Gagauz aktörları aldılar rol Moldovanın anılmış rejisörun Valeriy Jereginin filmindä pandemiya için

Canavar ayın 28-dä Komratta seftä gösterildi Valeriy Jereginin “Pandemia.md” artistik filmi. Premyera gösterildi Kultura evin büük ȇkranında. Film moldovan dilindä çıktı, aktörların sözü rus dilinä subtitrılarlan çevirildi. Filmdä rol aldılar gagauz teatro aktörları Marina Manjul hem Mihayil Rezuneţ.

Rejisör Valeriy Jeregi “Pandemia.md” filmindä açıklȇȇr, nicä COVID-19 cümnedä iz braktı. Rejisör söleer, ani sţenalar cümnenin moralini açıklȇȇrlar, sţenaların 90%-di rejisörun yaşamak örneklerindän alınma.

«Вenim yaşamamda okadar olay oldu ki onnarı yoktu nicä göstermemää. Pek istärdim paylaşmaa hepsinnän, ne olȇr bizimnän. Usluluk geldi, ama biz diildik hazır ecelin bu “baaşışına”.  Filmdä pek çok olay gösterili, angıları yaşamktan alındılar», — açıkladı rejisör.

Valeriy Jeregi  filmini şindiki vakıdımızın “freskaları” adlȇȇr. Film Moldovada yaşayan halkların kulturasını, paalılıklarını açıklȇȇr.

«Bu salonda siiredici olarak bulunarkana bana deyni önemli kendi kendinä bir taraftan bakmaa, beki kendi kendindän becermää gülmää, hem bu bir kolaylık siiredicilärlän dialog kurabilmää. Ozaman var nicä saymaa, ani dooru bir yolu ayırıp bu dünneyä kendi bakış açısınnan girdin”, — paylaştı Valeriy Jeregi.

Pandemia.md” premyerasına yakın 100 kişi geldi. Siiredicilerin çoyu belli ederlär, ani film derin maanalı, zor süjetli, lääzım vakıt, ki hepsini annamaa. Kimileri sä söledilär, ani fılmdä kendilerini gördülär.

Filmdä rolleri 62 aktör oynadı, onnarın arasında 2 aktör Gagauziyadan — Marina Manjul hem Mihail Rezuneţ.

Маrina Manjul oynadı komendantı, angısı geçmiştä askerdi. Rol Marinaya görä yazıldı. Esaba alındı, ani aktrisa devlet dilini bilmeer. Marina kendisi teatrocu, ama o söleer, ani kinoda rol zordu.

«Bän üürendim kamera önündä oynamaa. Bana deyni alışık teatroculukta siirediciylän kontakt bir anda kurulȇr. Burada sa lääzım kameraya oynamaa. Lääzımdı üürenmää partnörunu kamera aşırı görmää. Sandım kolay olacek, ama yanılmıştım”, — paylaştı Маrina Manjul.

Prodüserlik işindä ortak oldu «Media Birlii» prodüserlik merkezi. Onun başı Vitaliy Gaydarji nışannadı, ani  Gagauziya millet proektinä katılması için filmı Komratta da göstermää kolaylık oldu, da bu iş büük rolü oynȇȇr kinematografiyaya deyni da, gagauz kulturasına deyni dä.

«Biz bir devlettä yaşȇrız, da bu film gösterer Moldovada yaşayan milletlerin hem kulturaların karışımını, angısı türlü – türlü belli ediler, kimär kerä keskin, kimär kerä sä tragikomediyalı. Film gösterer kulturaların birleşmäk elementlerini hem da ne önemli – ani dil problemayı yaratmȇȇr. Milletlik dä problema olmȇȇr”, — söledi Vitaliy Gaydarji.

Film hazırlandı iki yıl, çekimnär 24 gün sürttü. Bu proekti Millet kinematografiya  merkezi finansladı. Ona 2 mln 200 bin ley harcandı.
Источник grt.md
161

İlgili statyalar

Kıpçakta gösterildilär iki moldovadakı film „İlie” hem „Tolä Niku”

Kıpçak  küüyün kultura evindä gösterildi  „İlie” hem „Tolä Niku”, filmleri   angılarını  «BessarabKino” studiyası çıkardı. Bizim  kollegalarımız  üürendilär  aktörlarldan, ne en pek meraklandırdı siiredicileri. „İlie” hem „Tolä Niku” filmleri «BessarabKino» studiyası çıkardı, ki  insannarın kaavi ruhunu, onnarın  yaşamalarını Büük Vatan cengi vakıdında göstermää. Filmin kurucusu Yakov Gribinenko annattı, neçin  o kendi  kollektivınnan bölä janrada  filmı istedi  çikarmaa. «Düşündük yapmaa bölä filmleri, neçinki  var çok  insannarın  kaderleri, angıları unuduldu. Var çok istoriya o çirkin  cenk için,  angıları gösterilmedi, angıları için annadılmadı.  Insannara lääzım annatmaa, çünkü bölä istoriyalarda vaar büük teerbi etmäk  kuvedi. Taa önemli, ani biz  annadêrız  hem  göstereriz insannar için, angıları…

«KÖRLERİN DÜNNESİ» SPEKTAKLİSİ

Dinnenmäk günnerindä  Komratta Gagauz Milli  teatrusu  kendi  25-ci  teatru  sezonunu  açtı. «Körlerin  dünnesi» spektaklisi gösterildi. O pyesa-pilda annaşmamazlık için insannarın arasında. Diişmäk odada  bitki  hazırlanmak  başarılȇr . Kız,angısı  boyȇr  aktörları, profesional  gibi  boyadı onnarı, sansın    halizdän görmeerlär. Spektakli  başladı.Aktörlar  daaldılar kendi  rollerinä. Pyesanın baş  kahramanı  Nunyes düşer  küüyä  ,angısı  bütün dünnedän ayırı  yaşȇr. O orada dastan  işitmiş ,ani  o küüyün herbir  yaşayanı  hastalanmış. Herbiri  kör  kalmış. Bu  dert  geçiriler  uşakların uşaklarına da.  Er  tepremesindän sora  o insannar  yalnız  kalmışlar. Pyesanın rejisöru  Denis Baburin annattı, ani  spektakliyi   yakın  20  kişi hazırladı, 12-si  onnarın arasında  — aktörlar. DENİS  BABURİN pyesanın rejisöru  :…

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Moldovada arabayı kullanmak kimliini kabletmää olacek taa kolay. Ne diişti?

Moldova devletin hükümeti kayıl oldu devlet izmetleri Agentstvosunun proektinnän, angısınä görä şoförluk zanaatına ȇkzamennerin kurlları diişileceklär. Çiçek ayın 1 – dän Moldova devletindä B kategoriyada şoför zanaatını kabletmää deyni lääzım olmayacek poligonda praktika ekzamenini vermää, nışannadı Evropa avtoşkolaları Asoţiyaţiyasının temsil edeni, Komratta “Şoförlar birlii” filialın öndercisi Sergey Konstantinov. “Bän sayȇrım, ani bu pek islää. Bu baalı onunnan, ani pek çok kursant üürenerlär bu kategoriyada. MRȆO (dolaylar arası registraţiya hem ȇkzamen bölümü) kurumun ȇkzamen bölümü da etiştirämeer hepsindän ȇkzameni kabletmää. Burada isteerim çizgilemää, ani  ȇkzamen  verilecek diil poligonda, ama kasabanın içindä”, — söledi o. Filialın instruktoru Valeriy Şuparskiy nışannadı, ani bu…