Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindä kutlamak programası pek diişti.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Başlayıp 15-20 katılandan, büünkü gündä turnirimizä katılannarımızın sayısı 75 kişiyä çıktı hem diil sadä Gagauziyadan, ama başka erlerdän da: Komrattan, Baş küüyündän (Kirsovo), Beşalmadan, Kıpçaktan, Kongazdan, Basarabkadan, Kişnovdan h.t.b.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Bu yıl katılannar üç yaş boyuna görä pay oldular (kızlar ayırı, çocuklar ayırı):

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

1. En küçüklär 8 yaşına kadar;

2. 8-12 yaş arası;

3. 13-18 yaş arası.

Yaraşma başladı sabaalen saat dokuzda, da taa avşamneyinn saat edidä bitti. O pek meraklı hem üüsek uurda geçti. Katılannarın çoyu – şahmatada Moldova çempionatlıına katılannardı.

Ama nekadar şaştılar uşaklar gördüynän ne baaşışlar hazırlandı onnara: planşetlar, nauşniklär, roliklär, samokatlar, komandalı maşinalar, vertolötlar, dronnar, kuklalar, resimnär hem başka, angıları taa da havezländirdilär uşakları gözäl hem becerikli oyun göstersinnär.

Jürünin kararına görä (jüri başı şahmatada trener Andrey ÇEŞMECİ) 14-cü ATATÜRK bibliotekasının şahmata turnirindä ödülleri kazandılar:

8 yaşına kadar uşakların arasında:

a) kızlar: 1-ci – Mila  ZUEVA (Komrat); 2-ci – Kseniya ARNAUT (Komrat); 3-cü – Tatyana TOPAL (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – Nikita ÇEBAN (Komrat); 2-ci – Vlad YIVARLAK (Baş küüyü); 3-ci – Vlad KENDİGELÄN (Basarabka).

8-12 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Viktoriya BARGAN (Kişinev); 2-ci – Ekaterina KİRYAKOVA (Komrat); 3-cü – Anna KENDİGELÄN (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – İgor YAKİMOV (Komrat); 2-ci – Vadim NOVAK (Komrat); 3-ci – Semön STANÇEV (Komrat).

13-18 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Diana UZUN (Komrat).

b) çocuklar: 1-ci – Aleksandr KARANÇUK (Kişinev); 2-ci – Artöm KARASENİ (Komrat); 3-ci – Väçeslav BASARAB (Kongaz).

Prizörlar kablettilär turnirin Kuboklarını, baaşışlarını hem Diplomalarını. Bundan kaari Katılmak Diplomaları verildi hem türlü ikramnar yapıldı hepsi genç sportsmennara, ani katıldılar turnira.

Lääzım urgulamaa, ani turnirın bütün para harçlarını üstünä aldı Türkiyenin “Yunus Emre” İnstitutu.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

O günü, şahmata turnirindän kaarä gençlerimizä konţert programası da hazırlandı. Gagauz halk oyunnarı “Kadınca” grupası, Komrat yaratmak evindän uşaklar, gözäl türkücülerimiz, yarışmacıların kafalarını biraz dinnendirsinär deyni, gagauz halk türkülerini çaldılar hem oyunnarını oynadılar. Analara-bobalara da bir şennik oldu.

Büük bir saygı bizä, bizim katılannarımıza gösterdilär Komrat kasabanın pimarı Sergey ANASTASOV, Komrat Administratiyasının Basının yardımcısı İvan KOLİOGLO, Moldovada Türkiye Büükelçiliin temsilcisi Esra ŞEN, Gagauziya kultura hem turizma upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU, angıları kutladılar bizim genclerimizi bu gözäl yortuylan. Bundan kaarä sıramızda katıldılar Türkiyedän gelen üüredicilär hem üürencilär, angıları diil sadä katılsınnar, ama çok yardım ettilär bizä sıramız gözäl geçsin deyni. Hepsinä çok saa olsunnar deeriz: katılannar da, yardımcılara da.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

FOTOLAR: Yunus Emre KAYA
Источник anasozu.com
419

İlgili statyalar

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…

Gözal işlerdän gözal adetlär olêr

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentabri) 12-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasının başçasında, açık havada, oldu uşak resimneri “Gélin resim yapalım” konkursu, nereyi katıldılar 8-17 yaş arasında bulunan uşaklar hem gençlär. Konkursun baş temasıydı “Ana tarafın adetleri”. Konkursta pay aldılar Komrat Dimitriy SAVASTİN resimcilik şkolasının üürencileri hem kendi başına gelän başka uşaklar da, angılarında vardı resimcilik uurunda beceriklik hem angıları artık bilardilär ne olacek burada, neçin deyni onnarın çoyu geçän yıllarda bulundular bu hazırlamaklarda. Konkursun çerçevesindä oldu buluşmak anılmış resimciylän Sergey SAVASTİNnän, angısı paylaştı uşaklarlan resimciliktä kendi bilgilerinnän hem fikirlerinnän hem genç resimcilerä master-klas Verdi. “Ana tarafın adetleri” konkursuna katılan uşaklar, üç saat…

Komrat ATATÜRK bibliotekası 25 yaşında

Komrat ATATÜRK bibliotekasının 25-ci yıldönümünän ilgili olarak, Kirez ayın (iyün) 16-da Komrat Kultura evindä oldu bir sıra, neredä bu kuruluşun yortusu bakıldı. O günü,  ATATÜRK bibliotekasını hem onun zaametçilerini kutlama deyni, buraya geldilär TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Gagauziya İspolkomun azaları, gagauz yazıcıları, resimcileri, bilim insannarı, Komrat Devlet Universitetın türkologiya fakultetın üüredicileri hem studentları, jurnalistlär. Maasuz bu gün için hazırlandı foto hem resim sergileri, plazmalardan konuylan ilgili videolar gösterildi. Kutlama yortunun başında Gagauziya Başkankasının duhovoy orkestrası sțenadan Gagauziyanın, Moldovanın hem Türkiyenin gimnalarını çaldı. ATATÜRK bibliotekasının 1998-ci yılın Kirez ayın (iyün) 26-da kuralmasından büünkü…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…