Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalendarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı.

Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından).

Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı 4 ödüllü er erinä 13 ödüllü er vermää.

I-ci er:

– Kazayak küüyün teoretik lițeyi;

– Çeşmä küüyün teoretik lițeyi;

– Tomay küüyün gimnaziyası.

II-ci er:

– Komrat “N. TRETYAKOV” teoretik lițeyi;

– Beşgöz küüyün gimnaziyası;

– Kongaz “V. TOPAL” gimnaziyası.

III-cü er:

– Kongaz “Todur ZANET” teoretik lițeyi;

– Aydar “F. ANGELİ” gimnaziyası.

Mukayetlik er hem ödül:

– Kıpçak “Boris YANAKOGLU” teoretik lițeyi;

– Kıpçak “S. BARANOVSKİY” teoretik lițeyi;

– Çadır “Mihail ÇAKİR” teoretik lițeyi;

– Başküüyü (Kirsovo) “Mihail TANASOGLU” gimnaziyası;

– Çadır “P.KAZMALI” gimnaziyası.

Akademik Todur ZANETtän not: Bu konkurs pek gözäl bir iş! Ama siirettiynän vidiorolikleri ortaya çıktı pek fasıl bir olay – vidioroliklerin çoyu diil “Kasım milli yortusu” için, nicä teklif edili Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası tarafından, ama onnar klise hem din yortusu olan Ay Dimitri için. Bunda da rolikleri hazırlayannarın kabaatları pek aaz, çünkü onnar yannış kullanêrlar Kasım yortusunun gününü, alarak onu Kasımın 7-dän Kasımın 8-nä. Bu yannışlaa da onnarı sokêrlar kuvettä bulunannar hem popazlar. Klisenin en büük günahlarından birisi – yalan sölemää. Onuştan danışêrım kuvettä bulunannara hem popazlara: yalancılık günahından vazgeçin da Kasımı Kasımın 7-nä geçirin. Saygılarımnan…

 PATRETTÄ: Çadır “Georgiy SIRTMAÇ” gimnaziya-uşak başçasının üürencileri. (Soldan sıralara görä) Marina ÇORBACI (9-cu klas), Alina MARÇENKO (7-ci klas),Danil BALOV (8-ci klas), Artöm STANKOVA (8-ci klas), Kseniya HAHLOVA (uşak başçasının büük grupası) hem Mişa KARABACAK (uşak başçasının 3-cü grupası).
Источник anasozu.com
212

İlgili statyalar

Bu yıl Kasım yortusu haliz Kasım günündä bakıldı

Kalindarın oynamasına görä, bu yıl Gagauziyada kuvettä bulunannar istär-istemäz gagauyzların en büük milli yortularından birisini Kasım yortusunu, nicä düşer, halizdän Kasım ayın 7-dä baktılar. Bu yortuylan ilgili olarak, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası üüredicilik kuruluşları arasında “Gagauzlarda Kasım” videorolikleri yarışmasını açıkladı. Konkurs için teklif edildi “Benim ana kasabamda, küüyümdä, aylemdä yada üüredicilik kuruluşumda Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” hem “Geçmiştä Kasım milli yortusunun kutlamanın özellikleri” uurlarda hem istediklerinä görä mini teatru oyunnarı videorolikleri yapmaa. Konkursa yollandı 35 vidiorolik (33 – üüredicilik kuruluşlarından; 2 – erken üüredicilik kuruluşlarından). Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası bildirdi, ani roliklär ölä üüsek uurda yapılıydılar, da bu beterä karar alındı…

Kasım ayın 7-dä gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu

Yaklaşêr gagauzların gagauzların en büük yortularından birisi – Kasım yortusu, ani lääzım bakılsın Kasım ayın 7-dä, ama, onun haliz maanasını unutturmaa deyni, kuvet Kasım yortusunu klisä yortusuna Ay Dimitri çeker. KASIM günü (kışın çeketmesi), “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä, çünkü  “Hederlez” yortusu (yazın çeketmesi) Hederlez ayın (noyabri) 6-da bakılêr, kış ta yarım yıldan sora, ama diil yarım yıl + 1 gün çeketsin. KASIM günü çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar.…

Kongazın Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü yortusu

Kırım ayın (dekabri) 18-dä kongazlılar hem Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyinä gelän musaafirlär bu lițeyin 180-ci yıldönümü kutladılar, sayarak o zamandan, açan țarlı Rusiyanın devlet varlıı ministrusunun Pavel Dimitrieviç KİSELEVun 1841-ci yılın emirinä görä Basarabiya guberniyasının 21 küüyündä (koloniyasında) kliselär yanında lankaster şkolaları açıldı. O 21 küüyün arasında Kongaz küüyün da  birinci şkolası vardı. Büünkü gündä, klise yanındakı lankaster şkolası olarak yola çıkarak, bu şkola başlangıç şkolasından 7 klaslık şkolaya, sora 8 klaslık, sora da orta şkolasına (1-ci şkola) etişip, son-sonunda lițey oldu. Bu büük yortunun başında Todur ZANET adına teoretik lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, nicä düşer…

Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr

Evelki adetlerä görä, Hederlez ayın (may) 6-da Hederlez yortusu bakılêr. Hederlez yortusu gagauzlarda, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Pandemiya dedikleri salgına görä, yortu ölä geniş hem tantanalı, nicä 2019-cu yılda bakılmadı: https://anasozu.com/hederlez-yortusunu-hederlez-ayin-may-6-si-erina-5-da-baktilar/. Açıklanan haberlerä görä, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, büün bu yortu  2019-cu yılından taa da beter bakılacek. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda bakaceklarr. Hederlez yortusununda yapılacek at yarışmaları, güreş, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu, gagauzların istoriyası için teatrulu gösteri. Источник anasozu.com

Gagauziya Kasım yortusunu bakêr

Büün, Kasımın 7-dä, Gagauziyada bakılêr gagauzların en büük milli hem maanalı yortularından birisi – Kasım! Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlan enidän annaşarmışlar, da Hederlezdä koyun sürülerini onnara verirmişlär. Şindi da bu adet bozulmadı. Kimin var koyunu o genä onnarı çobana Hederlezdä verer, Kasımda da evä alêr. Kasım günündä insannar için “Adanmış Kurban”, “Steonuzluk Kurbanı” hem “mal saalıı için” da “Allahlık Kurbanı” kesiler yada veriler.…