Desant veterannarı Komratta kutladılar Hava desant askerleri gününü

Maavi beretlarlan hem koraflı maykalarlan. Harman ayın 2-dä desant asker veterannarı kendi profesional yortusunu nışannadılar. Veterannar desant askerlerina deyni yazılmış «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koydular. Ondan sora Prorok İliyanın adına klisesindä Komratta yortulu liturgiyada pay aldılar, 2-ci dünnä cengin payalannarına adalı memorialın yanında marşlan geçtilär hem patredä çıktılar.

Adetçä desant asker veterannarın «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşın yanında toplandılar, angısı Komrat koledjın duvarında koyulu. Hepsi bu insan desant askerliini geçti Sovet birliin vakıdında.

Desant asker veteranı Viktor Drangoz maasuz bölümdä askerliini yaptı, rotanın önemli tehnik uzmanıydı. O nışannadı, ki her yıl askerlär bilä toplanȇrlar, ki bu vakıdı aklına getirmää hem geçinmiş asker kafadarlarını aanmaa. Büünkü gün desant askerlerin veterannarın birliindä 50 zeedä pay alanı.

VİKTOR DRANGOZ, desant asker veteranı: «Bizim rotamızdan veterannar büünkü gün cenktä bulunȇrlar, iki tarafta da cenk ederlär. Kimisi, angısınnan bän askerliimi yaptım, öldürüldü. Bu cenk kimseyä diil lääzım. Acȇȇr canım, ani hepsi bu olȇr. Allah korusun bizi bu beladan, neçin ki biz dä desant asker veterannarıyız. Ama er lääzım olarsaydı, biz Vatanımızı koruyacez».

Başküüyün primarı Sergey Sapunji hep ölä desant asker veteranı. O paylaştı, ani bu yortu yardım eder birleştirmää hepsi veterannarı.

SERGEY SAPUNJI, desant asker veteranı: «Desant askerleri o kardaşlık, bu büük sorumnuk hem borç. İsterim desant askerlerini bu yortuylan kutlamaa kim Usuriysk kasabasında askerliiyni geçti. Düşünerim, ki slujbanın iki yılı bütün yaşamaya kalacek hepsi veterannarın aklılarında».

Veteran İvan Kılçik Krımda desant askerliini yaptı.

İVANKILÇIK, desant asker veteranı: «Bizdä maasuz brigadamız vardı. Pek sevinerim, ani askerliimi kär desanturada geçtim».

Desant olarak askerliinini yaptı Gagauziyanın patriotu Leonid Dobrov da.

LEONİD DOBROV, desant asker veteranı: «O yıllar armatacılık zordu. Desant askerlii sa taa da zordu. Her sabaa 6 kilometra kaçardık».

Sabaalen «Sineva» türküsünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koyduynan, sora veterannar ayozlu İliya adına klisesindä liturgiyada pay aldılar. Ondan sora da hepsi askerleri anmaa deyni veterannar dolayladılar 2-ci dünnä cengin payalannarına memorialını marşlan.
Источник grt.md
274

İlgili statyalar

Kazayaklı Dmitriy Kılçık tanıttı kiyadını Sovet Birliin desant askerleri için

Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları. Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat. Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu. Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini. İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık…

Çeşmeküüyüdä şannı açtılar Afgan cengin askerlerinä anmak taşını

İdeya açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä peydalandı Afgan cengin veterannarında. Onnar isteerlär, ki asker ortaklarını anması yaşasın insannarın üreklerindä  da hiç unudulmasın. Valkaneş dolayın Afgan cengin veterannarın birlii  çoktan koydu neetinä  açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä, nışannadı birliin başı  Georgiy Pavlioglo. Dokuz ayın içindä  uydu açmaa iki anmak taşını Valkaneş dolayında Afgan cengin askerlerinä, nışannadı o. Onnarın sayısına girer Çeşmeküüyün monumentı da. «Valkaneş kasabasında var bir ölü Sergey Rudenko. Çeşmeküüyüdä büün açtık anmak taşını, angısını adadık Belikçi İvan Georgieviçä, angısı dönmmedi geeri evä Afganistandan, kaybeldi. Büünkü günä bilinmeer hiç bişey onun için», — açıkladı Georgiy Pavlioglo.…

Tankistlerin günü Komratta nışannandı

Gagauziyada şansora birkaç yıl nışannȇȇrlar Tankistlerin gününü. Bu yıl da baktılar . Taa derindän İrina Karaman annadȇr. Komrat dolayın Tank askerliin veterannarı şansora sekiz yıl  T-30 tankın anmak taşında ,angısı bulunȇr Komrat kasabasının batı tarafında,toplanȇrlar.Onnar unutmȇȇrlar kim  bu dünnedä şansora yok hem aklılarında tutȇrlar hepsini. GRİGORİY MANASTIRLI  tank askerliin veteranı : — «Bu toplantılar  ansızdan çekettilär.Birkaç insan toplanardı sekiz yil geeri ,ama büün burada var hem Çadırdan hem Valkaneştän insannar». MİHAİL KONSTANTİNOV  tank askerliin veteranı : — «Biz dostlukta buluşacez   taa çok yıl. Burayı gelecez okadar,nekadar lääzım».  İVAN KİHAYOGLO  tank askerliin veteranı  : — «Bän tank askerliin veteranı, üürendim Turkmenistanda,askerlii…

(Video) Başküüdä andılar Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu

Kirsovo küüyündä Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu andılar. Onun adına gimnaziyanın üürenicileri konţerdi hazırladılar. Oluştan sora üürenicilär okulun aulunda meşä aacını haşladılar. Мihail Tanasoglo 1959 yılda Kirsovo küüyündä duudu. Orta okulu duuma erindä başardı, sora Sızran kasabasında Üüsek uçak asker uçilişçesindä üürendi. Afganistanda asker bölümündä Мi-24 vertolödunda komandirdi. 145 cenk uçuşu yaptı. 1982-ci yılda yanvarin 15-dä indirdiynän disant askerlerini, duşmannar onun vertolötunu urdular, o düştü da Мihail Tanasoglo öldü. Leytenanta Tanasogloya girginnik için Kırmızı yıldız ödülü diveç verildi. Tragediya gününü aklısına getirtti onun asker ortaa İlya Unguränu. «Biz onnan her avşam buluşardık. Mişa şen delikannıydı, herzaman gitarada oynaardı. Aklımda tutȇrım,…

Deniz flotun gününü asker veterannarı kutladılar Kipçakta

Orak ayın  bitki pazarında bakılêêr Deniz  Flotun Günü. Kıpçak  küüyünün denizçileri   adetleri bakarak, kendi  büük  yortu  günündä  kutlȇȇrlar  biri-birini,  kafadarlarını  hem   askerlik vakıdını aklına  getirerlär. Yortulu oluşta bulundu bizim televizion grupamız. Deniz Flotun Gününü kutlamaa Kıpçak  küüyündä oldu  gözäl bir adet.  Kıpçak  küüyünün  denizçileri  unutmêêrlar hem  her  yıl  sayȇrlar o günü, onnara herkezinä deyni Deniz  Flotun  Günü baalı en meraklı  emoţiyalarlan. Sıcaklan  ürklerindä aklına getirerlär askerlik  vakıtlarını. FÖDOR HRAPAKOV, motoristlerin başı: “Bän beenerim  suyu,  büüdüm  deredä,  suda var nicä demää. Bizim yanımızda vardı tıynak, orda  ikanardık. Karşıladılar pek islää, mamu da, tätü da, dädu saadı taa, karşladılar   islää.  Çekettik  düşünmää …