DİONİS TANASOGLUYU AANDILAR ANA KÜÜYÜNDÄ

Kiriet küüyündä  aandıar gagauz yazıcısını, şairi, dramaturgu D. N. Tanasogluyu. Küü gimnaziyasının uşakları barabar üüredicilärlän hazırladılar programayı, angısı duygulandırdı hepsi musaafirleri.

Bu yıl gagauz yazıcısı, şair, dramaturg, gagauz dilindä ilk romanın avtoru D. Tanasoglo tamannaceydı 100-cü yıldönümünü.  Onun ana Kiriet küüyün gimnaziyasında açtılar onun adına anmak taftasını. Bu ideyaylan çıktılar insannar, angıları bilerlär onu hem sayȇrlar, ani bu adamı lääzım herzaman tutsunnar akıllarında evlad boyları da. Tanasogluların soyu anıldı bütün küüya , nışannadı liţeyın direktoru Valentina Molodıka.

Gimnaziyanın üüredicileri hem üürenicileri hazırladılar muzika-literatura spektaklisini, angısında annadılȇr D. Tanasoglunun yaradıcılık yolu için.

Gagauz dili üüredicisi Anna Gümüşlü nışannadı, ani  taa küçüklüündän bilärdi D N. Tanasogluyu. Büün da tutȇr akılında onun nasaatlarını

Lääzım her yıl anmaa Gagauziyanın kultura çalışannarını, ki gençlär bilsinnär bölä adamnarı, nicä D. N. Tanasoglo, sayȇr onun eşi Lüdmila Tanasoglo.

Gagauziyanın Bakannık komiteti belli etti, ani 2022 yıl D. N. Tanasoglunun adına geçecek.

D. Tanasolu çalışardı KDU rektoru, üüredici, o oldu Gagauziyanın Şannı vatandaşı.
Источник grt.md
407

İlgili statyalar

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Baurçü küüyündä Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı tombarlak masa geçti

Baurçu küüyün bibliotekasında geçti tombarlak masa hem sergi, baalı yazıcının, peetçinın Dionis Tanasoglunun100 –cü yıldönümünä. Gagauz yazıcısı, gagauz dilindä ilk romanın avtoru, şayır, üüredici, muzicacı, kompozitor, gagauz alfabetin kurucusu, folklorist, dramaturg, Milli teatru incäzanaatın kurucusu Dionis Tanasoglu bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. Tombarlak masa adalıydı bu büük insana. İstorik hem yazıcı Konstantin Kurdoglo çizgiledi, ani  bölä insannarın yaratmak yolu için lääzım hepsi bilsinnär. «Elbetki,bu şannı adam derin iz braktı istoriyada. Var taa bölä laflar halkların arasında, ani açan adam talantlı, o diil sade bir uurda talantlı. О çok açık her taraftan. Haliz Tanasoglo bölä bir adamdı. Bizä örnek nicä patriot…

Dionis Tanasoglonun 100-cü yıldönümünä karşı Komratta regional bibliotekasında andılar onun katkısını gagauz halkına

Komratta dolay bibliotekasında tombarlak masa geçti anılmış şairın, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasolonun 100 yıldönümünä adalı. O duudu orak ayın 7-dä Kiriet-Lunga küüyündä. Olayda bizim çekim grupamız da bulundu. Şairin, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasoglonun 100 yıldönümünnän baalı GHT kabletti kararı 2022 yılı  Dionis tanasoglonun anmak yılı adlamaa.  Regional bibliotekasında  olay  Dionis Tanasoglonun önemli erinä gagauz dilin hem literaturanın ilerlemesindä  baalıydı, urguladı Gagauziyanın  regional bibliotekasının genel uzmanı Evgeniya Lülenova. «Dionis Tanasoglo zengin taraflı bir adamdı. O türlü sferalarda  çalıştı – gagauz yazıcısıydı, şair, dramaturg, filologiya doktoru, SSR yazıcıların birliin temsilcisi, profesor, Gagauziyanın şannı yaşayanı, muzikacı, rejisör hem başka». Komrat uşak…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …