Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindä kutlamak programası pek diişti.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Başlayıp 15-20 katılandan, büünkü gündä turnirimizä katılannarımızın sayısı 75 kişiyä çıktı hem diil sadä Gagauziyadan, ama başka erlerdän da: Komrattan, Baş küüyündän (Kirsovo), Beşalmadan, Kıpçaktan, Kongazdan, Basarabkadan, Kişnovdan h.t.b.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

Bu yıl katılannar üç yaş boyuna görä pay oldular (kızlar ayırı, çocuklar ayırı):

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

1. En küçüklär 8 yaşına kadar;

2. 8-12 yaş arası;

3. 13-18 yaş arası.

Yaraşma başladı sabaalen saat dokuzda, da taa avşamneyinn saat edidä bitti. O pek meraklı hem üüsek uurda geçti. Katılannarın çoyu – şahmatada Moldova çempionatlıına katılannardı.

Ama nekadar şaştılar uşaklar gördüynän ne baaşışlar hazırlandı onnara: planşetlar, nauşniklär, roliklär, samokatlar, komandalı maşinalar, vertolötlar, dronnar, kuklalar, resimnär hem başka, angıları taa da havezländirdilär uşakları gözäl hem becerikli oyun göstersinnär.

Jürünin kararına görä (jüri başı şahmatada trener Andrey ÇEŞMECİ) 14-cü ATATÜRK bibliotekasının şahmata turnirindä ödülleri kazandılar:

8 yaşına kadar uşakların arasında:

a) kızlar: 1-ci – Mila  ZUEVA (Komrat); 2-ci – Kseniya ARNAUT (Komrat); 3-cü – Tatyana TOPAL (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – Nikita ÇEBAN (Komrat); 2-ci – Vlad YIVARLAK (Baş küüyü); 3-ci – Vlad KENDİGELÄN (Basarabka).

8-12 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Viktoriya BARGAN (Kişinev); 2-ci – Ekaterina KİRYAKOVA (Komrat); 3-cü – Anna KENDİGELÄN (Kıpçak).

b) çocuklar: 1-ci – İgor YAKİMOV (Komrat); 2-ci – Vadim NOVAK (Komrat); 3-ci – Semön STANÇEV (Komrat).

13-18 yaş arasında:

a) kızlar: 1-ci – Diana UZUN (Komrat).

b) çocuklar: 1-ci – Aleksandr KARANÇUK (Kişinev); 2-ci – Artöm KARASENİ (Komrat); 3-ci – Väçeslav BASARAB (Kongaz).

Prizörlar kablettilär turnirin Kuboklarını, baaşışlarını hem Diplomalarını. Bundan kaari Katılmak Diplomaları verildi hem türlü ikramnar yapıldı hepsi genç sportsmennara, ani katıldılar turnira.

Lääzım urgulamaa, ani turnirın bütün para harçlarını üstünä aldı Türkiyenin “Yunus Emre” İnstitutu.

Gagauz Erindä gençlerin çoyu bilerlär ne yortu kutlanêr Türkiyedä Hederlez ayın 19-da

O günü, şahmata turnirindän kaarä gençlerimizä konţert programası da hazırlandı. Gagauz halk oyunnarı “Kadınca” grupası, Komrat yaratmak evindän uşaklar, gözäl türkücülerimiz, yarışmacıların kafalarını biraz dinnendirsinär deyni, gagauz halk türkülerini çaldılar hem oyunnarını oynadılar. Analara-bobalara da bir şennik oldu.

Büük bir saygı bizä, bizim katılannarımıza gösterdilär Komrat kasabanın pimarı Sergey ANASTASOV, Komrat Administratiyasının Basının yardımcısı İvan KOLİOGLO, Moldovada Türkiye Büükelçiliin temsilcisi Esra ŞEN, Gagauziya kultura hem turizma upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU, angıları kutladılar bizim genclerimizi bu gözäl yortuylan. Bundan kaarä sıramızda katıldılar Türkiyedän gelen üüredicilär hem üürencilär, angıları diil sadä katılsınnar, ama çok yardım ettilär bizä sıramız gözäl geçsin deyni. Hepsinä çok saa olsunnar deeriz: katılannar da, yardımcılara da.

Vasilisa TANASOGLU, “ATATÜRK” biliotekasının direktoru

FOTOLAR: Yunus Emre KAYA

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gözal işlerdän gözal adetlär olêr

2021-ci yılın Ceviz ayın (sentabri) 12-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasının başçasında, açık havada, oldu uşak resimneri “Gélin resim yapalım” konkursu, nereyi katıldılar 8-17 yaş arasında bulunan uşaklar hem gençlär. Konkursun baş temasıydı “Ana tarafın adetleri”. Konkursta pay aldılar Komrat Dimitriy SAVASTİN resimcilik şkolasının üürencileri hem kendi başına gelän başka uşaklar da, angılarında vardı resimcilik uurunda beceriklik hem angıları artık bilardilär ne olacek burada, neçin deyni onnarın çoyu geçän yıllarda bulundular bu hazırlamaklarda. Konkursun çerçevesindä oldu buluşmak anılmış resimciylän Sergey SAVASTİNnän, angısı paylaştı uşaklarlan resimciliktä kendi bilgilerinnän hem fikirlerinnän hem genç resimcilerä master-klas Verdi. “Ana tarafın adetleri” konkursuna katılan uşaklar, üç saat…

Gagauz türkücülüünä adanmış cömert ömür

Ceviz ayın (sentbäri) 26-da, Komrat ATATÜRK bibliotekasında, geçti anılmış türkücüykanın, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”ykasının, Gagauz halk oyunnarı hem türküleri “Kadınca” ansamblisi solistkasının Mariya KISA-TARANENKOnun yaratmak avşamı. Yazık, ani çok kişi toplayamadık, bu zamannarda izin yok çok insnı bir araya gelsin. Pek istärdik bu buluşmayı taa geniştän yapalım, neçin zerä avşamamız cok meraklı, duygulu, sıcak bir atmosferada geçti. Toplandı sade Mariya KISA-TARANENKOun en yakın dostları, kollegaları hem o yaradıcı insannar, angılarınnan o barabar çalıştı. Hepsi katılannar sözlerindä açıkladılar kendi büük sygılarını bu insana, ama diil sade, nica bir büük talantlı artistä. Çoyu onu tanıyêr, nica bir insanı, angısı sever kendi ana…

 Video: Masa tenisindä Gagauziya çempionatı topladı 100-dän zeedä sportçuyu avtonomiyadan   

Gagauziyanın merkez kasabasında geçti masa tenisindä çempionat üç yaş kategoriyada çocuklar hem kızlar 18 yaşınadan hem taa büük.  Yarışmaklarda pay aldılar regionun en kaavi sportsmenneri. Kim kazandı ilk erleri, hem nesoy uurda geçtilär yarışmaklar, Zinaida Kanţırın materialında. Heryılkı çempionat masa tenisindä topladı Gagauziyadan yakın 100 sportçuyu bütün  regiondan. Açılışta Gagauziyanın gençlik hem sport baknıın başı Sergey  Stoyanoglo diledi uşaklara üüsek başarları, hem nışannadı, ani tenis nicä sport  çeşiti ilerleer, bakannık ta buna yardım eder. İki günün içindä  Komrattakı gençlik merkezin hem “Fitland” sport kurumun zallarında tenis masalarında geçti kızgın setlär, herbiri savaşardı  taramaa oyunda, ama diil hepsibaşarabildi.  Pay alannarın laflarına görä, sportsmennär kaaviydilär hem becerikiydilär.…

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…

29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı. Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda. «Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem…


İnsannarın cuvapları: