Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr.

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr.

Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını enidän tarannan yıkmaa başladılar. Hem kim başladı? Genä Gagauziyaya ilk uruşu yapan Kortenul Nou küüyü.

Gagauziyayı BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni haberleri gün-gündän, durmamayca, Gagauziyanın büünkü öndercilerinä izmet edän saytlar insan önünä çıkarêrlar. Te onnarın birisinin 2018-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 5-dä verilän haberdän birkaç cümlä: «Жители села Новый Кортен Тараклийского района, примыкающего к коммуне Светлый, хотят войти в состав Гагаузии. Это проблема была ими поднята во время схода жителей Светлый 3 апреля… В Гагаузии все налаживается, регион процветает. Это очень приятно и хочется жить в Гагаузии...»

Adamcasına bu insannarı annamaa var nicä, ama bunu yapaceykana ilktän tokmaa başımıza uralım da aklımıza getirelim bu “küüceezin” peydalanmasınnan hem onun Gagauz Respublikası hem sora da Gagauziya avtonomiyası kurulmasına duşmannıınnan ilgiliini.

Kortenul Nou küüceezi – bu Gagauziyanın Svetloe küüyünün bulgar tarafında bir sokak. Açan kurulardı Gagauz Respublikası hem sora da Gagauziya onnar sokak kapamayca buna karşı kalktılar. Neredä sä işlär diirennerä etişärdi. Açan 1990-cı üstümüzä, kara bulutlar gibi, volontörlar geldi onnar hiç kıpırdamadılar da. Sora da türlü kösteklär hep koydular. O kösteklerin en büüsü da oldu o, ani Svetloe küüyümüzü parçalayıp, kendi küüceezini kurmaları.

Görersiniz bu işin 28 yıllık istoriyası var. Ama bu 28 yılların 26 yılında onnar, neçin sa, Gagauziyaya girmää istämedilär. Da te şindi, açan Gagauziyaya geldi eni öndercilär hem Gagauziya lääzım birliktä kaavi olsun, onnar tezicik memeyä hızlandılar. Memä bir. İkincisi da – Gagauziyada gagauz sayısının proţentını aşaa düşürmää da daymalarda, nicä vardı Sovet zamanında, gagauzların tepesindä önderci olmaa.

Genä isterim aklınıza getirmää: Gagauziyanın ofiţial statistikasına görä büün Gagauziyada gagauzlar – 82,1 %, bulgarlar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalan milletlär – 1% yaşêêrlar.

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

Şindi düşünün: Kortenul Nou küüyü 72% bulgar. Öbür bulgar küülerindä, kasabalarında hem rayonnarında (Basarabka (Besarabeasca), Taraklı, Korten, Tvardiţa hem başka) bu % taa da büük. Onnar da gelärsä Gagauziyada gagauzlar  kaç % olacek!!!

2016-cı yılın Küçük ayın (fevral) 27-dä yazdıydım bu lafları: “Esaba alarak onu, ani bitki vakıtlarda Gagauziya öndercileri bulgar küülerinin hem kasabaların işini yapêrlar, belli, ani Bulgar-Gagauz yada Gagauz-Bulgar avtonomiyası fantastikadan aslıya dönecek. Bununnan da “Gagauziya (Gagauz Yeri) ozel hakk statusu” proektı bitecek”.

Geçti iki yıl da fantastika aslıya döner. Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler.

Todur ZANET, akademik, Gagauz Milli Gimnasının avtoru

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin. Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için. Zerä tukannarın arasında da, nicä da herbir milletin arasında, var…

Tren gittiynän Gagauziya Başkanı eşinmää başladı

Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmekleri ikinci hem son okumakta kabledilmesindän sora, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu uurda biraz dalga yapmak için, eşinmää başladı, bileräk ani artık geç, çünkü Zakon geeri dönmäz. Ama bu eşinmelärlän Gagauziya Başkanı kiminsa önündä suratını kurtarmaa pek isteer (bak: https://gagauzinfo.md/top1/61722-bashkan-irina-vlah-nastaivaet-na-vklyuchenii-prokurora-gagauzii-v-sostav-vsp.html). Açan Harman ayın 13-dä Moldova Parlamentı tarafınfan ilk okumakta kabledildi “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär, neredä belli oldu, ani kuvettä bulunan partiya Gagauziyayı temeldän sökmää başladı, Gagauziya Başkanı İrina VLAHtan buna karşı bir “gık” ta çıkmadı. Taa da beter, ançan lääzımdı çannarı düümää hem büünkü eşinmeyi yapmaa, Canabisi kırları gezärdi…

Gagauz Respublikasının erinä Gagauziya Başkanı Romıniyayı ayırdı

2021-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da gagauzlar Gagauz Respublikasının kurulmasının 31-ci yıldönümü kutladılar, ama kutlamalara Gagauziya Başkanı İrina VLAH katılmadı. Respublikamızın yortusunu kutlamak erinä Canabisi o günü Romıniyaya gitti. Hem diil yalnız, ama kendisinin sol (osa saa mı?) elinnän hem Bemol Retail kuruluşun Direktorlar Sovetinin başınnan Kiril GABURİÇlän. Gagauziyanın ofițial yortular kalendarindä Harman ayın (avgust) 19-zu – hem Gagauz Respublikasının hem da halkın birleşmäk günü. Nesoy birleşmä için laf var nicä gitsin, açan gagauz halkınnan birliktä olmasına hem birleşmesi erinä o gündä Gagauziya Başkanı Romıniyaya ayırdı. Bileriz, ani kan su olmaz! Herbir halkın kendi kanı var. Gagauziya Başkanının da. Gagauz…

Ozaman bizi dizçä koyamadılar

Onbeş yıl geeri, 1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri)  25-29 günneri arası bizi, gagauzları, savaştılar, dizçä koyup, yok etmää bu er üzündän. Ozaman, Kişinêuda kuvettä bulunan naţionalistlär gagauz halkının üstünä volontörları yolladılar. Ofiţial neet birdi: Gagauz halkının kurduu Gagauz Respublikasını yok etmää. Ama aslı neet başkaydı: gagauz küülerini yıkıp yakmaa, gagauz halkını da yok etmää bu dünnedän. Herliim ozaman Gagauz Republikasında yaşayan insannar (gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, ruslar, ukrayinnär, çingenelär h.b.) birleşmäydilär,  kendi vatanını korumaa deyni bire-bir kalkmaydılar, bu iş aslıya çıkaceydı. Moldova Pravitelstvosu 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kabletti bir Karar, angısına görä iki gündän sora gagauzların üstünä 30 bindän…


142

İnsannarın cuvapları: