Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı.

Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän.

«Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina Vlah.

Moldova Devletindä Franţiya büük elçisi Grȇm Pol nışannadı, ani üürenicilär  üüsek  uurda  bilerlär  franţuz dilini hem  serbest onda lafederlär.

«Bän şaştım nekadar üüsek  uurda  üürenicilär  bilerlär  franţuz dilini. İsterim, ki  avtonomiyanın üürenicileri tanışsınnar Franţiyanın üürenicilerinnän», — söledi Franţiyanın büük elçisi Grȇm Pol.

Eminesku adına liţeyindä 180 üürenicidän zeedä franţuz dilini  üürener.Uşaklar nışannadılar, ani  havezlän üürenerlär yabancı  dili. Çoyu  bitirdiynän liţeyi isterlär Franţiyaya gitmää üürenmää.

«Ayırdım franţuz dilini zerä  o pek  meraklı  bir dil. Hem bilmää zeedä  yabancı  dil  o pek islää. Franţuz dili  pek perspektiv. Beki  bitirdiynän liţeyi  Franţıyaya üürenmää gidecem».

 

«Taa 5-ci klastan franţuz dilini ayırdım. Üürenerim onu havezlän».

 

«Ayırdım franţız dilini zerä istedim neyi sä diiştirmää. Derslär  meraklı geçerlär. İlkin üüreneriz tekstı, sora okuyȇrız, soruşlara cuvap ederiz. Geçmiş yıldan beeri  benim bilgilerim kavilendi. Serbest  lafedrim hem şiir annadȇrız» .

Üüredicilärlän buluşmakta  laf gitti metodologiya tarafından yardım için, ki Gagauziyanın üüredicileri  kaviletsinnär  kendi  bilgilerini.

Foto — preview İrina Vlahın ofiţial facebook sayfasından
Источник grt.md
366

İlgili statyalar

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

 Video: TÜRK DİLİ KURSLARINI TAMANNAMIŞ İNSANNAR KABLETİLÄR SERTİFİKATLARI 

Komrat   türk  bibliotekasında  seritfikatları verdilär o üürenicilerä, angıları başardılar  türk dili  kurslarını.  2015 yıldan Komratta  kurslar başladılar, da bu vakıdın  içindä onnarı geçtilär 400 kişidän zeedä. Büün  türk dilindä kursların başarannarı  kablettilär  diplomnarı.  Kurslar dört etaplan geçtilär: A1, A2, B1, B2 hem C. Üüreniclär nışannadılar, ani üüredicilär  meraklı hem  bilgili  götürerlär dersleri.  Onnar nışannadılar, ani  yabancı diilerin üürenmesi verer kolaylık genişletmää kendi bilgilerini hem dostlaşmaa başka  halklarlan. Üüredicilär urguladılar, ani  meraklık  kuslara büük   bizim yaşayannarın  arasında, gelerlär üürenmää diil sade üüredicilär, ama başka zanaatların uzmannarı da.  Çoyu geçtilär ilk etapları, ikinci da gideceklär  ileri dooru. Konuşmak etapın üredicisi nışannadı, ani  pay alannar becerikli  hem…

Gagauziyada olimpiadalar  tarayannarı ödüllendilär

Devlet hem dolay olimpiadalarında bu yıl pay aldılar 1,5 bin üürenicidän zeedä bütün Gagauziyadan.  Tarayannarı ödülledilär Komrat kasabasının kultura evindä. Respublika olimpiadalarında pay aldılar 234 üürenici, onnarın 42-si üüsek bilgileri gösterdilär. Dolay olimpiadalarında da 865 üünenicidän 280-ni ödül kabletilär. Üürenicilerin kimisi pay aldılar birkaç olimpiadada birdän. Bu iş engel etmedi onnara üüsek bilgileri göstermää dä ödül erlerini kazanmaa. “Pek sevinerim bu sţenada bulunmaa. Yoktu umudum, ani bukadar çok er kazanacam. Şükür ederm üüredicilerimi ani beni inandılar”, — söledi Çadır-Lunga kasabasının M.Guboglo adına liţeyin üürenicisi Evgeniy Lülenov.   “Şükür ederim bu yortu için. Şükür ederim üüredicimi, angısı inandı hem hazırladı beni…

Bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın okulları hem yaslaları kablettilär eni tehnikayı

Bulgar üüredicilerin asoţiaţıyası taradı proekti, angısına görä bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın üüretim kurumnarı kablettilär eni tehnikayı. Bulgariyanın dış işleri bakannıı verdi 13  bin  595  evro ki bu okullar için satın alınsın  21  notebook.  Gagauziyanın üüretim kurumnarı artık 10 parça kablettilär. Komrattakı N. Tretyakov  adına  liţeyi  başladı  eni  tehnikayı kendi  işindä  kullanmaa. Zamandaş  üüretim  sistemasına  görä  herbir  üüredici  ister — istemäz  kendi  işindä  modern avadannıkları lääzım kullansın. Eni notebook  ilinnedecek üüredicinin işini  hem  meraklandıracȇk uşakları keyflän üürenmää  bulgar  dilini, sayȇr  N. Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä. «Büün biz annȇȇrız, ani  lääzım  bu günä görä zamandaş dersleri hazırlayalım. Esap aldık, ani…