Deputatlar: “Gagauziyanın baş kanonuna diişilmeklär lääzım Komstituţiyada yazılsınnar”

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Sergey Çimpoeş, Georgiy Leyçu, hem Aleksandr Tarnavskiy press-konferentiya verdilär, neredä parlament arası grupanın işi için annatılar, Bakannık Komitetin işindä yanışlıkları için annattılar hem nesoy diişilmekleri teklif ederlär deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna giriştirmää ki ileri dooru onnar yazılsın devletin konstituţiyasına.

Kanondakı organın deputatı Sergey Çimpoeş annatı, ani 2015 yıldan deputatlar parlament arası grupasının işindä pay alȇrlar. En önemli problema, urguladı deputat, o, ani merkez kuvetleri saymȇrlar avtonomiyayi politika uurunda. Sergey Çimpoeş çizgiledi, ani evropadakı kurumnarın, Evropa birliin, Rusiya devletin, Türkiyanın pay almasınnan 1994 yılda Gagauziyanın yaşayannarı avtonomiyayi kablettilär. O düşüner ki avtonomiyanın ilk günnerindän politiklär kimi yanışlıkları yapardılar. Hepsi kuralları, urguladı Çimpoeş, Kişinöv belli edärdi.

SERGEY ÇİMPOEŞ, GHT deputatı: «Pek çok yanışlık yapıldı avtonomiyayı aslıya çıkararkana. İlk gündän Parlamentin kararları Gagauziyanın baş kanonunda bakılmȇr. 1994 yılda, açan Parlament bu kanonu kabletti, taa bir karar kabledildiydi, angısına görä hükümet lääzımdı kendi normativ aktlarını bakarak Gagauziyanın baş kanonuna görä diiştirsin».

Sölärkana avtonomiya politikıcacıların yanışlıkları için, deputat nışannadı, ki bitki yıllar onnarın aralarında bu soruşlarda birlik yok, bundan kaarä bakannık komitetindän dä yardım yok.

SERGEY ÇİMPOEŞ, GHT deputatı: «Biz bileriz nicä avtonomiya vergi sistemasını kaybetti, hem dekonţentraţiya kurumnarını da. Kendi bakannık komiteti prost gosterdi kendisini nicä Moldovanın kuvetlerin önündä, ölä bütünnä cümnenin önündä dä korrupţiya skandalların beterinä. Neçin ki bizim birleşik sesimiz taa üüsek lääzım olsun ki bizi işitsinär hem başarları kabledelim».

Sergey Çimpoeş haberledi, ki avtonomiyanın kuvetleri isterlär devletin kuvetlerindän 5 erli kvotayi Parlamenttä Gagauziya için.

GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu nışannadı, ki Gagauziyanın baş kanonun 27 statyasına kimi diyşilmeklär lääzım giriştirilsin.

GEORGİY LEYÇU, GHT başın yardımcısı: «Bän nışannȇrım ki bu formulirovka dünnä arası ekspetlärlän hem Evropa nasaatınnan kabledildi. Birkaç vakıttan sora bizä başka variant verildi. Şindiyädän soruşun bakılması hep kalmış erdä bulunȇr».

Bundan kaarä Georgiy Leyçu söledi, ani er Moldovanın hükümedi ileri dä saymayacek avtonomiyanın tekliflerini, o zaman avtonomiya da prezident seçimnerindä pay almayacek.

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy paylaştı ideyalan Moldovanın prezidentin hem parlamentin başın uurlarında maasuz komisiyanın kurulması için, angısı zaanatlanacek devletin konstituţiyasına diyşilmeklerinnän, baalı Gagauziyanın ayırı hak statusunnan.

ALEKSANDR TARNAVSKİY, GHT başın yardımcısı: «Biz isteriz sölemää, ani bakmayarak ona, kabledilecek mi bu soruş parlament arası grupasınnan, biz hep okadar Moldovanın prezidentinnän ya Parlamentin başınnan buluşarsaydık kollegalarlan bilä dokumenti hazırlayacez, ki maasuz komisiyayi kurmaa. Bizim neetimiz- devletin konstituţiyasına diyşilmekleri giriştirmää baalı Gagauziyanın baş kanonunnan».

GHT deputatı Aleksandr Tarnavskiy hep ölä annattı erli soţial bölümündä investiţiyaların kanonun için enidän başladılması için dä, angısına görä Gagauziya 17 milion ley kabledecek.

