Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär.

Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv.

«Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama.

Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän.

«Biz çok saa ol  söleriz, ani bizi çardılar bu yortuya. Biz isteriz  kutlamaa bu gözäl yortuylan bizim kollektivdän hepsi yaşayannarı».

«Biz sevineriz, ani bizi çardılar, biz pay alêrız bu festivaldä  Çadır-Lungada, da biz çok kutlêrız  hepsi insannarı».

«Bän oynȇȇrım gagauz  ansamblisindä «Yıldızlar» 7 yıl. Bän  pek sevindim, ani bizi  gene çardılar  bu festivalä».

Gagauziyanın  Başkanı İrina Vlah şükür etti hepsinä, kim yardım  etti  geçirmää festivali.

«Bän isterim nışannamaa, ani bizä pek önemli, ki bizim  adetlar ilerlesin. Adetlär o bizim kultura , o paalı bir iş, korurayak angısını  biz gün-gündän ilerlederiz bizim vatanımızı», — nışanadı Başkan.

“At – Prolin” kurumun başı, resimci Konstantin Keleş gösterdi uşaklara yaratmalarını hem annattı beygirlär için. Uşaklar büük meraklan baktılar hem sesledilär.

«Bän bu resimneri  pek  beendim, hepsi pek gözäl”. 

«Bendä  evdä da var bu resimcinin resimi. Pek severim  nicä  o resimneri  yapêr ,beygirleri  gözäl  gösterer, pek  beendim».

Festivalin  kurucuları şükür  ettilär hepsini, kim pay aldı  bu festivaldä . Onnar çigiledilär,  ani bölä festivallär  yardım eder biri-birimizi  üürenmä.

«Bölä vestivallär pek önemli, çünkü  bütün Moldovadan uşaklar var niça  gelsin, ürensin Gagauzların  kulturasını ,bizim  kasabayı. Kollektivların  öndercileri var niça  paylaşsınnar  biri-birinnän bilgilärnän», — söledi Çadır kasabasının birleşik Kultura merkezinnin başı Janna Paşali.

 

«Bizdä  büün çok  musafir, bütün Moldovadan çoçuklar. Çok bu işä sevineriz , neçin deyni sayerız, açan biz toplanêrız, kim oynȇȇr Moldvan oyunnarını, kim Bulgar ,kim Gagauz,  onnar hepsi barabar yapêr islä bir iş», — paylaştı Çadır – Lunga kasabasının primarı Anatoliy  Topal.

Sţenaya çiktılar  kollektivlar Moldovanın hem Gagaziyanın türlü taraflarından. Hepsinä, kim pay aldı vestivaldä, verildi gramotalar hem  diplomnar.
Источник grt.md
173

İlgili statyalar

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar. Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri. «İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.   «En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini …

Çadır – Lunga «Kadinca» ansamblisi 65-cı yıldönümü kutladı

Çadır-Lunga oyun hem türkü ansamblisi «Kadınca» kutladı kendi 65-cı yıldönümünü yortulu konţertnan. Ansamblinin çalışannarını kutlamaa yıldönümünnän  geldilär Gagauziyanın hem erli kuvetlerin öndercileri, hem da Çadır kasabasının yaşayannarı. Kultura evin zalı dop — doluydu. «Kadınca» ansamblisini 1957 yılda kuruldu horeograf Dionis Tanasoglu. 65 yılın içindä «Kadınca» büük fayda getirdi gagauz kulturasına hem onun ilerlemesinä, bununnan bilä kazanıp milionnarlan siiredicilerin kalplarını. Yortulu konţerttä ansambli repertuarından çaldı hem oynadı türlü oyun, ava hem türkü. Kollektivin eski hem şindiki muzıkacıları hem oyuncuları ödüllendilär Gagauziyanın kultura Bakannıından hem Çadır dolay administraţiyasındandiplomnarlan. «Bu yıldönümünü biz adêêrız bizim orkestranın veterannarına, dans kollektivinä hem bizim kasabamızın yaşayannarına. Bizim…

Video: “SEVDA DALGALARI” folklor festivali bu yıl ilerdän çekilip gösterilecek GRT-da

“Sevda Dalgaları” folklor festivalin geçirilmesi oldu ii adet Gagauziyanın yaradıcılık kollektivlerinä hem aşırıdan pay alannarına deyni. Kultura olayı geçer Kazayak küüyündä 2016 — cı yıldan. Pandemiya zamanında kabledildi karar diiştirmää onun formatını. Çekimnär vakıtçasına geçtilär. Bu işä katıldılar GRT cümnä kompaniyası, Kazayak küüyün primarıyası, küüyün muzeyi hem Kultura evin çalışannarı hem  yaşayannar. Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar. Folklor festivalin “Sevda Dalgaları”, angısı geçer Kazayak küüyündä 2016- yıldan,  vaar kendi önemli rolü. Festival yardım eder korumaa,   unutmamaa hem ilerletmää gagauz folklorunu. Festival dostlaştırȇr biri -birinän folklor kollektivlerini aşırıdan,  yardım eder üürenmää başka halkların foklorunu da Bulgariyadan,Türkiyadan, Rumıniyadan.  Ama coronovirus hastalıın beterinä iki…

“Milletlerin zenginnii birliktä” geçti Tarakliyada

«Milletlerin zenginnii birliktä» 21-ci  festivali devlet uurunda 21 keret geçti   ceviz   ayın  17-dä  Tarakliya  kasabasında. Festivaldä   gösterildi  o halkların imekleri, adetleri  hem  kulturaları , angıları  yaşêrlar  Moldova   devletindä. Temayı  ilerleder, bizim korrespondentımız. Festivalin  çeketmesindä   gösterildi   her  bir  halkın   milli giimneri,halk  kollektivlerin oyunnarı,  koyuldu  çiçek  Ştefan cel  Mareanmak  taşına Tarakliya   kasabasının   meydanında. Festivaldä  var niceydı  görmää    her bir milletin   adetlerini , kulturasını   angıları  yaşêêr   Moldova  devletindä. Parkta   geçti   spektaklilär ,  halk  ansamblilerin  oyunnarı hem  sergilär. Festivalin   pay alannarı   nışannadılar,  ani  bölä  festivallär  neredä herkezi  var  nicä taa  yakın   tanışsın  başka  halkların  adetlerinnän,  yardım  eder  birliktä  olmaa ,  bakmadaan  ani  çok  halklar …