Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı.

Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı.

Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana topraanı, kendi halkını, kendi Vatanını. Bu duygular uyanmış onun canında taa XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında, açan, brakıp üürenmesini konservatoriyada, döner Komrata gagauz kulturasını kaldırmaa, “Düz Ava” ansamblisini kaaviletmää. Makar ki Mariya konservatoriyayı braktı, ama üürenmesini, bilgilerini ilerletti. O hem işlärdi, hem da üürenärdi. 1998-ci yılda Kişinev İncäzanaat İnstitutunu zaoçno başardı.

Dokuz yıl çalışıp “Düz Ava” ansamblisindä Mariya geçti “Kadınca” ansamblisinä. Çok konțertlär verildi bu yıllarda Gagauz Yerindä. Kişinevda geçän konțertlerdä, gagauz artistlerindän biri – Mariya KISA-TARANENKOydu. Çok sıra katıldı konțertlerä, angıları başka devletlärdä geçti: Bulgariyada, Gretiyada, Türkiyedä, Rusiyada, taa Phenyana etişti. Bu konțertlär pek önemniydi, neçin deyni artist onnarda gösterer diil sade kendi becerikliini, ama o tanıştırêr başka halkları Gagauz kulturasınnan, açıklêêr halkın istoriyasını, adetlerini, ruh zenginnini.

Halk türkülerindän kaarä, Mariya profesional estrada türkülerini da çaler. Kullanarak halk türkülerin zenginniini. Kompozitor İlya FİLEVlan çok üüsek uurda professional yaratmaları kurdu. Ama poet Todur ZANETin laflarınnan İlya FİLEVın muzıkası bir araya geldiinan – duuêr bir ŞEDEVR. Bu büük bir kısmet, açan yaratmak yolunda buluşêrlar böla büük talantlı insannar – yazıcı, kompozitor hem artist, da dünnääyä geler böla gözal türkülär, angıları diil sade insanın aklısında, ama canında da kalêrlar uzun yıllara. Çok duygulu, gözäl Mariya çaldı onnarın “Can sancısı” türküsünü hem bütün ürektän açıkladı kendi saygısını, sevgisini MAESTROLARA. Biz da, sesleyicilar, umut ederiz, ani diil taa bir türkü yazılacek maasus Mariya için.

Kendi sözlerindä, Mariyanın kollegaları, açıkladılar, ani Mariya o diil sade anılmış artistka, ama pek islää bir pedagog da. Çok yıllar o işleer Komrat Mihal ÇAKİR adına kolecda, neredä üüreder gençleri, ama diil sade muzıka gramotasına. O bu genç olannarı, gaguz halk türkülerin gözelliinä dadandırêr, onnara gaguz ruhunu haşlêêr.

Neredä da işlämesä bu insan, ona her erdä var saygı hem sevgi, neçin deyni o diil sade beçerikli hem ii çalışan bir insan, ama o yalpak, gülär üzlü, dostluu sevän hem koruyan bir can. Onuştan da çoyu onun dostları gelmiştilar onu kutlamaa bu yubileylän, kendi derin duygularını hem büük çiçek demetlerini dostuna baaşlamaa. Ama en büük demeti hazırlamıştı onu sevgili eşi – Yuriy Vasilyeviç TARANENKO. Çok yıllar bilä, kol-kola, iiliktä da, zorlukta da. O büük sevgi, angısı toplamış onnarı taa üürenirkän, bu gün da yaşêêr onnarın üreklerindä. Bu büük sevgidän da dünnääyä geldi iki gözal çok akıllı hem becerikli kız.

Kutlêêrız yubileylän! İyi ki varsınız!

