Bu yıl “Gagauz şarap yortusunda”  mallarını temsil edeceklär 16-dan zeedä şarap fabrikası

Gagauziyada adetçä  kasım ayın  ilk pazarı «Gagauz şarap yortusu» festivali  geçecek. Gagauz şarabı, zengin halk  adetleri, ustaların sergileri,  gagauz imeklerin datması  hem  başka  işlär  bekleer  musafirleri  hem  turistleri  yortuda. Mariya Statova üürendi  taa derindän hazırlanmaklar için.

«Gagauz şarap yortusu — 2022» festivalini plana koyuldu geçirmää  kasım ayın 6 -da Komradın meydanında. Onda pay alacȇklar şarap yapan kurumnar, çiftçi çorbacılar, ustalar hem primariyalar.

Geçirmää  deyni  festivali  lääzım olacȇk  hazırlamak komitetini  kurmaa, haberledi  Gagauziya çiftçi  bakannıın başı  Andrey Dimitroglo Bakannıık komitetin oturuşunda.

Onun laflarına göörä, ilk etapta bir türlü  işlär  geçireleceklär. Belli edili  hem  kararılı pay alannar. Onnar  kendilerini  temsil  edeceklär  festivaldä  kasım ayın 6-da.

«Şindiki  zaman  belli ,ani  16  şarap yapan kurumnarı pay alacȇklar: 10 Gagauziyadan, 6-sı  bütünnä Moldovadan. Bu  bizä  deyni  ii sayı. Bu yıl en çok pay alan», — haberledi Andrey Dimitroglo.

Üç kurumun pay alamsı festivaldä  taa diil belli. Hep  ölä  hazırlanȇr  listä  şarap  yapan kurumnarınnan  hem  çiftçi  çorbacılarınnan,angıları ödülleri  kabledeceklär.

«Biz bileriz,ani oluşun  baş  daavası – yardım etmää bizim çiftçi kurumnarına, şarapçilara. Bölä  genişlederiz  ortakları, üüselderiz şarabın satmasını. Eni  iş  annaşmaları  imzalȇȇrız», — nışannadı Bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä  Tanasoglo.

Bu yıl, nicä dä  herzaman,  avtonomiyanın  herbir  primariyası  kendi  aulcuklarını  sokakta  koyacȇk.

«Biz artık  yaradıcılık  koliktivlerinnän çalıştık. İsteerim sölemää, ani  şindiki zaman bizdä 16 küü hem kasaba kayıl kendi aulcuklarını getirmää. Belli ettik  onnarın büüklüünü. Nişannayacam, ani  yıl — yıldan olayın sınırları genişlener», — söledi Kultura bakanı Мarina Semönova.  

Olayda  500  artist  sţenaya çıkacȇk. Kurucuların  laflarına görä musaafirlär hem  turistlär yakışacȇk datsınnar  gagauz milli  imeklerini  hem  şaraplarını. Bundan  kaarä kim isteyecek, yakışacȇk şarap kendisinä satın alsın yada ellän yapılmış işleri. Festival başlayacek saat 10-da saabalen.

Reportör: Мariya  Statova, ses: Marina Topal

Video: Vlad Tabaçuk

Montaj: Мariya Kazaku
Источник grt.md
127

İlgili statyalar

Video: Ev şarabı yapılmasının adetleri Georgiydän Slav Çok-Maydandan

Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap. Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini.…

Video: Şarapçılık uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanılması

İlk sıra avtonomiyanın baş kasabasında  geçti seminar şarapçılık bölümün hem IT sektorun uzmannarı için. Şarapçılık malların ȇksportu panayırlarda sayılȇr şarap yapan malların uzmannarın ilk davası.  Olmaa deyni taa ii konkurent, uzmannar kullanȇrlar şindiki zamanın tehnologiyalarını. IT kompaniyaların Asoţiyaţiyasının prezidenti Väçeslav Kunev annattı,  angı enilikleri var nasıl kullanmaa şarapçılık bölümündä, neetlän ilerletmää hem da yapmaa şarap mallarını taa kaliteli Gagauziyada. “Hepsi eni şindiki tehnologiyalar baalı baaların dikilmesinnän, büütmesinnän, şarap malların yapılmasınnan. Ama hem önemli  şarap malların satılaması. Çoyu üürendilär yapmaa kaliteli şarapları, ama nicä hem kimä satmaa var nasıl kendi şarap mallarını, ama diil başkaların bunu annadacez”, — açıkladı Väçeslav Kunev.…

Kultura bölümü 2021 yılın çıkışlarını temsil etti

Gagauziyanın Kultura evlerin çöyuna lääzım remont yapılsın. Bunu için haberledi Gagauziyanın kultura Bakannıın başı  Marina Semönova, temsil edärkana kultura bölümün çıkışlarını 2021 yılı için. Geçmiş yıl dolay bücetindän Kultura evlerin tertiplemäk işlerinä verildiydi  2,5 million ley. Kimi  dolay  Kultura evlerin binaları şindiki zaman bulunȇrlar kötü durumda. Gagauziyanın kultura Bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani bu problemanın çözülmesi ön daavaların aarasında bulunȇr. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Belli, ani  avtonomiyanın 10 kultura evi bulunȇrlar ii durumda. 7-dä  lääzım üstün remont geçirlensin, taa edi  Kultura evindä derindän düzücülük işlär lääzım geçirsinnär. 2 ev daalȇr hem birisini dä  2018-ci  yılda taa yıktılar».…

Gagauziyada baalarları başladılar boozmaa. Nekadar sorumnu kır işi avtonomiyada.

Gagauziyada çekettilär toplamaa üzümneri kırdan.  Bu yıl hava koşulları verdi kolaylık çeketmää bu işleri taa ileri.  Regionda bütündän dikili  yakın 5,5 bin ektar baa, angılarından  3,700 tehnik çeşitindä hem 706  masa çaşitindä. Bizim televizion gruppamız üürendi  nesoy bereket bu yıl toplanȇr hem var mı problemalar bu uurda.  230 ektar baa Semön Novakın çiftçi kurumunda  işleniler. Sezonda  insannar bir gündä  dördär ektaradan toplȇȇrlar. Şindi   Aligotı üzümünü  toplȇrlar, öncä  Şardanȇyı. Agronomun Vitaliy Petrovun laflarına görä kuraklıın beterinä,  az iş yapıldı baalarlarda, ama o belli etti kendisini tenedä. VİTALİY PETROV  Komrat muniţıpiyasının  çiftçi kurumun agronomu : -» Kalitesi bu yıl taa yufka, zerä …