Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar.

Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri.

«İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.

 

«En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini  bizim aramızda,  başka  insannarın  arasında,  hepsinnän  bir uurda.  Pek önemli  bir festival,  uşaklar  buldular eni kafadar, başka reabilitaţiya  merkezlärlän  tanıştılar, çok  saaolun  ani çaardınız», — söledi Lüdmila  Şişkina, «Cana yakın dünnä» assoţiaţiyasının temsilcisi.

Festivalin kurucuları hem musaafirleri nışannadılar onun  önemliini, çünkü lääzım uşaklara yaardımcı  olmaa, yardım  etmää  inanmaa  kendinä,  göstermä kendi  talantlarını, göstermää, ani biz onnarlan  bilä — bu  festivalin  en  önemli  maanası, çizgiledi Moldova  Parlamentin  deputatı İvanna  Köksal.

«Pek önemli,  ki  siz inandınız kendinizä, kendi kuvetlerinizä. Bilin, ani biz da taa çok inanêrız  sizä, sizin aylelerinizä. Çok  saalık  sizä, ileriya  dooru da yaşamanız  olsun  güneşli», — söledi deputat.

Uşaklarda var kolaylık pay almaa kultura olaylarında, buna onnarlan barabar seviner Çadır kasabasında bulunan «Umut verän» reabilitaţiya merkezin  başı Lübov İvançeva.

«Bizä geldi  fikir yapmaa  bu «Çakirga» festivalini. İstedik göstermä  uşakların işlerini, şiirlerini, oyunnarını. Biz onnarnan çalışarak lagerdä gördük, ani onnarda   vaar büük  havez  göstermää bu gözäl  nomerları, sevindirmää publikayı, sevindirmää  analarını hem bobalarını», — açıkladı Lübov İvançeva.

 

««Çakirga» Festivali pek önemli  bir kultura  olayı Çadır  kasabasının  yaşamasında, da düşünerim, ani bütün Moldovanın  üülen  tarafında. Moldovanın  kanonnarında yazılı, ani kulturaylan  vaar  nicä çalışsın her bir insan», — nışannadı Çadır kasabadakı kultura evin  başı Janna  Paşalı.

Pay aldılar hem kendi  talantlarını  festivaldä  gösterdilär uşaklar Çadır-Lunga, Komrat, Kişinöv, Rıbniţa, Kirsovo, Kongaz, Baurçi, Valä — Perji hem Svetlıy reabilitaţiya  merkezlerindän. Her bir  reabilitaţiya  merkezi  kabletti diplomnarı, uşaklara verdilär tatlı  baaşışları.
Источник grt.md
176

İlgili statyalar

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär. Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv. «Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama. Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän. «Biz çok…

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…

Gagauziyada muzika okulların festivali geçti

Muzika instrumentleri çalmaa becermeklerini avtonomiyanın dört okulun üürenicileri Komrat Kultura evin sţenasında gösterdilär. Festivalda, angısını Gagauziyanın kultura bakannıı hazırladı, Komrat, Çadır-Lunga, Valkaneş hem Çeşmäküü muzika okulların üürenicileri pay aldılar. Okullar hazırladılar konţert programalarını, gösterip, nekadar islää muzika instrumentlerini çalmaa uşaklar becererlär. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziya kultura bakannıın başı: «Bizim muzika okullarımız – er, neredä talantları büüderlär. Bän pek sevinerim, ani onnarın sayısı yıl — yıldan zeedelener». Komrat muzika okulundan festivalda yaratmalarını çaldılar hor, ansambli hem orkestr. DMİTRİY TİMOFEY Komrat uşak muzika okulun başı: «Butakım festivallerdä bilgilärlän paylaşȇrlar. Uşaklara da bu pek önemli, hepsi aklılarında kalȇr. Bundan kaarä lääzım bilsinnär, ani başka…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…