Bitki oturuşların çıkışlarını yaparak: Halk Topluşu başının yardımcıları açıkladılar birkaç kanon proektlarını

GHT başının yardımcıları geçirdilär press — konferenţiyasını, angısının süresindä bildirdilär bitki iki oturuşun çıkışlarını.

Yaparak çıkışlrı bitki iki oturuşta gerçeklenmiş işlerä HT başının yardımcısı Georgiy Leyçu durgundu o kanonda, angısının kabledilmesindä deputatlar enseyämedilär başkanın vetosunu.

“Bu kanon pek çok soruş açtı, çünkü onda yazdırıldılar o istemeklär, angıları şindiyadan hiç kontrol altında bulunmazdılar.  Cümnä tarafından var çok kritika, neçin deyni bakannık komitetin sayısı büün pek büük, kimi bakannıkların işi dä tekrarlanȇr”, — söledi Georgiy Leyçu.

GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy taa derindän durgundu o kanonda, angısı baalı Gagauziyada genç aylelerä ilk ev alması için yardımnarın verilmesinnän.

“90 danışmaktan geçän yıl sade 35 aylä yardım kabletti, 55 aylä bir tarafta kaldılar. Neçin bölä oldu? Neçin deyni bakannık komiteti bu uura sade 4,5 mln. ley koymuştu. Bu sayı, elbetki, pek az kaplamaa deyni hepsi isteyenneri bu programaya katılmaa. Biz danıştık bakannık komitetinä, ki bücetä diişilmekleri kabledärkana, alsınnar esaba bu işi”, — söledi Aleksandr Tarnavskiy.

Nikolay Ormancı da durgundu kanonda, angısı baalı Gagauz Respublikası asker veterannarın cümnä desteklemesininnän.

“Bizim kolegalarımız bu soruşlan ötää dooru da komisiyalarda işleyeceklär.  Var önemli sorular, angıları baalı finans tarafınnan. Bu kanonu plannȇȇrız giriştirmää 2023-cü yıldan”, — haberledi Nikolay Ormancı.

Jurnalistlär meraklandılar soruşlarlan, angıları baalı Halk Topluşunanan kabledilmiş deklaraţiyayalan, ani baalı Moldovanın Evropa Birliinä girmäk için kandidat statusun kabletmesininnän; Gagauziyada IT parkın kurulmasınınnan hem onun öndercisinin ayırmsınınnan; hem GRT CK gözledici soveti başının iş çıkışları verilmesininnän.
Источник grt.md
279

İlgili statyalar

Halk Topluşu kabletti kanonu Bakannık Komitetin bakannıkların işi için

Halk Topluşun deputatları kablettilär kanonu „Bakannık Komitetin bakannıkları için”. Onu lääzım olacek imzalasın Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. Законопроект «О центральных отраслевых  Управлениях»    разработал  заместитель председателя  НСГ  Георгий Лейчу.  Депутаты НСГ отметили, что он регламентирует работу законодательной и исполнительной власти. Bakannık Komitetin bakannıkları için kanon proektini hazırladı Halk Topluşun başının yardımcızı Georgiy Leyçu. Deputatlar nışannadılar, ani eniliklerdä bakılı Halk Topluşunun hem Bakannık Komitetin iş sırası. “Kanoında bakılı kanon kurmak hem önetmäk kuvetlerin baalantıları. Çünkü, Gagauziyanın baş kanonunda bakılı, ani hepsi kuvetlär baalı biri birilerinä. Biz geçirdik cümnä seslemelerini, maasus komisiyalarının aralarında oturuşları hem sözleşmeleri, da kararladık diişilmeklerin geliştermelerini, o üzerä kaldı…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Halk Topluşunda teklif ederlär giriştirmää Gagauziyada başbakan görevini

GHT reglament komissiyası  geçirdi büün «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektinin cümnä seslemeklerini. Onun avtoru  Gagauziya Halk Topluşun başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Bakannıklar  kurulȇrlar Bakannık komitetin strukturasında  hem Gagauziya Başkanın tekliflerinä görä. «Bakannıık komitetin bakannıkları için» kanon proektindä GHT hem Bakannıık komitetin  hakları  belli  edildi. Kanon kurucu hem yönetim kuvetleri olmaz karışsınnar bakannıkların  işinä, sayȇr Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Georgiy Leyçu. Büün  hepsi  bakannıklar itaat ederlär  Gagauziyanın başkanına. Ama  GHT kendi  sırasında var nicä  karışsın eerlim bakannıklarda yada onnara ilgili  bölümnerindä  kabledildiysä  kanona karşı karar. Bu  punktu  deputatlar isteerlär Gagauziyanın baş  kanonuna — Ulojeniyeyä eklemää. «Şindiki zaman Gagauziyanın baş…

Deputatlar ensedilär başkanın vetosunu baş investiţıyalar kanonuna

Orak ayın 5-dä Gagauziya Halk topluşu  masuuz oturuşunda kanon kurucular Başkanın vetosunu «Baş investiţıyalar» Kanonu için ensedilär. 22 deputat kendi  sesini  verdi ki  diişilmeklär kanonda olsunnar. «Baş  investiţıyalar» Kanonu ilk sıra  2017-ci  yılda  hazırlandı  hem kabledildi. Gagauziya Halk topluşu deputatları  mehanizmayı  kurdular  baş investiţıyaların pay edilmesindä. Paralar  maasuz formulaya görä  verilerlär. 50%  bütün  paradan veriler bölge  maanalı  proektlerin çalışmasına, angılarını giriştirer Bakannıık komiteti, öbür  50% erideki  proektlerä  düşer, angılarını  primariyalar  teklif ederlär. ALEKSANDR  TARNAVSKİY,  GHT başının yardımcısı: «Bundan kaarä  kuruldu  taa bir  platforma. Ona görä  küülär, neredä az kişi  yaşȇȇr, taa zeedä  investiţıya kableder. Bir kaç yıl kanon bölä mehanizmaylan …

Deputatlar başkanın vetosunu Bakannıklar için kanonuna geçemedilär

Gagauziyanın Halk Topluşun deputatları toplandılar maasuz oturuşa ki savaşmaa kabletmää başkannan geeri urulmuş kanonu veto adımamasınınnan. Kanon, angısı baalı Gagauziyanın bakannıklarınnan, imzalanmadı başkannan da çevirildi geeri GHT-na kirez ayın 3-dä, nışannadı Başkan İşleri bakannıın öndercisinın yardımcısı Oksana Nedälko — Kalın. “İlkin bakılan Bakannık Komiteti için kanona diyşilmeklerin geliştirmesi punktları girdilär Gagauziyanın bakannıkları kanonuna da.  Kurala görä bu punktlar geeri urulduktan sora yok nicä koyulsunnar başka kanona taa 3 ay. Bu vakıt orak ayın 19-da tamannanȇr”, — nışannadı Oksana Nedälko — Kalın. Gagauziyanın başkan yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadı, ani bu kanon yazılarkana esaba alınmadılar bakannıkların iş özellikleri. “En azdan 11 bakannık:…