Çiftçilerä verdilär bilgi dronnarın çiftçiliktä kullanmasının faydası için

KDU Tekwil merkezindä geçti seminar, angısında pay aldılar Gagauziyanın çiftçilik uurundan uzmannar. Seminarda laf gitti çiftçilik uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanması için.

Zamandş tehnologiyaların kullanması agrar sektorunda verecek kolaylık kaldırmaa  çiftçilii taa üüsek uura hem kaavileştirmää ȇkonomikayi.  Dronnarın kullanması çoktan geliştiriler dünnenin en büük devletlerindä — Amerikada, Evropa devletlerindä, Kitayda hem Braziliyada. Dronnar kırların görüntülerini çekerek yardım ederlär kartaları kurmaa, topraan durumunu belli etmää, hem kısa zamanda zor işleri geçirmää. Bununnan bilä zeedeletmää berekedin kalitesini hem sayısını da, nışannadı zamandaş tehnologiyaları kullanması uzmanı Vitaliy Sakara.

“Zamandaş tehnologiyaların kullanmasınınnan biz yardım ederiz çiftçilerä azaltmaa harçları hem zeedeletmää gelirleri”, — açıkladı uzman.

Moldovada bitki yıllar dronnarı başladılar kullanmaa kırların serpmesindä.  Onnar vererlär kolaylık merayı çiynemedän işi yapmaa. Bundan kaarä dronnan serpmäk verer kolaylık pestiţidların kullanmasını da aazaltmaa.

“Biz yaptık bir analiz dä gördük, ani traktorlan çiinener pek çok. Merada, angısı serpildi dronnan, ekin berekedi kurdu 5600 kila, Orada, neredä çiynedi traktor, 5 bin kila ekin toplanıldı”, — haberledi Vitaliy Sakara.

Nicä nışannadı uzman, bu iş, elbetki, belli oldu berekedi kaybetmäk sayısında da.

“Eer kaybelärseydi 5%, o kurȇr 78 bin ton ekin, paraya çevirdiynen 430 mln.ley olȇr, eer 10% — 156 bin ton, paraya urduynan 860 mln ley çıkȇr”, —  verdi bilgi Vitaliy Sakara.

Dronnarın kulanması büünkü finans krizisi vakıdında büük fayda var nıcä getirsin küçük çiftçiliklerä, nışannadı KDU agrar fakultetin öndercisi Sergey Kara.

“Biz bileriz, ani kimi devletlerdä pek aktiv kullanȇrlar dronnarı. İsteerim sölemää, ani alarak esaba büünkü paaları solärkaya, hem traktorların paasını, dronnarı kullanmaa çok taa ucuz çıkȇr”, — nışannadı Sergey Kara.

Dronnarın kullanması regionun çiftçilerinä deyni verer kolaylık esaba almaa klimat koşullarını da.

“Sanȇȇrım ani enilenän klimat koşullarında kısa zamanda biz taa çok dronnarı kullanmaa başlayacez. Bizim başarılarımız çekilerlär onnarın kullanmasından da”, — sayȇr “Agro-Oguz”  çiftçilär birliin öndercisi İvan Skrelä.

Büünkü gündä regionun taa çoyu çiftçilikleri pek büük diil hem çoyunun yok kolaylıkları satın almaa paalı tehnikayı. Bu iştä onnara, şüpesiz, yardımcı olaceklar dronnar.

prewiew: agrodronecr.com
Источник grt.md
275

İlgili statyalar

Gagauziyada toprakların elektron kartası yapıldı

KDU agrar fakultetin uzmanarı işlettilär Gagauziyanın topraklarının elektron interaktiv kartasını. Proekt doorudulu Gagauziyanın çiftçilik bölümün ilerlemesinä. Çiftçilik uurunda geoinformaţiya tehnologiyaların kullanması proekti gerçeklendi KDU uzmannarınnan. Bu iş için yapıldılar maasuz kurslar Gagauziyanın topraklarının elektron kartasını yapmak için. Bu iştä yardımcı oldular dronnar. Onnarın yardımınnan aaraştırıldı 100 ektardan zeedä toprak. “Biz bu proekti kazandık KDU innovaţiya merkezin yardımınnan. Biz üürendik nesoy yapmaa kırların elektron sistemasını. En ilkin yapılȇrlar elektron kartalar, sora da bu kartalara koyulȇr informaţiya meraları durumu için”, — açıkladı KDU agrar fakultetinin başı Sergey Kara. Bu karta verecek kolaylık plannamaa ekilän büüyüm çeşitlerini hem gelecek berekedin sayısını. “Bizim var…

