Çok-Maydan küüyünün yaşayannarı susuz kaldılar. Buna sebep ne oldu?

Suyun etişmemezlii artık oldu bir problema Çok-Maydan küüyündä. Birkaç yıl sıravardı ev çorbacılıklarına su etişmeer. Su azalmasının beterinä yaşayannar başladılar danışmaa bu soruşlan kuvetlerä. Küüdä bulundu bizim çekim grupamız.

Yakın iki afta susuz. Çok — Maydan küüyünün yaşayannarı şansora 10 gündän zeedä bölä yaşȇȇrlar. Hem neçin küüyüdä kestilär suyu bilmeerlär.

“Yok su hiç, yaamur yok, bezbelli o üzerä”.

“Bir gram su akmêêr, ne bir çay koyasın, ne da uşakları yıkasın, hiç fit akmêêr”.

“Soluk kolvererlär, ama su yok, okadar ki ödemää   lääzım”.

Primarın Georgiy Gorelkonun laflarına görä,  bölä olay şansora üçüncü yıl sıravardır olȇr o beterä, ani insannarın evlerindä tepliţaların sayısı zeedelener.

“Biz bu derdi artık birkaç yıl sıravardı çözmää savaşêrız, ama yıl-yıldan taa zeedä tepliţa edenerlär. Geçti ay bir ev sade 120 ton harcamış, ama herbir ev 40-50 ton harcȇȇr, 10 evin normasını”, — haberledi primar.

Çok — Maydan küüyüdä beş artezian pınarı var. Onnar bütün küüya, neredä bir bin yaşamak evi var, su vererlär.

“Biz düşüneriz limit koymaa su kullanmasında. Şindi bizdä ev çorbacılıkları 12 ley bir kub su için ödeerlär, ama iş adamnarı 36 leya suyun kubometrasını satın alêrlar. O üzerä düşündük, ani herbir evä su limidını kurmaa 20-30 ton, bu sayıdan taa zeedä harcarsalar, ozaman kalan harçları iş adamnarı gibi ödesinnär 36 ley”, — söledi primar.

Hem taa bir önemli iş. Küü yamaçta bulunȇr da o evlerdä, angıları aşaada bulunȇrlar, su herzaman var, ama onnarda, angıları yukarda yaşȇȇrlar,  zeetlenerlär. Ama olmêêr ölä, ki bütün küüyüdä su olsun.

Küüyün yaşayannarı kirez ayın 29-da pay aldılar küü sovetin oturuşunda. Problemanın çözümnerindän biri olarak teklif edildi suya limit koymaa. Sovet azaları kablettilär kararı kurmaa komisiyayi, angısı işlettirecek eni paaları suya, alarak esaba hepsi izmetlerä paaların kalkmasını.
Источник grt.md
207

İlgili statyalar

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…

Gaydar küüyünün yaşayannarın evlerindä başladı akmaa kirli su. Ne buna söledi primar?

Gaydar küüyündä kimi yaşayannar aalaşerlar, ani su vermak sistemasından diil kötü su akȇr. Nasıl bu problemayı çözer küüyün kuvetleri, hem da ne söleer insannar bu probema için , üürendi Oleg Duloglo. Gaydar küüyün kimi yaşayannarı söleerlar, ani onnara evä geler kirli su, onunnan yakışmêȇr yıkamaa, içmää da yok nicä. İnsannar annadêrlar, ani bu zoorladȇr onnarın yaşamasını. Kullanmaa ölä suyu yok nicä. «Yıkêrız çamaşırları da hiç açılmêrlar, okadar kirli o su. Ne içäsin, ne bişey, insannara deyni o diil islää».   «Pek kirli su, pek kokêr, onu içer bizim uşaklar. Biz o suyu içeriz, bizim organizmada da ondan o hastalıklar. Nesaydı…

Video: İnfrastruktura proektleri Çok-Maydan küüyündä

Bitki yılların içindä avtonomiyanın küüykerindä giriştirilerlär türlü  infrastruktura proektleri, angıları doorudulu ki kurmaa ii koşulları yaşayannara deyni. Önemli onnrdan yolların düzülmesi, angıları yapılmadılar çok yıl, hem sokakların aydınnatması. Aktiv bu işlär yapılȇrlar  Çok-maydan küüyündä dä. Çok-Maydanda  “Küülerin aydınnatması” programası yapılı may 100 proţendä, sade küüyün en kenarkı sokaklarında taa yok şafk. İki ay geeri adınnattılar iki ara sokaa,  neredä karannıkta yaşayannar zorlanardılar geçmää çukurları. Bu işlär için avtonomiyanın bücetindän verildi 180 bin leydän zeedä. Lääzım nışannamaa, ani bir — iki yıl geeri küüdä diiştirdilär lampaları taa ekoom variantına — led- lampalara, nışannadı küüyün primariyanın uzmanı  Anatoliy Zadır. Şafkın geçirmesinnän bilä küüdä düzerlär yolları da, neredä şebönkaylan, neredä döşener  asfalt, hem koyulȇr plitka trotuarlara. Şındı…

Komratta suya paalar kalkacek. Bir kub var nicä 20 leydän zeedä etsin

Фото: Komrat kasabasında kalkacek paalar suya. Bunu için haberledi Su — kanal çorbacılıın başı Tatiana Slavioglo kasaba nasaatın bitki oturuşunda. Su – kanal kurumun başının lafalrına göra, şindi onnar hazırladılar kendi sayılarını da yolladılar energetika urunda milli agentstvosuna. Büünkü günä, Su — kanal muniţipal kurumun sayıcıları geçirdilär sayıları da ortadan koydular 22 ley suyun bir kubometrası için sıradan yaşayannara deyni. Girecek mi bu paaya kanalizaţiya hem nekadar sıra gelecek ödemaa ekonomik agentlerina deyni suyu hem kanalizaţiyayı taa diil belli. Butakım nasaatçılar geldilär karara, ani gelän oturuşta sesleyeceklär, ne türlü sayilara göra Su — kanal kurumu esapladı da çıkardı 22 ley…