Gagauziya Bakannık Komiteti kabletti kultura uurunu ilerletmäk planının 2030-cü yılına kadar

Hederlez ayın 23-dä Gagauziya Bakannık Komitetinin oturuşunda kabledildi 2022-2030-cu yıllara Kultura uurununu ilerletmäk  programası. O kurulu birkaç strategiyadan Evropa standartlarına görä.  

Kultura uurunda politika doorudulacek koşulların kurmasına hertaraftan, angıları kendi sırasında kuraceklar kultura hem ruh duygularını herkezindä ayırı-ayırı. Çünkü böleliklän sade gençlerdä peydalanêr havez korumaa kalmış halkından miraslarını. Gagauziyanın Kultura –Bakannıı kurdu 7 strategiya kanon temellerini zenginnetmäk için, korutmaa hem ilerletmää deyni kultura mirasını, nışannadı Marina Semönova.

«Maasus halklarası kurumunnan bizim uzmannar barabar analizleri yaptılar birbuçuk yılın süresindä. Çünkü baş neet — kurmaa ilerletmäk strategiyasını, baş sorumnu oldu uzun sürelerä kurulmuş bakışlar kulturada  zenginnetmää», — söledi bakan.

En uzun sürär programaların birisindä bakılı gagauz dilin ilerletmesi, kultura mirasının elementleri gibi. Kultura bakannıı teklif etti strategiyasında katmaa gençleri bu uura, kurup hem geliştirip türlü proektları, olayların 80% geçirmää gagauz dilindä, onnarın sayısını sa zeedelemtää 90%. Programa doorudulu korumaa hem ilerletmää kultura mirasını herbir halka deyni, angıları yaşêêrlar Gagauziyada.

«Kuruldu birkaç strategiya, analiz sa gösterdi, ani kulturada lääzım diiştirilsin   temellär, korutmaa hem işletmää gagauz dilinin kulturasını avtonomiyada, katılsınnar kultura yaşamasına media hem haber tehnologiyaları da», — söledi Marina Semönova.

Kultura kurumnarın material-tehnik bazasının zenginnetmesi da plana koyulu.70% infrastrukturayı kultura uurunda plannara koyuldu 2030-cu yıllaradan Evropa standartlarına görä yapmaa.

«Burada lääzım sırasınca erleştirmää hepsi kultura olaylarını. Bu  ilk dokument kultura uurunda, nicä kuruldu Gagauziya. Biz bileriz, ani var 88 kultura kurumu, angılarının taa çoyu baalı primariyalara. O üzerä haber lääzım verilsin erli kuvetlerä dä», — söledi Bakannık komiteti başının yardımcıs Olesä Tanasoglo.

Kultura ilerletmäk programası 2022-2030 yıllara Bakannık komitetinnän kabledildi. Hep oturuşta nışanandı, ani avtonomiyada var büük kultura potenţialları,  kultura zanaatları, neredä üüsek kaliteli uzmannar işleerlär,  becerikli yaşayannar da, angıların işleri anılmış  bütün dünnedä.
Источник grt.md
174

İlgili statyalar

Marina SEMENOVAya Moldova kultura Ministerliin ödülü verildi

Baba Marta ayın 27-dä Moldovanın milli incäzanaat muzeyindä oldu bir sıra, neredä Moldova kultura Ministerlii kultura uurunda 10-culaa kendi ödüllerini verdi. Ödül vermäk sırasında pay aldılar Moldovanın Premeyr-ministrusu Dorin REÇEAN, Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN, Romıniya kultura hem dinnär ministrusu Lucian ROMAȘCANU hem başkaları. Ödül kabledennerin arasında vardılar artistlär, kultura insannarı, bibliotekacılar, çalgıcılar hem taa başkaları. Büük ustalık hem çalışkannık için Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA kabletti Moldova kultura ministrusu Sergiu PRODAN elindän “Erindeki uurda kultura kuruluşun en islää menecerı” ödülünü. Kutluca olsun, Marina! Источник anasozu.com

Kulturasız kultura

Gagauziyanın ofiţial yazılarda yannşlıkları saymaa bıktık artık. Bu yazıda ooru lääzım bölä yazılsın: MOLDOVA RESPUBLİKASI GAGAUZİYA (GAGAUZ YERİ) KULTURA HEM TURİZMA BAŞ UPRAVLENİYASI Источник anasozu.com

Kultura bölümü 2021 yılın çıkışlarını temsil etti

Gagauziyanın Kultura evlerin çöyuna lääzım remont yapılsın. Bunu için haberledi Gagauziyanın kultura Bakannıın başı  Marina Semönova, temsil edärkana kultura bölümün çıkışlarını 2021 yılı için. Geçmiş yıl dolay bücetindän Kultura evlerin tertiplemäk işlerinä verildiydi  2,5 million ley. Kimi  dolay  Kultura evlerin binaları şindiki zaman bulunȇrlar kötü durumda. Gagauziyanın kultura Bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani bu problemanın çözülmesi ön daavaların aarasında bulunȇr. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Belli, ani  avtonomiyanın 10 kultura evi bulunȇrlar ii durumda. 7-dä  lääzım üstün remont geçirlensin, taa edi  Kultura evindä derindän düzücülük işlär lääzım geçirsinnär. 2 ev daalȇr hem birisini dä  2018-ci  yılda taa yıktılar».…

Caltayın Kultura evi yandı: kendindän mi, turuşturdular mı?

Hederlez ayın (may) 15-dä yaklasık saat dokuza avşamneyin tutuştu hem yandı Caltay küüyün Kultura evi. Yangını sündürmää deyni geldiär yangıncılar hem üç yangın maşinası Tümay küüyündän hem Çadırlan Komrat kasabalarından. Yangıncılar sündürdülär onu, ne kaldı örtünün hem tavanını tafta hem aaçları yandıktan sora hem çalıştılar, ani ateş komşu evlerä atılmasın hem ateş onnarı kaplamasın. Caltayın Kultura evi yandı, ama peydalanêr birkaç soruş: 1996-cı yıldan beeri işlämeyän Kultura evi acaba nedän tutuştu – kendindän mi, turuşturdular mı? Sanêrız, pek tezdä bu iş üzä çıkacek. Bakalım. Источник anasozu.com

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…