Boba Sergiy karısınnan Mariyaylan Çadırdan büüderlär 5 uşaa: «O pek islä ana»

2007 – ci  yıldan beeri Moldova devletindä Hederlez ayin 14-dä bakılȇr Ana günü. Bu yortu adalı analara. Hederlez ayın 14 —dü — bu bir önemli gün hepsinä. Bu materialımızda annadȇriz çokuşaklı ana için, açık ürekli insan, sevän hem sevgili karı için Mariya Veliksarova için Çadır – Lunga kasabasından.

Büünkü günnerdä analar oynȇȇrlar büük rolü türlü sferalarda. Karıların ta çoyu her günkü işlerdän karä, duudurȇrlar hem da terbiyederlär uşakları, yardımcı olȇrlar türlü işlerdä fukaarä insannara hem başkalarına.  Mariya Veliksarova Çadır – Lunga kasabasından duudurdu hem da terbieder beş uşak – dört  ool  hem bir kız. Kendi uşaklarını çokuşaklı ana savaşȇr terbietmää dinni, pravoslav kanonnarına görä, neçinki o çalışȇr ta matuşka da İisus Hristoz  adına klisesindä.

«Onnar [uşaklar] taa  islä  annamȇȇrlar  pravoslav   ruhunu. İlk lääzım terbietmää onnarda patriot duygularını, onnar olsunnar insan, büüklerini saysınnar, pravoslav olsunnar. Bu işlär var nasıl olsunnar sade Allahlan, Allahın evinnän», — söleer matuşka Mariya.

Terbiyetmää pravoslav ruhunda  uşakları Mariya Veliksarovaya yardımcı olȇr onun kocası Sergiy Veliksarov, hep o — İisus Hristoz adına klisesinin izmetçisi dä.

«İsteerim nışannamaa, ani benim karım verili bana Allahlan. Bu büük baaşış benim için, ama bän onu kazanmadım. Ama çünkü Alla verdi onu bana, bän lääzım koruyım onu, hem da biz lääzım yardım edelim biri – birimizä. Nicä ana o pek islä, pek hatırlı. Bän hodullanȇrın onunnan, hem da çok şükür ederim Allaha bizim beş uşaamız için», — söleer boba Sergiy.

Ana günü Moldovada bakilȇr 2007 – ci yıldan beeri hederlez ayın 14 – dä, neetlän – cümnä alsın esaba anaların statusunu.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Pravoslav hristiannarında başladı Büük oruç. Neçin o önemli hem neçin läzım onu tutmaa

Pazertesi günündän — Baba Marta ayın 7 – dän pravoslav hristiannarında başladı  Büük oruç — en büük hem en önemli dinni insannar için. Bu bir edi aftalık hazırlanmak    Paskelleya.  Bu vakıt dinni insannar savaşȇrlar yaşamaa oruçlan hem duvalarlan, angıları pek önemli,  faydalı hem lääzımnı herbir cana.  Büük oruç pravoslav hristiannarında uzanȇr edi aftaya, da herbir onnardan pek faydalı. Paskellä orucunda pek önemli tutunmaa bir sıra kurallardan, angıları doorulu yardım etmää inannara paklanmaa diil sade güüdä uurunda, ama ruhu da. Bunun için lääzım çok  duva etmää, kliseyä gelmää, pişman olmaa yapılmış günahlar için, bakmaa kendi ardına, ama diil başkasının, yapmaa nekadar…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…

Çok uşaklı aylelerdän üürenicilär kablettilär planşetları Rumıniyadan

Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada Daniel İoniţê verdi baaşışları gagauz çokuşaklı aylelerinä. Êlektron planşetlarını kablettilär üürenicilär fukaarä aylelerdän dä. Nicä nışannadı diplomat — baaşışlar verildilär, ki göstermää komuşu devletin saygısını Gagauziyaya. Rumıniyanın Büük elçisinin Moldovada Daniel İoniţênın laflarına görä, ilerletmäk programalarınnan planşetlar yardım edeceklär çokuşaklı aylelerdän küçüklerä üürenmää zamandaş bilgisayar programalarını da gerçekleştirmää fikirlerini üürenmäk uurunda. Böleliklän taa kolay olacek üürenmää okullarda da. “Zamandaş tehnologiyaların asirindä saydık, ani en lääzımnı bu planşetlar. Onnarın yardımınnan uşaklar çok cümnä dertlerini çözeceklär. Biz sevindik , ani kararladık da geldik Gagauziyaya, yardımcı tehnika tarafından oldu bizim buluşmamıza ilerletmäk agenstvosu”,- söledi diplomat. Rumıniyanın Büük elçisi Moldovada…

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

Komradın yaşayanı Mariya Kuzneţova kutladı 90 yaşını

Moldova Sovet Respublikasının şannı izmetçisi, kasaba nasaatın deputatı Mariya Kuzneţova kutladı 90-cı yıldönümünü. Bu gözäl yortuylan onu Komradın primariyasının uzmannarı kutladılar. Mariya İvanovna Kuzneţova 35 yıldan zeedä komunal izmetleri uurunda işledi. Aktiv pay aldı kurumun cümnä yaşamasında, çok çalıştı ki kasabanın yaşayannarı hem musaafirleri saysınnar komunal izmetinnän yapılan işi. “Bän herzaman karşı gelärdim ii üürekli insannarlan. Bän herbirindän sade ii özellikleri alardım. 30 yıl deputat işledim hem herbir insanı seçim dolayımdan kendi ayläm gibi saydım. Lääzım taa açık ürekli olmaa, becermää insanı seslemää hem yardımcı olmaa ona”, — söledi Mariya İvanovna. Komrat kasabasında otel izmeti uurunu bildirmäk için, komunal izmeti…