Çeşmäküüyüdä yarıda oluştu yangın

Çeşmäküüyün yarısında tutuştu kuru otlar. Yangın sebepleri diil belli. Nicä haberledi Moldovanın Hatalı olaylar için devlet inspekţiyası, bitki günnär kurtarıcılar sündürdülär ateşi 2 533 ektarda.

Yangın kızıştı birkaç erdä. Videoda görüner, neredä ateş kızışêr, nicä yangın maşinası sündürer ateşleri.

Korlar ayırı erlerä daalmadılar, çünkü ateşi sündürmää yardım ettilär yaşayannar, deyni kurtarmaa mezarın yanında bulunan yarıyı. Yangın başlamadan kurtarmak maşinası o erä yakındı, o üzerä hızlı hem kolay çıktı ateşin önünä.

Çeşmäküülülär nışannadılar, ani bölä hata ilk sefer oldu küüdä.

“Biz gübür bişey atmadık hiç bir zaman da, bu sade aşaadan geldi, orada tükenın yanında tutuşturdular gübürleri, da korlar daaldı bıyanı da, lüzgär hererdän çevirder, kuraklık ta gider”.

“Biz kontim bu mezarı paklêêrız, orada aaçlıktan kim öldü, onnar gömülü, ama eni mezarı herkezi kendibaşına tertipleer, o üzerä yok neredän olsun tolokalık, sade otlar kuru çukurda. Ama kim neredän geler, hiç şüpäm da yok, görmedim bişey. O şindi kızıştı, te kızışêr da, ayırı erlerdä”.

Çeşmäküün primarı Sofiya Jekova haberledi, ani küüdä lääzım korudulsun hem işledilsin depo, yangınnarı sündürmäk bölümü, çünkü Valkaneş kasabasından etiştirämeyeceklär gelmää kurtarıcılar — uzak.

Küüyün 2022 yıla bücetindän kesildi para birkaç cümnä uuruna vermää deyni. Diişilmeklär finans kesmesi için kabledildi taa hederlez ayın 1-dä bıldır. O üzerä Gagauziyanın primarlarının asoţiaţiyası teklif etti enidän başlatmıı brikaç cümnä programasını 2022 yılda. Onnarın arasında “Aydın küü”, “Saalıklı evlat boyları” hem depo para geçirmeleri.

“Bizim DEPO kabledärdi bütündän 160 bin leya yakın, ama o paralara girärdilär maasus transfertlar da. Bizä lääzım taa bir işçi. Bizä sıra gelecek bu yıl kendibaşımıza artırmaa paraları, da makar 80-90 bin ley geçirmää, çünkü nicä gördük, var büük risklar, büünkü olay da gösterdi, DEPO yok nasıl yok edilsin küüdän, kuraklık da varkana”, — açıkladı primar Sofiya Jekova.

Hatalı olaylardan kurtarıcılar danışȇrlar yaşayannara yakmasınnar gübürleri, çünkü korlar lüzgärlı havada daalêrlar, ateş sora tez yayılȇr.

Şindiki kuraklık hem yaamursuz havada tä bölä hatalı olaylar sıklaştılar. Yanêr meralar, kırlar, daalar, ev çorbacılıkları da. Bölä olaylarda vatandaşlar hemen lääzım telefondan haberlesinnär uzmannarı 112 nomerindän.
Источник grt.md
167

İlgili statyalar

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Geçan afta Dezgincä küüyündä razgeldi 10-dan zeedä yangın

Bitki afta Dezgincedä razgeldi 10 -dan zeedä yangın olayı. Bizim televizion grupamız kendisi gördü onnarın birisini. Bir gündä Dezgincä küüyündä iki yangın olayı sayıya konuldu. Primar nışannadı, ani insannar tutuşturȇrlar kuru otları, büük lüzgär dä sora bu yangını sauşturȇr ötää dooru. “Yanȇr şindi toloka aaçlarlan barabar, çünkü orada aaç ta var. Bu tutuşturulu isteyiptä. Büünkü gün burayı iki sıra yangından kurtarıcılar gelerlär. Yanȇr beş ektardan zeedä büük yalınnan”, — haberledi primar Vasiliy Kapsamun. Primar danıştı yaşayannara, ki onnar taa dikkat ateşi kullansınnar. “İsteerim danışmaa küüyün yaşayannarına: yangından kurtarıcılar lääzım kurtarsınnar bizim evleri, ama onnar çok vakıt harcȇrlar gelmää da sündürmää…

Yılın çeketmesindän Moldovada yandı 1000 ektardan zeedä meralar

Taa çoyu yangın olayları razgeldilär Moldovanın Teleneştı, Kaul, Orhey dolaylarında, onnarın aralarında Gagauz avtonomiyası hem devletin baş kasabası da. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär yangınnarı. Hatalı olaylar için kurum haberleer yaşaynnarı — tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgerli havada herbir çivi yakması var nacä büük ateşi kızıştırsın. Yangın sa var nasıl kaplasın daa   hem ev çorbacılıklarını, ne büük kayıplara getirsin. Herlim yaşayannarın aralarında bir kimsey razgelirsadı bölä olaylarlan, mutlaka telefon açsınnar numaraya 112. Gagauziyada küçük ayın 14-20 kadar hatalı olaylar izmetin haberlerinä görä 46 hatalı olay belli edildi, neredä kuru otluklar yandılar. Ateş kayıp etti 196 ektar…

Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Kuru otların yakması getirdi büük yangınnara Gagauziyanın tolokalarında hem daalarında. Geçan dinnenmäk günnerindä Dezginja küüyündä yakın 100 ektar daa hem toloka yandı. Ama Çok — Maydan küüyündä bir aftanın içindä yandı yakın 130 ektar toloka. Dezinja küüyün türlü taraflarında cumertesi hem pazar günnerindä birkaç yangın oldu. Bunu için haberledi primar Vasiliy Kapsamun. O nışannadı, ani kurtarcılar hem ateş sündürücüleri çemrek işledilär da vakıtçasına ateşleri sündürdülär. “Sündürärdik barabar brigadalarlan Leovodan, Komrattan, Yargaradan, Dezginja küüyündän. Yandı yakın 100 ektar, biraz daa, biraz da toloka erleri”, — açıkladı Dezinja küüyün primarı. 20 ektardan zeedä siirek ot yandı Bucak küüyündä bulunan devlet tarafından korunan…