Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı.

Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı.

Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana topraanı, kendi halkını, kendi Vatanını. Bu duygular uyanmış onun canında taa XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında, açan, brakıp üürenmesini konservatoriyada, döner Komrata gagauz kulturasını kaldırmaa, “Düz Ava” ansamblisini kaaviletmää. Makar ki Mariya konservatoriyayı braktı, ama üürenmesini, bilgilerini ilerletti. O hem işlärdi, hem da üürenärdi. 1998-ci yılda Kişinev İncäzanaat İnstitutunu zaoçno başardı.

Dokuz yıl çalışıp “Düz Ava” ansamblisindä Mariya geçti “Kadınca” ansamblisinä. Çok konțertlär verildi bu yıllarda Gagauz Yerindä. Kişinevda geçän konțertlerdä, gagauz artistlerindän biri – Mariya KISA-TARANENKOydu. Çok sıra katıldı konțertlerä, angıları başka devletlärdä geçti: Bulgariyada, Gretiyada, Türkiyedä, Rusiyada, taa Phenyana etişti. Bu konțertlär pek önemniydi, neçin deyni artist onnarda gösterer diil sade kendi becerikliini, ama o tanıştırêr başka halkları Gagauz kulturasınnan, açıklêêr halkın istoriyasını, adetlerini, ruh zenginnini.

Halk türkülerindän kaarä, Mariya profesional estrada türkülerini da çaler. Kullanarak halk türkülerin zenginniini. Kompozitor İlya FİLEVlan çok üüsek uurda professional yaratmaları kurdu. Ama poet Todur ZANETin laflarınnan İlya FİLEVın muzıkası bir araya geldiinan – duuêr bir ŞEDEVR. Bu büük bir kısmet, açan yaratmak yolunda buluşêrlar böla büük talantlı insannar – yazıcı, kompozitor hem artist, da dünnääyä geler böla gözal türkülär, angıları diil sade insanın aklısında, ama canında da kalêrlar uzun yıllara. Çok duygulu, gözäl Mariya çaldı onnarın “Can sancısı” türküsünü hem bütün ürektän açıkladı kendi saygısını, sevgisini MAESTROLARA. Biz da, sesleyicilar, umut ederiz, ani diil taa bir türkü yazılacek maasus Mariya için.

Kendi sözlerindä, Mariyanın kollegaları, açıkladılar, ani Mariya o diil sade anılmış artistka, ama pek islää bir pedagog da. Çok yıllar o işleer Komrat Mihal ÇAKİR adına kolecda, neredä üüreder gençleri, ama diil sade muzıka gramotasına. O bu genç olannarı, gaguz halk türkülerin gözelliinä dadandırêr, onnara gaguz ruhunu haşlêêr.

Neredä da işlämesä bu insan, ona her erdä var saygı hem sevgi, neçin deyni o diil sade beçerikli hem ii çalışan bir insan, ama o yalpak, gülär üzlü, dostluu sevän hem koruyan bir can. Onuştan da çoyu onun dostları gelmiştilar onu kutlamaa bu yubileylän, kendi derin duygularını hem büük çiçek demetlerini dostuna baaşlamaa. Ama en büük demeti hazırlamıştı onu sevgili eşi – Yuriy Vasilyeviç TARANENKO. Çok yıllar bilä, kol-kola, iiliktä da, zorlukta da. O büük sevgi, angısı toplamış onnarı taa üürenirkän, bu gün da yaşêêr onnarın üreklerindä. Bu büük sevgidän da dünnääyä geldi iki gözal çok akıllı hem becerikli kız.

Kutlêêrız yubileylän! İyi ki varsınız!

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür
Источник anasozu.com
123

İlgili statyalar

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana…

Komratta geçti buluşmak gagauz yazıcısınnan, etnograflan hem folkloristlän   Mariya Durbayloylan

Gagauz folklorun aarştırması hem koruması, gagauz türkülerin, maanilerin hem masalların toplaması. Bu iş için laf gitti buluşmakta yazıcıylan, etnograflan hem folkloristlän Mariya Durbayloylan. Komrat kasabasının türk bibliotekasında toplandılar onun kolegaları, dostları, üüredicilär hem studentlär, onnar, kim taa yakından istedi tanışmaa Mariya Durbaylonun yaradıcılıınnan. Mariya Durbaylo taa çok biliner nicä Mariya Kuyumcu. Bölä adlan çıktı  birkaç onun annatması hem şiiri. Bunu için annattı bibliotekanın başı Vasilisa Tanasoglo tanıştırarkana pay alannarı Mariya Angelovnanın biografiyasınnan. Mariya Durbaylo duudu hem büüdü Tomay küüyündä, neredä büün da yaşȇȇr. Orada o yazȇr,  yaradȇr, hem aaraştırmalarını yapȇr. O umutlaner çıkarmaa taa bir kiyat gagauz masallarınnan, angılarını o…

Kompozitor İlya FİLEV 65 yaşında

Büün anılmış gagauz  kompozitoru, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “İncäzanaatta Maestro”, “Mihail Çakir” ordenın kavaleri hem da pek islää bir insan İlya FİLEV 65 yaşını tamamnêêr. Kompozitor olarak, İlya FİLEV biliner diil salt Gagauziyada hem Moldovada, ama bütün türk dünnäsında da. O kendi Halkının patriotu hem muzıkanın can izmetçisi. Gagauz poetların çoyunun peetlerini muzıkaya koydu. Ama en bereketli hem en çok türkülär yaptı gagauz poetı Todur ZANETlän birliktä: “Yaşa, Halkım!”, “Bendä var bir Vatan”, “Canım, Vatanım, Gagauziyam”, “Gagauziyä – sän bir Ana!”, “Birlik türküsü”, “Gagauz kadıncası”, “Gagauziyada Hederlez”, “Kemençä”, “Can sancısı” hem çok çok taa başka türkülär. Kompozitorun türkülerini çalêrlar Mariya…

Komrat kolledjindä andılar geçinmiş üüredecileri hem işçileri

M.Çakir adına kolledjta geçti geçinmiş uzmannarı anmak auşamı. Studentlar barabar üüredicilärlän bir cannı programma hazırladılar, angısında öttülär türlü gözäl kompoziţiyalar hem hronikalar bu uzmannarın ömüründän. Konţert doluydu iilik atmosferasınnan, angısı aydın duyguları baaşladı hepsi pay alannara, anıldılar hepsi uzmannar, angıları çalıştılar koledjtä kendi becermeklerini uşaklara deyni vermää, ama angıları şansora yok insanın arasında, nışannadı kolledjın başı Mariya Tanasoviç. “Muzika tarafından üüredicilär barabar studentlarlan kurdular bu konţerdı, deyni cannarımızda kalssın sade ii duygular o uzmannar için, angıları yok bizim aramızda bu dünnedä. Canımız acıyer, ani onnar yok, ama tutȇrız aklımızda onnarın yaptıklarını, hem sevineriz, ani onnarın üürenicileri büünkü günü bizimnän çalışȇrlar”,…

Video: “UŞAKLARA SEVGİ İŞİMİZDÄ YARDIM EDER”: KIPÇAKTAN ÜÜREDİCİ ZANAATINI ANNATTI

Büün bütün Moldovada  bakılêr  Üüredicilerin günü. Bizim korespondentımız buluştu Kıpçak küüyündä en saygılı üüredicilerdän birinnän, angısı annattı kendi yaşamak   hem zanaat için. İnsannarın terbietmäk proţesindä  üüredicilär pek önemli  rolü oynȇȇrlar. Onnar yardım  ederlär  uşaklara  diil sade bilgilärlän, ama yaşamak yoluna  da koyȇrlar. Kıpçak küüyün liţeyin üüredicisi Mariya Kopuşu gagauz dili hem literatura, gagauzların kulturası  hem istoriyası derslerini götürer.  Onun stajı şkolada 47 yıl, 11 yıl da zavuç işledi. Üüredicilik zanaatını taa gençlik vakıdında ayırdı. Başardıynan  şkolayı  üürendi Belțı devlet univesitetindä da ozamandan beeri çalışêr kendi şkolasında, kendi ana küüyündä, Kıpçakta. Mariya Kopuşu sayȇr, ani üüredici lääzım duumaa. O hergün savaşȇr uşaklara eni bilgileri vermää.  Mariya  İvanovna  nışannȇêr, ani sevgi uşaklara  yardım eder ona gitmää  ileri. Üürediçilik hem zoor, hem da…