Gagauziyada dicital alış-verişçiliin ilerlemesi için master – klass geçti Komratta

Gagauziyada  gençlär gün-gündän taa pek İT tehnologiyalarınnan meraklanȇrlar. Onnara deyni yapılȇr türlü treninglar, ki kompüter tehnologiyalarını üürenmää. Tekwil komandasının uzmanarı geçirdilär sıradakı toplantıyı, angısı baalıydı regionun alış-verişçiliin dicital  ilerlemesi uuruna. Toplantının spikeri gibi teklif edildi MD anılmış internet uzmanı Vadim Jeläskov. İT uzmannarınnan toplantılar  vererlär kolaylık alış-verişçilerä tanışmaa eni insannarlan, kurmaa baalantıları biri birinnän, hem ne en önemli üürenmää nesä faydalı kendilerinä deyni kompüter tehnologiyalarında, nışnnadı Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada Lübov Mitioglo. LÜBOV MİTİOGLO, Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada:“Burada bulunȇrlar nicä alış-verişçilär, ölä da studentlär. Hepsi pek meraklanȇrlar. Diil çoktan biz studentlerä deyni biznes okulunu geçirdik. Toplandı 40 kışıdän zeedä. Bundan…

Germaniyanın GIZ kurumu yardım verdi Komrat “Su kanal” kurumuna tehnikaylan

90-cı yılların çeketmesindän Germaniyanın GIZ kurumu Moldovada geliştirer bir sıra proektlarını üüretim, saalıı korumak, tabiatı bakmak hem klimat uurlarında. Geçennerdä GIZ yardım etti tehnikaylan Komrat “Su kanal” kurumuna. 9000 özel hem 400 üridik çorbacılıklarına “Su Kanal” muniţipal kurumu su verer.  Almaniyanın hükümetin hem GIZ kurumun proektinä görä Komrat “Su kanal”  kurumuna verildi uzaktan kontrol etmäk tertiplerini, neylän kolaylandı iş uuru, nışannadı “Su Kanal” kurumun  öndercisi  Tatyna Slavioglo. «GIZ  tarafından kablettik yardımı, tedarlıkları hem tehnikayı. Bu instrumetntlerin yardımınnan  taa kolay oldu artık kontrol etmää suyun uurunu pompalarda hem onun kalitesini”, — açıkladı Tatyna Slavioglo. Orgtehnika sa yardım edecek ilerletmää çalışannarın işini,…

KDU – tin studentları aaraştırdılar erli fabrikalarınnan satılan yımırtaların kalitesini

 Erli panayırda yımırtaların kalitesini üürenerlär  Komrat devlet universitetindä Agrar fakultetin  studentleri hem  aspirantlar. Onnara hazırladılar degustaţiyayı, angısı yapıldı   Florenı hem Komrat tauk fermalarında satılan yımırtalarına. Studentlar sayȇrlar, ani  herzaman lääzım aaraştırmaa malların kalitesini. Degustaţiyada bulundu bizim korespondent. Bütün dünnedä büünkü gün aarȇrlar eni beslemäk komponentlarını, angılarını  katȇrlar tauk eminä, ne verecek kolaylık tauk büüdärkana kabletmää kaliteli yımırtaları. 10  türlü tauk yımırtasını verdilär degustaţiyaya ekspertlerä. “Degustaţiyanın sırasında belli ederiz malların kalitesini. Da ona görä belli  olacek, ne yapmaa deyni kabletmää kaliteli malları”, — açıkladı ANSA kurumun baş inspektoru Lübomir Vartanän. Degustaţiyanın pay  alannarı  nışannadılar, ani aaraştırmanın başarmasından sora lääzım vermää  nasaatları…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…