Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını.

Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara.

Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan.

“Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün uydu, da buluştuk büük elçiylän. Çok sevindik, ani verdi hem baaşladı okullarımıza bu kiyatları. Elbetki, devletin dilini üüredärkan ii olur,  memleketin da olsun tertipleri burada Moldovamızda”, — söledi englez dili üüredicisi Galina Mutkoglo.

Üürenicilär nışannadılar, ani büük havezlän üürenerlär bu dili, eni literatura sa taa genişledecek kabledilmiş bilgileri. Onnar gösterdilär bilgilerini Britaniyanın ilçisinnän englezça lafedip, hem paylaştılar çekim grupamızlan dil üürenmesindä başarlarınnan.

“Bizä taa kolay olacek artık bu kiyatların yardımınnan üürenmää. Bizim zorluumuz vardı bu uurda, ama şindi elbetki mutluyuz. Taa ii kolaylıklar da olaceklar üürenmektä”.

 

“Bizim laf bilgilerimiz zenginnenecek, yardım verecek diil sade bana, ama hepsi studentlerimizä üürenmää englez dilini. Gittikçä da başka devletlerä, neredä bu dildä lafederlär, taa ii annayacez ,ne söleerlär oralarda insannar”.

Stiven Fişer hep ölä dolaştı Komrat kasabasının 8-ci uşak başçasını, tanıştı çok dilli üürenmäk sistemasınnan. Terbiedicilär hem uşaklar hazırladılar programayı türlü dillerdä. Büük elçi verdi baaşışları uşaklara.

İnteraktiv tablasını Büük Britaniyanın elçisi verdi Komrat Devlet Universitetinä, ki geçirsinnär taa ilin englez dilin derslerini. Stiven Fişer nışannadı, ani zamandaş tehnologiyalar yardım edeceklär üürenmää üüsek uurda dili.

“Universitetiniz meraklandırdı, siz bana deyni ayırı bir auditoriya. Biz savaşêrız yapmaa en ii ne var, ki ilerlesin dilimiz sizdä da. Sevindirdi hem şükürüm hepsi studentlerä, kim lafeder dilimizdä”, — söledi Büük Britaniyanın elçisi.

KDU rektoru Sergey Zahariya söledi, ani Gagauziyanın tek üüsek üüretim kurumu baalantılarını ilerledecek Britaniyaylan.

“Biz seftä bölä tehnikayı kablettik, o üüsek uura kaldıracek gençlerin bilgilerini hem elbetki saygı duyerız Britaniyaya”, — söledi rektor.

Ggaauziyanın Başkanı İrina Vlah şükür etti Büük Britaniyanın elçiliini baalantılar hem yardım için. Başkan belli etti umudunu ilerdeki sözlär hem annaşmalar için.

“Sevinerim, ani böla büük devletin elçisi aldı dikatına bizim avtonomiyamızı. Mutluyum, ani bizim gençlär da çalışêrlar üürenmää englez dilini, bu büük hodulluk. Herbir dil, eni dil bizä herkezimizä eni kolaylıkları açêr”, — nışannadı İrina Vlah.

Gagauziyanın Büük Britaniyanın elçiliinnän baalantılar ötää dooru da ilerleyeceklär.

Foto — preview: Gagauziya başkanın Facebook sayfası
Источник grt.md
266

İlgili statyalar

Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı. Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän. «Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina…

Çok uşaklı aylelerdän üürenicilär kablettilär planşetları Rumıniyadan

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya. Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da. “Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat. Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada…

KDU-dä Poloniya elçiliin yardımınnan yapılmış pınarı hem dinnenmäk erini şannı açtılar

Canavar  ayın 25-dä  ofiţial vizitinnän  Gagauziyaya geldi  Poloniya Büük elçisi Moldovada Tomaş Kobzdey. O buluştu avtonomiyanın Başkanınnan . Vizitin taa büük payı geçti Komrat Devlet universitetindä.  Geldiynän Gagauziyaya Poloniya  Büük elçisi  Tomaş Kobzdey ilktän buluştu avtonomiyanın başınnan. Onnar buluştular başkanın  kabinetında, sora birerdä gittilär pınarın açılışına Komrat Devlet Universitetinä. Polonoyanın finans yardımınnan bu üürenmäk kurumunda  peydalandı pınar  kaliteli suylan hem dinnenmäk zonası parasız internetlan. “Burada pınarın derinnii 20 metra, pak hem kaliteli su, burada var  kolaylık gençlerä deyni dinnenmää. Biz tertipledik dolayını, geçirdik şafk. Biz umutlanȇrız, ani bu yer olacek o er, neredä var nicä lafetmää, diişmää bakışlarlan. Bän umutlanȇrım,…

Ungariya elçisi Komratta tanıştı bilingval sistemasına görä uşakların dil üürenmesi başarlarınnan

Komrattakı  5-ci  uşak  başçasının hazırlanmak grupası  kasım ayın 29-da  saygılı  musaafirleri  karşıladılar. Ungariyanın  büük elçisi  Moldovada barabar  avtonomiyanın başkanınnan  dolaştılar  üüretim kurumunu. 4  yıldan  zeedä Komrattakı  5-ci  yaslasında bilingval üüretim sisteması başarılı  çalışȇr. Gagauz hem  devlet  dillerini  üüredicilär  oyun formatında  götürerlär. «Uşaklarlan  pek  çok vakıt  bilä  geçireriz. Günün sırasında sade gagauz hem devlet dillerindä  lafederiz. Uşaklar kendileri tekstleri severlär hem becererlär kurmaa. Onnar  düşünmedän tekstleri serbest temaya görä  yaradȇrlar. Shemaların yardımınnan lafederlär  hem annȇrlar iki dili», — annadȇr Komrattakı  5-ci  uşak başçasının  devlet  dili  üüredicisi Alla Uzun. Uşaklar hayvannarı, ev tertiplerini üürenerlär. Sora resimnerlär hem oyun hamurundan yapȇrlar onnarı. Çizgi …

Çadırda Pötr Kazmalı adına okulunda açıldı bulgar dili klassı

Hederlez ayın  24-dä Moldovada hem başka slavän devletlerindä  nışannȇȇrlar  Slavän yazısı gününü. Bu yortuda Çadırdakı Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  Slavän yazısı günündä açıldı bulgar dili klassı. Slavän yazısı günündä anȇrlar Ayozlu Kirilı hem Mefodiyi, angıları  kurdular     slavän alfabetini.  Bu gün Çadır muniţipiyasında  Pötr Kazmalı  adına gimnaziyasında  eni bulgar  klassı açıldı  Bulgariya elçiliin  yardımınan. Gimnaziyanın  üürenicileri sevinerlär, ani  onnarda  olacek  kolaylık eni  klassta bulgar  dilini  üürenmää. Üüredicilär  nışannadılar, ani eni  klass  taa üüsek uura yardım  edecek  üürenmeyi kaldırmaa. «Bu klassta  var nicä üürensin 50 üreniciya kadar, burada üürener diil sade bulgarlar: ruslar, ukrainnär, moldvannar, angıları gagauz  dilini  bilmeerlär, gelerlär  bizä bulgar…