Büün Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Mihail ÇAKİRin duuma günü

2022-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä, tamamnanêr 161 yıl gagauzların hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) duuma günündän.

Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin, bunun için klisä kiyatlarını hem duaları gagauz dilinä çevirdi. Bundan kaarä moldovan hem rus dilini da bir tarafa brakmadı. Onun için bir şüpesiz var nicä demää, ani Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR, klisä izmetlerindän kaarä, üç halkın – gagazuların, moldovannarın hem rusların – kulturasına izmet etti.

Mihail ÇAKİR raametli olduynan, 1938-ci yılda “Viața Basarabiei” jurnalında çıktı bir nekrolog, angısını yazdı Mihail ÇAKİRin dostu Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993). O nekrolog bölä laflarlan başlêêr: “1938-ci yılın Ceviz ayın 8-dä, kısa zeetlerdän sora, 78 yaşında, Mihail ÇAKİR, basarabiyalı yazıcıların büük batüsu, yaşamasına son verdi”. Hep bu yazısında Nikolay KOSTENKO Ay-Boba Mihail ÇAKİR için bölä yazêr: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiya istoriyasının altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, – gagauzlara, Mihail ÇAKİR – apostol, ani onnarın ana dilindä din kiyatları çıkarardı”.

Yıllar geçtiynän, Ay-Boba Mihail ÇAKİR için çok gözäl laflar gagauzlar da söledi. Te ne Canabisi için yazdı Akademik hem poet Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar var sa, hem onnarın gagauzluu yaşar sa – bu gagauzların Apostolunun, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin Allahtan yollanan vergisinnän hem zaametinnän korundu”.

Apostolumuza hem Aydınnadıcımıza Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRä gagauzlar hem Gagauziya büük saygı duyêr. Gagauziyanın Çadır kasabasında Canabisinä anmak taşı koyuldu. Çadırda Mihail ÇAKİR adına lițeyt var. Komrat pedagogika kolecı Mihail ÇAKİR adını taşıyêr. Gagauziyanın kultura zaametleri uurunda vatandaşlara verilän ordenı – “Mihail ÇAKİR” ordenı.

Büün eridir sıralamaa o kiyatları, ani Canabisi hazırladı hem tipardan çıkardı: Misioner yaprakları,  “Bucoavna”  (Kişinev1900 y.); “Rusesc și moldovenesc cuvântelnic” (Kişinev1907 y.); “Klisä dua kitabı” (Kişinev1908 y.,  1935 y.Saloniki2001 y.); “Evangeliya gagauzça-türkçä” (Kişinev1909 y., Sankt-Peterburg2017 y.); “Allahlı liturgiya” (Kişinev1911 y.); “Eski Baalantının Ayozlu istoriyası (Kişinev1911 y., 1912 y.); “Agiutorid moldovenilor în vremea învățăturii limbii rusească” (Kişinev, 1911 y.); “Saatlar hem psaltirin psalomnarı” (Kişinev1912 y.); “Klisä istoriyası kısadan” (Kişinev1912 y.); “Akafist hem moleben Cümledän ayoz Allah duudurana (Panaiya)” (Kişinev1912 y.); “Ay (Ayozlu) Evangeliya” (Kişinev1933 y.); “Originea Gãgãuzilor din Basarabia” (jurnal “Viaţa Basarabiei” – 1933 yNo. 9., s.s. 15-241934No. 5., s.s. 3-20); “Besarabiyalı gagauzların istoriyası” (Kişinev1934 y., 2005 y.); “Psaltir gagauzça (türkçä) gagauzlar için hem türklär için” (Kişinev1936 y.); “Klisä Evangeliyası” (Kişinev1937 y.); “Laflık gagauzça (türkçä) hem românca (moldovanca) Besarabiyalı gagauzlar için” (Kişinev1938 y.).
Источник anasozu.com
549

İlgili statyalar

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin raametli olmasının 85-ci yıldönümü

Büün, Ceviz ayın (sentäbri) 8-dä, tamamnanêr 85 yıl gagauzlaın hem bütün dünnäyin Büük bilim hem klisä adamının, basarabiyalı yazıcıların büük batüsunun, aydınnadıcımızın hem Apostolumuzun Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961– 08.09.1938) raametli olmasınnan. Topracıı ilin olsun! Milletimizi, dilimizi, istoriyaylan kulturamızı hem dinimizi korumak için bu aydınnık dünnäya yollanan Apostolumuz hem Aydınnadıcımız Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında, popaz aylesindä. Kendisi da, popaz üürenip, başardı Kişinev ruh seminariyasını da bütün yaşamasını Allaha hem kliseyä baaşladı. Kendi zaametlerinnän hem kendi parasınnan kliselär düzdü, şkolalar açtı, büük hristiannık misionerlliini yaptı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin, bunun için klisä kiyatlarını hem duaları gagauz…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

TİKA Kişinev Mihail ÇAKİR bibliotekasını TİKA eniletti hem donattı

Moldovanın baş kasabasında olan hem gagauzların apostolunun hem da aydınnadıcısının Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan bibliotekaya Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) tarafından eniletmä hem donatma proektı başa çıkarıldı. Nicä bildirdi “Mihail ÇAKİR” bibliotekasının direktoru Anjela VİNTİLÊ (Angela Vintilă) Kişinev Ay-Boba Mihail ÇAKİR adını taşıyan munițipal biblioteka kuruldu 1992-ci yılda. Burada 26 565 kiyat var, angısınnarın 1542-si gagauz dilindä. Canabisi urguladı, ani kurulma günündän beeri, bu bibliotekada hiç bir kerä bölä büük remont yapılmadı hem şükür etti Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıına, Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU başta olarak, bütün Kişinev TİKA ofisin zaametçilerinä  bu gözäl proektın…

IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları” Komratta oldu

Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri o gözäl sergiylän, ani pek derindän açıklêêr Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin…