Çadır-Lunga soveti danıştı deputatlara tuttursunnar “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektini

Çadır kasabasının nasaatçıları maasuz oturuşunu geçirdilär. Onun süresindä onar baktılar soruşu, angısı baalı GHT danışmaklan. Ne iş için yazıldı bu danışmak, annadı AlönaTerzi.

Nasaatçılara bakılmaya  teklif edildi sade bir soruş, angısı baalı GHT danışmaklan “At Prolin” turistik kompleksin düzülmesi proektinä kontribuţiya vermesi için.  Proektin bütün paası 17 mln.199 bin ley kurȇr, bakannık komitetin kontribuţiyası 1mln.900 bin ley lääzım olsun.

Konstantin Keleş,  “At Prolin” fermasının öndercisi: “Korumaa deyni bu kurumu biz pek çok düşündük. Çok iş yapıldı proekti yapannarlan. Bitki-bitkiyä biz inandırdık onarı, ani bu proekt lääzım bizä”.

Nikolay Kiseev, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Biz kaybedärseydik büün bu proekti, islää olmayacek. Diil önemli kim orada ötää dooru işleyecek, önemli o, ani bu kurum bizim kasabamızda kalacek”.

Bu proekt geçti MD çiftçilik, regional ilerlemesi hem dolay ortamı ministerliindän hem koyuldu “2022-ci-2024-cü yılların programası dokumentinä”. Bu dokumentä kayıllıını verdi MD Finans Ministerlii hem finanslanacek Regional ilerlemesi Millet fondunnan.

Natalyä Novaçlı, Çadır-Lunga kasabasının nasaatın başı: “Bän isteerim danışmaa deputatlara işitsinnär nasaatçıları hem versinnär bu kontribuţiyayı. Neçin deyni devlet baaşlȇȇr bizä bu paraları”.

Nikolay Mihalçenko, Çadır-Lunga kasabasının nasaatçısı: “Eer bu kontribuţiya verilmärseydi, Gagauziya kaybedcek bu paraları. Yollayalım deputatlara bir danışmak, ki onnar maasuz bir oturuşa toplanıp kabletsinnär bu soruşu”.

Muniţipiyanın primarı nışannadı, ani bu proekt önemli diil sade Çadır kasabasına deyni, ama bütün devletä deyni dä.

Anatoliy Topal, Çadır-Lunga kasabasının primarı: “Bän bilerim, ani HT deputatları kabledeceklär bu soruşu, nicä dä vakıdında onnar kablettiydilär Fujikuranın düzülmesi için 12 mln. leyin verilmesi proektini. Bu soruş ekonomika hem turism ilerlemesininnän baalı hem verecek kolaylık iş erlerin açılmasına da”.

“At Prolin” beygir ferması kendi soylu atlarınnan anıldı diil sade Gagauziyada hem Moldovada, ama bütün dünnedä. Bu proektin gerçeklenmesi verecek kolaylık taa geniştän hem professional uurunda at sportunnan zanaatlanmaa. Bundan kaarä burada plannȇȇrlar geliştirmää ipiterapiya ilaçlaması kolaylıklarını da.
Источник grt.md

İlgili statyalar

«At – Prolin» Çadir – Lunga primariyasının varlıı olacek

Çadır – Lunga munuţipal soveti büün geçirdi maasuz oturuşu, angısında bakıldı saade bir soruş, angısı baalı «AT – PROLİN» kurumun geçirilmesinnän Çadır – Lunga kasabasının primariyanın varlıına. Temayı  ilerleder Polina Barbova.  Çadır – Lunga munuţipal sovetin oturuşun maasuz geçirilmesi baalı onunnan, ani primariya hazır kabletmää «AT – PROLİN» kurumunu primariyanın varlıına saade o zaman,  açän Gagauziyanın büdjetından 2022 – 2023- cı yılların ikinci paylarından verilecek para kurumun çalışması için. Ama 2024 – cu yılın büük ayından erli kuvetlär makarki biraraz finanslayaceklar bu kurumu, haberledi Çadır – Lunganın primarı Anatoliy Topal. ANATOLİY TOPAL, Çadır – Lunga kasabasının primarı: «Bu vakıdın içindä,…

Çadır – Lungada yaradıcılık evin soruşu bakıldı muniţipal sovedin sırasız oturuşunda

