Çadır-Lungada peydalandı erideki «Provans»  

Çadır-Lunga lagerin dolayında erideki «Provans» peydalandı. Renklär, kokular, türlü patretlär, angıları bütün yaşamaya kalȇrlar, lavanda kırlarına diil sade gençleri çeker ama bütünnä ayleleri dä.  Bıldırkı yıl Çadır-Lunga yaşayanı Ülian Gerţa barabar eşinnän kendi kırların birisindä К-90 çeşitindä lavanda büümnerini dikti. Bu yıl büümnär ilk berekedi vereceklär.

Renkli lentalar pȇtekaların boyunda ya büük lavanda kırları – bu pek bir gözäl resim göz önündä. Lavanda büümneri sık, çiçekleri — ayırı unudulmaz kokuylan. Bakmayarak kendi gözelliinä, pek faydalı da. Nicä paylaşȇr Yulian Gerţa, başlanıldı hepsi grant programasında pay almasından, neredä laf gidärdi lavanda büümnerin kırını ekmää hem besedkaları boyunda düzmää.

«Planda var bir-iki evcäz düzmää ki insannara taa meraklı olsun. İş işlän, ama kasabadan da arada — sırada uzaklaşmaa lääzım», — söleer Ülian Gerţa.

Büünkü gün 5,5 gektarda 110 bindän zeedä lavanda büümü var. Bu kulturaya pek yakışȇr Moldovanın klimatı, onuştan büütmää lavandayi – gelirli iş. Nicä nışannȇr iş adamı, te o lavandanın çeşiti, angısını o ayırdı büütmäk için, pek ii duyer kendisini kuraklı zonada.

«Bu çeşit üürenik bizim hava koşullarına. Plantaţiyalar kendilerini ii duyȇrlar, bakmayarak ona ani aaz yaamur yayer», —  söler Ülian Gerţa.

Bereketin toplanmasını plannanȇr orak ayında başlamaa. Nedän sora onu hep o gün işlettirmää lääzım. Yulian efir oloyunu lavandadan ister yapmaa. Bu pek sorumnu mal aşırıda. Kabledilmiş oloyu o düşüner Franţiya devletinä satmaa. Hep ölä bereketin bir payinı paylaştıraceklar nicä küçürek baaşışlar gibi. Efir lavanda oloyundan var kolaylık farmaţevtika ilaçlarını da hazırlamaa hem türlü ev paklamak himiya mallarını.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada dicital alış-verişçiliin ilerlemesi için master – klass geçti Komratta

Gagauziyada  gençlär gün-gündän taa pek İT tehnologiyalarınnan meraklanȇrlar. Onnara deyni yapılȇr türlü treninglar, ki kompüter tehnologiyalarını üürenmää. Tekwil komandasının uzmanarı geçirdilär sıradakı toplantıyı, angısı baalıydı regionun alış-verişçiliin dicital  ilerlemesi uuruna. Toplantının spikeri gibi teklif edildi MD anılmış internet uzmanı Vadim Jeläskov. İT uzmannarınnan toplantılar  vererlär kolaylık alış-verişçilerä tanışmaa eni insannarlan, kurmaa baalantıları biri birinnän, hem ne en önemli üürenmää nesä faydalı kendilerinä deyni kompüter tehnologiyalarında, nışnnadı Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada Lübov Mitioglo. LÜBOV MİTİOGLO, Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada:“Burada bulunȇrlar nicä alış-verişçilär, ölä da studentlär. Hepsi pek meraklanȇrlar. Diil çoktan biz studentlerä deyni biznes okulunu geçirdik. Toplandı 40 kışıdän zeedä. Bundan…

Tepliţa zanaatı ilerler: Komratlı Dimça aylesi büüdülän zarzavatların sayısını zeedeletti

Bitki yılların içindä devlet aktiv yardım eder paraylan açmaa eni tepliţaları emişlerin, zarzavatların büütmesi için. Bitki  vakıt tepliţaların sayısı regionda zeedelener. Agrariyalar savaşȇrlar kullanmaa eni tehnologiyaları hem ilk kabletmää  bereketi, ki etiştirmää çıkmaa panayıra da  satmaa ii paaya.  Gelirli mı büün  koymaa tepliţayı, üürendi bizim korrespondentımız. İşä gün duumasından kauşmasınadan diil hepsi dayanabiler. Da nicä söleerlär, iş gider ozaman, açan bütün canını koyȇrsın onun yapmasına. Tepliţa işinä lääzım diil sade bilgilär çiftçilik uurunda, ama kuvet, istemäk hem eni tehnologiyaların bilmesi. Büük tepliţa kompleksını kendinä deyni koydu Dimça aylesi Komrattan. Onun saabiykası Natalya taa çoktan istärdi bu işi yapmaa. Ama açan…

Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezindä düzmäk işleri geçiriler

Angı etapta onnar bulunȇrlar hem nesoy çıkış beklemekleri merkezin başı Jana Paşalı paylaştı. Odun kokusu, çokan urması hem bolgarkanın işlemesi – hepsini bunu vardı nasıl duymaa hem işitmää Çadır-Lunga kultura merkezindä bu yaz günü. Yapıda erlerin, sţenanın hem kreslaların kapital düzmäk işleri geçiriler. Nicä paylaştı kultura kurumun öndercisi Jana Paşalı, polun döşemesi burada taa yapının açılmasından 1970-ci yılların bitkisindän diiştirilmedi. JANA PAŞALI Çadır-Lunga muniţipiyasının kultura merkezin başı : — «Odundan pol, angısı taa 1978 yılda yapıldı, o vakıt açan Kultura merkezi ȇkspluataţiyaya verildi ii kullanıldı hem bizim artistlärlän hem kasabanın yaşayannarınnan, angıları burayi türlü yortulu olaylara gelärdilär. Ama bu pola…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…