Bosniya-Gerțogovina devletinä TİKAdan taa iki proekt

Bosniya-Gerțogovina devletinä TİKAdan taa iki proekt

Hepsimiz bileriz, ani Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) bütün dünnäädä binnärlän yardım proektları yapêr. Geçennerdä proektların ikisi başarıldı Balkannarın Bosniya-Gerțogovina devletindä, angılarının ofițial açılışında pay TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK.

Proektların birincisi – Bosniya-Gerțogovina devletinin başkasabasında bulunan Saraybosna Universitetin çiftçilik çorbacılıı fakultetında Amfiteatrunun enilenmesi. İkincisi da – Zenica kasabasının kapalı tip olan kapanında dikiş atelyesinin kurulması.

Amfiteatrunun açılış sırasında pay alan TİKA Başkan yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK urguladı: “1995 yılından başlayıp TİKA Bosniya-Gerțogovinada bindän zeedä proektını ömürä geçirdi. Onnarın arasında çiftçilik alanında üzlärcä yapılan proekt var. Bosniya-Gerțogovinada 1992-1995 yıllarında yaşanan cengin acılarını dindirmäk hem bölgedä yaşayan halkın ömür standardını üüseltmäk için hem da göçü durgutmak sebepinnän uygulanan proektlarlan binnärcä boşnak, topraklarını brakmayarak, küülerindä yaşamaya başladı”.

Bosniya-Gerțogovina devletinin Zenica kasabasının kapalı tip olan kapanında 100 kişi çalışabilecek dikiş atelyenin açılışında sa Dr. Mahmut ÇEVİK açıklamasında TİKAyı bölä annattı: “TİKAnın 60 memlekettä 62 ofisin çalışmalarınnan yılda 2000 hem son 19 yılda 30 bindän zeedä proekt aslıya çıkarıldı”.

Bosniya-Gerțogovina devletinä TİKAdan taa iki proekt

Bosniya-Gerțogovina devletinä TİKAdan taa iki proekt
Источник anasozu.com
604

İlgili statyalar

TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkannıında Balkanlarda delgațiyayı kablederäk,  TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK açıkladı, ani “Balkannarın sektor hem ekonomika tarafından dengeli kalması için TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi”. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK bildirdi, ani bu proektların içindä gagauzlarlan da ilgili proektlar da var. Hepsi poektların önemni olduklarını urgulayarak, Canabisi açıkladı, ani bu 5 bin proekt verdi kolayını binärcä student en üüsek uurda üürenmäk kabletsinnär hem üürenmiş olsunnar. Saalık sektorunda poektlar da 1,5 milion insana saalık korumasının uurunda izmettä bulunêr. Öbür taraftan Canabisi urguladı, ani Evropa Birlii (EB) bu bölgeyä karşı açık üzlän…

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK: Ukrayna hem Moldova gagauzlarına yapılan proektları konuştuk

Canavar ayn (oktäbri) 20-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kendi ofisindä kabul etti Ukrayna Gagauzlar Birliin başkanını Vasiliy KELİOGLUyu hem Türkiye Ankara “Gagauzlar” dernään başkanı İrina ÜSÜMBEYLİyi. Nicä bildirdi TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmak zamanında Ukrayna hem Moldova gagauzlarına cümne, kultura hem başka uurlarda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) tarafından yapılacek hem yapılması lääzım olan proektların kolaylıkları konuşuldu. Kendi tarafından Vasiliy KELİOGLU hem İrina ÜSÜMBEYLİ şükür ettilär TİKAya hem TİKA Başkan Yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä gagauzlara yapılan yardımnar hem aslıya çıkarılan proektlar için. Источник anasozu.com

TİKA Başkan yardımcısı gagauzların hem bütün Rumelinin dostu Mahmut ÇEVİK oldu

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz. Allaa versin ona saalık, uzun ömür hem kuvetlän sabur ileri…

TİKA Başkan yardımcısı gagauzların hem bütün Rumelinin dostu Mahmut ÇEVİK oldu

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz. Allaa versin ona saalık, uzun ömür hem kuvetlän sabur ileri…

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyanın primarlarını aarladı

Bu günnerdä, başta Kıpçak  küüyün primara Oleg GARİZAN olarak, Gagauziyanın primarlar Birliinä girän Aydar, Caltay, Baurçu, Dizgincä, Tomay, Kiriyet, Çeşmeküüyü hem Karbalı küülerin primarlarından oluşan delgațiya Türkiyedä bulunêr. Vizit zamanında bu delgațiyada olan primarlar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından kabledildi hem aarlandı. Buluşmada Türkiye hem Gagauziya arasında ilişkilär konuşuldu hem da birliklän bütünnük içindä Gagauziyanın kultura hem cümne uurunda kalkınmaya uygun soruşlar lafedildi. Источник anasozu.com