Baurçü küüyündä Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı tombarlak masa geçti

Baurçu küüyün bibliotekasında geçti tombarlak masa hem sergi, baalı yazıcının, peetçinın Dionis Tanasoglunun100 –cü yıldönümünä.

Gagauz yazıcısı, gagauz dilindä ilk romanın avtoru, şayır, üüredici, muzicacı, kompozitor, gagauz alfabetin kurucusu, folklorist, dramaturg, Milli teatru incäzanaatın kurucusu Dionis Tanasoglu bu yıl 100 yaşını tamannayaceydı. Tombarlak masa adalıydı bu büük insana.

İstorik hem yazıcı Konstantin Kurdoglo çizgiledi, ani  bölä insannarın yaratmak yolu için lääzım hepsi bilsinnär.

«Elbetki,bu şannı adam derin iz braktı istoriyada. Var taa bölä laflar halkların arasında, ani açan adam talantlı, o diil sade bir uurda talantlı. О çok açık her taraftan. Haliz Tanasoglo bölä bir adamdı. Bizä örnek nicä patriot adamı – o gösterärdi kendi sevgiliini kendi işlerindä», — söledi Konstantin Kurdoglo, istorik, yazıcı.

Baurçu üüretmäk kurumnarın üürenicileri Dionis Tanasoglunun şiirlerini okudular.

Peetçi Alöna Ergoglo annattı, neçin Dionis Tanasoglunun yaradıcılıı önemi uşaklara deyni.

«Bän sayȇrım, ani bu bir talantlı kişi,  lääzım herbir halkta bölä adam olsun. O aldı sorumnuu kendinä da korkmadı, çıktı üüsek uurlarda annatmaa, ani lääzım gagauz dilini saymaa. Var kimdän almaa örnek», — söledi Alöna Ergoglo.

Olayın kurucuları sergiyi dä musaafirlerä dä hazırladılar.
Источник grt.md
295

İlgili statyalar

Gagauziyanın uşak başçalarında Dionis Tanasoglunun 100 yaşına baalı anmak olayları geçer

Aprel ayı Gagauziyada Ana dilinnän baalı. D. Tanasoglunun 100 yaşına görä 2022 yıla avtonomiyada onun adı verildi. Buna görä üüretmäk kurumnarında geçirilecek oluşlar gagauz dilindä, angıları baalı yazıcının, pietçinin, dramaturgun Dionis Aganın yaradıcılıına. Beşgioz küüyündä geçti bölä bir oluş. Yazıcının Dionis Tanasoglunun 100-cü yaşına baalı yortulu oluş gagauz dilindä Beşgioz küüyündä «Güneşçik» uşak başçasında geçirildi. «Mardın bitkisindän çekettik oluşları yaslada geçirmää. «Мasal-masallansın» ikinci grupadan çekettiynän terbiedilennärlän göstereriz, şiirleri okuyȇrız, oyunnarı oynȇȇrız», — annattı uşak başçasının başı Nadejda Stoyanova. Üüredicilär uşaklarlan türlü boyda geçirdilär yarışmayı pak gagauz dilindä Dionis Tanasoglunun yaratmalarınnan. «Bu gün, uşaklar, biz tanışacez D.Tanasoglunun şiir yaradıcılıınnan. Yazıcı, şayır…

Yortulu oluşu D.Tanasoglonun 100 yaşına baalı geçirdilär Baurçuda gimnaziyasının üürenicileri

Baurçu küüyün gimnaziyasında geçti yortulu oluş baalı yazıcıya, peetçiya, dramaturga, folkloristä, gagauz dilindä ilk romanın avtoruna Dionis Tanasogluya, angısı bu yıl tamanaceydı 100 yaşını, hem gagauz dili Gününä karşı. Baurçu küüyün üürenmäk kurumun 5 – 9 klaslarda üürenicilär annatılar gagauz  yazısının kurulmak yolunun ilk ȇtapları için, hem Dionis Tanasoglunun gagauz üüretim hem kultura uurunda katkıları için. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah çizgiledi üürenmäk kurumun üüredicilerin üüsekprofessionallıını, hep ölä danıştı üürenicilerä istemeklän üürensinnär kendi ana dilini. Gimnaziyanın öndercisi Galina Pamujak çizgiledi, ani üürenicilär kendi ana dilini üürenerlär büütün üürektän, da hepsi bunnar olȇr üüredicilerin yarımınnan. Dionis  Nikolaeviç Tanasoglonun 100 –cü yıldönümü için…

Dionis Tanasoglunun yaradıcılıına baalı oluş geçti Komrat S.Kuroglo adına gimnaziyasında

Komrat kasabasının Stepan Kuroglo adına gimnaziyasında geçti toplantı, angısı adalıydı  yazıcının, üüredicinin, muzıkantın, dramaturgun  Dionis  Nikolaeviç Tanasoglunun 100 – cü yıldönümünä. İki ayın süresindä Komrat kasabasının Stepan Kuroglo  adına gimnaziyasında  geçiriler oluşlar, baalı peetçiya, yazıcıya,dramaturga, folklorista, gagauz dilindä  ilk yaratmanın avtoruna Dionis Tanasogluya. Hepsi onnar hazırlanȇr üürenmäk kurumun gagauz dili,  literatura, gagauz halkın adetleri üüredicisinnän Vera Arakelännan. Gimnaziyanın başlankı klasların üürenicileri  hazırladılar programayı avtorun yaratmalarına görä. Dionis Nikolaeviç Tanasoglunun 100 –cü yıldönümü için üürenmäk kurumu plana koydu  geçirmää bir sıra toplantıları, angıları geçeceklär nicä erli, ölä da regioun uurunda. Источник grt.md

DİONİS TANASOGLUYU AANDILAR ANA KÜÜYÜNDÄ

Kiriet küüyündä  aandıar gagauz yazıcısını, şairi, dramaturgu D. N. Tanasogluyu. Küü gimnaziyasının uşakları barabar üüredicilärlän hazırladılar programayı, angısı duygulandırdı hepsi musaafirleri. Bu yıl gagauz yazıcısı, şair, dramaturg, gagauz dilindä ilk romanın avtoru D. Tanasoglo tamannaceydı 100-cü yıldönümünü.  Onun ana Kiriet küüyün gimnaziyasında açtılar onun adına anmak taftasını. Bu ideyaylan çıktılar insannar, angıları bilerlär onu hem sayȇrlar, ani bu adamı lääzım herzaman tutsunnar akıllarında evlad boyları da. Tanasogluların soyu anıldı bütün küüya , nışannadı liţeyın direktoru Valentina Molodıka. Gimnaziyanın üüredicileri hem üürenicileri hazırladılar muzika-literatura spektaklisini, angısında annadılȇr D. Tanasoglunun yaradıcılık yolu için. Gagauz dili üüredicisi Anna Gümüşlü nışannadı, ani  taa küçüklüündän…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…