Eni kanon diişilmeklerinä göörä pensiyaya var nicä taa ileri çıkmaa. Kim düşer bu kategoriyaya?
Источник grt.md
210

İlgili statyalar

Üürenicilär Gagauziyanın kuvetlerindän yardım kabledeceklär

Avtonomiyanın üürenicileri bir  keret binär  ley  yardım kabledeceklär. Kanon ,angısını Gagauziya halk topluşu  kabletti ,başladı  işlemää.Gagauziyanın üüretim bakannıın başı  Natalya  Kristeva annattı,nicä  aylelär  yakışacȇk  kabletsinnär  yardımı. Aylelär, analar-bobalar kimin uşakları 12 -ci  klaslarda  üürenerlär,lääzım olacȇk  danşsınnar  üüretim kurumnarın  öndercilerinä, ki 1  bin ley  kabletmää  deyni. NATALYA KRİSTEVA Gagauziyanın üüretim bakannıın başı: -«Okulların  direktorları  yazacȇklar  listeleri kimä  düşer  bin ley.Sora listeleri bizä  yollayacȇklar, biz onnarı yollandıracez  finans bakannıına. Onnar paraları  okullara geçireceklär. Da te  ozaman  ana- bobalar  yardımı  kabledeceklär». Var  dört  kategoriya aylä ,angıları  500 ley  kabledeceklär.Çok uşaklı aylelär,neredä  3 hem da taa zeedä uşak . Aylelär,angılarında sade  bir ana yada…

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…

Gagauziya dün ,büün hem sabaa- tombarlak masanın teması. Aksakallarn

Gagauziyanın  akasakalları  sentäbrinin 7-dä  tombarlak  masanın dolayında oturup  kaldırdılar  soruşları,angıları  şindiki  zaman  dalgalandırȇr  cümneyi. İdeyä  toplamaa bölä  buluşmayı  çıktı cümnä  aktivistindän Mihail Vlahtan. Var  planda  oktäbrinin 2-dä  2022-ci  yılda  deputatların  syȇzdını  geçirmää. Oturuşun  pay alannarı  belli  ettilär  puktları,angılarını  isteerlär bakılsınnar  deputatlarlan. Cümnä  aktivisti  Mihail  Vlah  verdi   ideyä  tombarlak  masanın dolayında  toplamaa  aksakalları,cümnä  aktivistlerini,deputatları . O nışannadı  yakında deputatların syȇzdın  geçirilmesini. MİHAİL VLAH cümnä  aktivisti : « Syȇzd  boşa diil lääzım geçsin. On yapılȇr  ,ki Gagauziyanın geleceeni  taa islä  yapmaa. Bizim uşakalara deyni,angıları isteerlär  avtonomiyada  kalmaa yaşamaa. Dedelär  için,angıları  bu  avtonomiyayı düzdülär». «Geldi  vakıt  bizä  milletin harakterini  göstermää bir  kaç  soruşların …