 
Источник grt.md
245

İlgili statyalar

(Video) Deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna diişilmekleri yapaceklar

Gagauziya Halk Topluşun deputatları hazırlȇȇrlar diişilmekeri Gagauziyanın baş kanonuna. Bunu için Halk Topluşunda kurulu maasuz komisiya. Onun başı ayırıldı deputat Georgiy Leyçu, yardımcısı oldu İvan Dimitroglo, sekretar Aleksandr Dülger. Gagauziyanın Baş kanonu – Ulojenie 1998 yılda kabledildi. Ona lääzım yapılsın bir sıra diişilmeklär şindiki normalara görä, sayȇr Gagauziya Halk Topluşun deputatı Georgiy Leyçu. O çizgiledi, ani onnar olaceklar baalı Başkan seçimnerinnän. Reestrda yazılı, ani Gagauziyada seçicilerin sayısı kurȇr 132 bin kişi, ama halizdän yaşayannarın sayısı taa az, çizgiledi deputat. Bu üzerä seçimnerdä pay alȇr az insan. «Çok insan bulunȇr aşırıda, avtonomiyada yaşamȇȇrlar. 50% seçici yok nicä olsun, bu insannar yok»,…

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…

KANON HEM KARAR KABLEDİLDİLÄR İKİ OKUMAKTA

GHT baktılar kanonu, angısı baalı “Gagauziyada Enseyış simvolların kullanmasınınnan”.  Bundan kaarä bakıldı karar da, angısı baaşı “Georgiev şiridi” akţiyasının geçirilmesininnän Avtonomiyada. GHT deputatı oturuşta Sergey Çimpoeş nışannadı, ani istoriya olaylarını lääzım bilmää. SERGEY ÇİMPOEŞ GHT deputatı: “Bu iş ne satın alınȇr, ne dä satılȇr. Önemli, ani insan bilsin, aklısında tutsun. Pek islää, ani bu soruş bizi birleştirdiı”. GHT deputatı Nikolay Dudoglo nışannadı, ani Gagauziya Moldovanın içindeliinä girer hem HT lääzım her aman esaba alsın o olayları, angıları devlet uurunda olȇrlar. NİKOLAY DUDOGLO GHT deputatı: “Bän verecäm kendi sesimi bu kanon için hem sayȇrım, ani bu kanon devlet kuvetlerinä  deyni  bir…

Komissiya kabletti teklif edilmiş eklemeleri Gagauziyanın Temel kanonuna

Gagauziyanın Temel kanonuna — Ulojeniyeyä teklif edildi bir sıra diişilmeklär. Halk Topluşunda maasus komissiyanın azaları kararladılar  onnarı hem eklemeleri. Gagauziyanın Temel kanonun var üridik kuvedi bütün  avtonomiyada.  Kabledildi  o 1998 yılın  kirez ayın 14 — dä Halk Topluşunnan. O  belli eder baalantıları avtonomiyanın kuvetlerin aralarında, onnarn işini hem kontrol eder gitmesinnär kanona karşı, urguladı GHT başın yardımcısı Georgiy Leyçu. Onun laflarına görä,  Gagauziyanın temel kanonunda var çok normatıv aktları, angıları baalı  yaşamanın türlü sferalarınnan, angıları  belli ederlär Gagauziyanın  soţial- ȇkonomika ilerlemesini hem insannarın  yaşamasının kalitesini. “Büünkü oturuş başarıldı onunnan, ani  komissiyanın hepsi azaları, birindän kaarä  verdilär seslerini ki imzalamaa o…

Gagauziyada neetlenerlär Georgiev şiridi kullanmasını koruyan kanonunu kabletmää

Gagauziya Halk topluşu  üridik  komisiyası geçirdi  cümnä  seslemeklerini  iki    kanon proktlerinä görä. İlk  kanon proekti  «Georgiev  şiridi» akţiyası   için hem kanon  «Gagauziyada  Büük Vatan cengin nışannarını  kullanmaa» deyni. Kanon iniţiativaların avtoru Gagauziya Halk topluşu deputatı  Sergey  Çimpoeş. «Yazarkana bu kanon proektini  biz ilkin düşündük, nicä korumaa insannarı  hederlez ayın 9-da», çizgiledi  Gagauziya Halk  topluşun deputatı  İvan Dimitroglo,  söz  tutarkana  cümnä  okumaklarında. «Bileriz, ani  çoyu  hederlez ayın 9-da  akţıyaya katılacȇklar. Biz — deputatlar lääzım  vatandaşları  koruyalım. Onnara var nicä  9 bin ley ceza koysunnar», — söledi İvan Dimitroglo. Deputat Sergey Çimpoeş nışannadı, ani  «Gagauziyanın maasuz statusu  için» kanonunda var punkt, angısına…