŞMAKLARINDAN

Çiçek ayı pek becerikliydi  Komrat dolayı  sport okulun  sportçularına. Onnar pay aldılar  devlet uurunda yarışmaklarında  da kazandılar  ilk erlerini. Getirdilär  regionun  kumbarasına altın,  gümüş hem  bronz   ödüllerini. Şindi uşaklar sıkı hazırlanȇrlar  Gagauziyanın açık çempionatına dzüdo güreşmesindä. Söleerlär , taramak olmȇȇr kolay, erlem konkurent taa  taa kaavi  hem becerikli. Ama bu diil  Pötr Kurunun  sportçuları  için. Onnar üüsek uurda  tanıttırdılar regionu  devlet yarışmaklarında hem federaţıyaların kuboklarında sambo  hem dzüdo çempionatlarında.  Sportçular getirdilär iki ilk eri dzüdo yarışmaklarından,   ikinci hem  üçüncü erleri üç yarışmaktan. Sıradakı keret Darya Vlah  geçirdi üüsek uurda güreşmeleri da ipon priyömunnan taradı finalda kendi konkurentını. Kalanı da  hep…

Grek-rim güreşindä Gagauziya açık çempionatı belli etti en kaavi güreşçileri

Gagauziyada Baurçu küüdä geçti  grek-rim  güreşindä açık çempionat. O topladı  Moldovanın 13 en kaavi komandasını. İki  matta  güreştilär  çocuklar türlü aarlık kategoriyalarda.  Yarışmaklar  belli ettilär en iileri bu sport çeşitindä. Gagauziyanın açık çempionatı topladı diil sade regionun en kaavi güreşçilerini, ama bütün devlettän dä. İki matta  güreş gitti kızgın  hem meraklı.  Kim sa istemäzdi kalmaa aşaa, kullanıp kuvedini hem bilgilerini, kim sa kalktı şannı pyedistala, kim sa etişmedi yarı finala da.  Uşakların laflarına görä, yarışmaklar hazırlı üüsek uurda, matta da konkurenţiya büüktü. “Çempionat geçer  pek ii urda”.   “Lääzım ilerletmää  güreş kulturasını. O pek önemli, da onda pek çok gözäl…

Gagauziyadan şannı trener Pötr Kuru oldu Evropa çempionu dzüdo uurunda

Kirez (iyün) ayın ikisindän Greţıyada Krit adasında İraklion kasabasında geçer Evropa çempionatı dzüdo uurunda veterannarın aralarında. Yarışmaklarda pay aldı Moldova toplumunnan gagauz sportçusu, şannı trener Pötr Kuru, angısı kazandı Evropa çempionu titulunu. Gagauziyanın hem Moldovanın şannı trenerı dzüdo hem sambo uurunda Pötr Kuru pay aldı 100 kilalık kategoriyada. O geçirdi üç güreş, angılarını taradı. Üçüncü güreşi ilk er için ipon çalımınnan taradı konkurentını Almaniyadan. Karşıtlan taa ileri buluşmadı, onun için koydu bütün kuvedini, da kazandı çempion titulunu.  Yarışmaklarda pay aldılar sportçular 36 devlettän. “Yarışmaklar  geçtilär üüsek uurda, hepsi çempionnar güreştilär , geçirip üçär-dördär güreş, taradılar kendi konkurentlarını, da kazandılar ilk…

Gagauziyada geçer Moldova boks çempionatı

Komratta başladi 17-18 yaşında gençlerin aralarında Moldova boks çempionatı. O topladı devletin en kaavi sportçularını. 100 pay alandan zeedä  beş günün içindä belli edeceklär en kaavileri. Sportçular tanıttıracȇklar  devletimizi Evropa yarışmaklarında. İkincilää Komrat kasabası kableder devletin en kaavi boks sportçularını. Ringta  karşı karşıya geldilär diil sade ilk sefer pay alannar, ama te onnar da, kimdä var çempion titulu. Ringta güreşlär kızgın hem meraklı geçtilär. Çoyu başarldılar nokautlan hem nokdaunnan. Çocukların laflarına görä yarışmaklar üüsek uurda geçerlär. Gagauziyayı gençlerin arasında tanıttırȇr boksörlar Komrat hem çadır Sport okullarından. Trenerların laflarına görä, ringta geçerlär kaavi güreşlär, çünkü çoyu sportçular diil bir keret kazandılar…

Gagauziyanın aar atletikacıları Moldovanın çempionnarı oldular

Kişinöv kasabasında geçti devlet aar atletika çempionatı büüklerin aralarında.  Yarışmaklarda pay aldılar Gagauzianın aar atletika okulun 11 sportçusu — 4 kız hem 7 çocuk. Devlet aar atletika çempionatında toplandılar en kaavi sportçular bütün devlettän.  Yarışmakların çıkışlarına görä ilk erleri kazandılar bizim komandadan  Elena Kılçik, Anastasiya Kılçik,   Mariya Mitioglo hem Aleksandr Balci. İkinci eri kaznadılar Diana Çebotaru hem Artur Kara.  Tarayannarın laflarına görä, yarışmaklar geçtilär üüsek uurda hem pek az siiredici vardı. ANASTASİYA KILÇİK aar atletika çempionu: “Bän bu yarşmaklaradan  pay aldım  başka çempionatlarda, neredä hep taradım. Bu sefer diildi taa zor nekadar geçän yıl.  Sade bir konkurentım vardı — bir…