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür
Источник anasozu.com
325

İlgili statyalar

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana…

Komratta geçti buluşmak gagauz yazıcısınnan, etnograflan hem folkloristlän   Mariya Durbayloylan

Gagauz folklorun aarştırması hem koruması, gagauz türkülerin, maanilerin hem masalların toplaması. Bu iş için laf gitti buluşmakta yazıcıylan, etnograflan hem folkloristlän Mariya Durbayloylan. Komrat kasabasının türk bibliotekasında toplandılar onun kolegaları, dostları, üüredicilär hem studentlär, onnar, kim taa yakından istedi tanışmaa Mariya Durbaylonun yaradıcılıınnan. Mariya Durbaylo taa çok biliner nicä Mariya Kuyumcu. Bölä adlan çıktı  birkaç onun annatması hem şiiri. Bunu için annattı bibliotekanın başı Vasilisa Tanasoglo tanıştırarkana pay alannarı Mariya Angelovnanın biografiyasınnan. Mariya Durbaylo duudu hem büüdü Tomay küüyündä, neredä büün da yaşȇȇr. Orada o yazȇr,  yaradȇr, hem aaraştırmalarını yapȇr. O umutlaner çıkarmaa taa bir kiyat gagauz masallarınnan, angılarını o…

Kompozitor İlya FİLEV 65 yaşında

Büün anılmış gagauz  kompozitoru, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “İncäzanaatta Maestro”, “Mihail Çakir” ordenın kavaleri hem da pek islää bir insan İlya FİLEV 65 yaşını tamamnêêr. Kompozitor olarak, İlya FİLEV biliner diil salt Gagauziyada hem Moldovada, ama bütün türk dünnäsında da. O kendi Halkının patriotu hem muzıkanın can izmetçisi. Gagauz poetların çoyunun peetlerini muzıkaya koydu. Ama en bereketli hem en çok türkülär yaptı gagauz poetı Todur ZANETlän birliktä: “Yaşa, Halkım!”, “Bendä var bir Vatan”, “Canım, Vatanım, Gagauziyam”, “Gagauziyä – sän bir Ana!”, “Birlik türküsü”, “Gagauz kadıncası”, “Gagauziyada Hederlez”, “Kemençä”, “Can sancısı” hem çok çok taa başka türkülär. Kompozitorun türkülerini çalêrlar Mariya…

Çadır – Lunga «Kadinca» ansamblisi 65-cı yıldönümü kutladı

Çadır-Lunga oyun hem türkü ansamblisi «Kadınca» kutladı kendi 65-cı yıldönümünü yortulu konţertnan. Ansamblinin çalışannarını kutlamaa yıldönümünnän  geldilär Gagauziyanın hem erli kuvetlerin öndercileri, hem da Çadır kasabasının yaşayannarı. Kultura evin zalı dop — doluydu. «Kadınca» ansamblisini 1957 yılda kuruldu horeograf Dionis Tanasoglu. 65 yılın içindä «Kadınca» büük fayda getirdi gagauz kulturasına hem onun ilerlemesinä, bununnan bilä kazanıp milionnarlan siiredicilerin kalplarını. Yortulu konţerttä ansambli repertuarından çaldı hem oynadı türlü oyun, ava hem türkü. Kollektivin eski hem şindiki muzıkacıları hem oyuncuları ödüllendilär Gagauziyanın kultura Bakannıından hem Çadır dolay administraţiyasındandiplomnarlan. «Bu yıldönümünü biz adêêrız bizim orkestranın veterannarına, dans kollektivinä hem bizim kasabamızın yaşayannarına. Bizim…

Prezident Mariya SANDU gagauz horusunu oynadı

Bu pazar, Büük hristian yortusunda Troița günündä, Moldovanın Çimişli rayonun Selemet küüyündä geçti “iProsop-2022” festivali, ani adandı ellän dokunan hem dikilän milli peşkirlerä. Bu yortuya katalan insannar bütün Moldovadan oldu. Onnar kendi aullarını kurdular hem orasını mlli varlıklarınnan donakladılar. Vardı bu festivaldä gagauzların da aulu, neredä. Gagauziya kultura Upravleniyasının zaametinnän sergilendi pek zengin gagauz peşkirleri kolelțiyası. Oyun kulturası tarafından gagauzları gösterdilär Komrattan “Evelki oyuncular” hem Tomaydan “Tomay sesleri” ansamblileri hem “Vesölıye devçata” horeagrafiya studiyası (Tomay). Geldi “iProsop-2022” festivalinä Moldova Prezidentı Maya SANDU da, angısı, gagauz auluna etiştiynän, “Evelki oyuncular” ansamblinin oyuncularınnan bilä gagauz horusuna oynadı. “iProsop-2022” festivalindä pay alannar Selemet…