Orak ayın 29 – da Çadır – Lungada geçti muniţipal sovetin sırasız oturuşu, neredä bakıldı yakın 20 soruş. Günün işinä eklendi taa bir soruş, angısı baalıydı sınır erlerin kararlamak işlerinnän, hem da eni yaradıcılık evin sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr  Lenin sokasında. Bu soruşlan nasaatçilara danıştı Çadır – Lunga kasabasının erlär soruşlarında  baş  uzmanı Evgeniya Marinova. EVGENİYA MARİNOVA, Çadır – Lunga erlerin soruşlarında baş uzmanı: «Geçecez punktlardan: Sınır erlerin kararlamak işlerinnän hem sayıya koyulmasınnan, angısı bulunȇr Lenin sokaanda 115 nomerlän, o baalı eni yaradıcılık evinnän, angısı bulunȇr ilk okulun karşısında hem düzüler.  Çadır –Lunga kasabasının primarı Anatopliy Topal  yapıların hem erlerin…

Çadır – Lungada temsil ettilär “At – prolin” turist sport kompleksin proektını

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah pay aldı Çadır kasabasının yaşayannarınnan buluşmakta. Toplantıda açıklandı «At-Prolin» kompleksın proektı. O olacek turizm merkezi. Proekta görä «At-Prolin» kompleksında lääzım peydalansın eni turistik bölümü, zamandaş ilaçlamak kolaylıkları açılsınnar, hem da beygir büütmesindä zanaatı dä ilerletmää mutlaka lääzım, nışannandı buluşmakta. Bu proektı aslıya çıkarmaa deyni, pek çok iş yapıldı, kuvet  koyuldu. Bu pek önemli bir proekt avtonomiyaya deyni, nışannadı Gagauziyanın  Başkanı İrina  Vlah. «Biz çok  düşündük, çok saydık,  türlü  ekspertlarlan hem  insannarlan  işledik, angıları  annȇȇrlar , ne  önemli  bizim devletimizä hem  avtonomiyamıza. Benim  kollegalarım  annadaceklar, nesoy  işlär yapıldı ,  neçin  biz  istedik  bu  kompleksı  çekettirmää, hem da…

«At Prolin» Çadır-Lunganın soveti önderciliin altına geçecek

Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararını bakıp, ani o isteer «At Prolin» kurumunu kendi önderciliin altına almaa, Bakannık komiteti kabletti kararı, kayıllıını verip Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararına. «At prolin» kurumunu devlet uurundan cümnä kurumuna geçirmää deyni Gagauziyanın Bakannık komitedi aldı maasuz kararı. АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: ««AT PROLİN» kurumun devlet statusundan cümnä kurumuna geçirmää kanona görä yapılacek. Beygir fermanın başı kreditorları, hepsi çalışannarı dokumendä görä, lääzım haberlesin kurumun daadılması için». Kurumun finanslanması kendi gelirlerindän hem avtonomiyanın büdjetindän yapılacek.  АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: «Gelirlär, angılarını kurum çalışmak uurunda kabledecek verilän koşullar için, avtonomiyanın büdjetinä gideceklär. O paraları, angılarını «AT PROLİN» yıl…

Çadır-Lungada bu yıl yaşayannarın proektlerinä onnarın para eklemesinnän verilecek 500 bin ley

İkinci yıl sıra vardır nicä Çadır – Lunga kasabasının primariyası barabar yaşayannarlan gerçää çıkarȇrlar bir sıra proekt kasabanın içindä, neetlän tertiplemää hem gözelletmää yaşamak erini. Da hepsi bu işlär olȇrlar partisipativ büdjetın yardımınnan, ya da başka türlü — cümnenin büdjetı, angısına görä insannar erli kuvetlerin uzmannarı gibi kablederlär kararı harcamak için devlet parasını. Nekadar proekt giriştirildi bıldır hem  neetleniler 2022 – ci yılda, üürendi Polina Barbova. Çadır – Lunga kasabasının yaşayannarı verdilär bir sıra danışmaklarını primariyaya giriştirmäk için bir sıra proekt. Bıldır ayırıldı hem giriştirildi 15 önemli hem lääzımnı proekt, haberledi Çadır  — Lunga kasabasının primarı Anatoliy Topal. Partisıpativ büdjetı…