Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam

2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir adam, angısını politikada, sansın, hiç birisi may bilmäzdi. Orta yaşta hem kıvrak boylu. Açık bakışlı hem açık sözlü. İşini hem dostluu bilän. Acızgan hem cana yakın. Hepsi bu laflar onun için – Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI için.

Ruslan Petroviç, Canabiniz ansızdan karar aldınız Gagauziya Başkanına kandidat olmaa. Neçin taa ileri kendinizi bu uurda denämediniz?

Taa ileri bölä bir fikir bana hiç gelmäzdi, zerä, sanardım, ani kuvettä olan kişilär Gagauziyanın işinä bakardılar, bän da kendi işimä. Bän ölä sayardım. Ama açan bıldır, benim dostlarımnan barabar, başladım Gagauziyada bir soţial ptoektı yapmaa, annadım, ani bu hiç diilmiş ölä: Gagauziyanın çinovnikleri taa çok kendi işlerinä bakêrlar. Annadım, ani onnar, bizi kösteklemää deyni, türlü maanalar ortaya çıkarêrlar: ba smetayı kenarsız zeedelederlär, ba işi kendileri yapmış gibi göstermää isteerlär. Açan görerlär, ani buna kayıl diiliz, ozaman deerlär, ani bu iş Gagauziyada yok nicä olsun da onu zapetmää savaşêrar.

Bu o insannarın tarafından kıskançık mı?

Ne demäk insannarın? Çinovniklerin. Açan siz onnara yaklaşêrsınız, ozaman türlü yaban işlärlän karşı gelersiniz. O işleri çinovniklär yapêr. Deyecez, biz isteeriz bir işi tez yapmaa – çinovniklär bizä izin vermeerlär, deerlär, ani bu yok nicä olsun. Yatalak insannara yardım etmää deyni isteeriz onnardan o insannarın listesini – çinovnik deer, ani hiç bir liste bizä vermeyecek da hepsi baaşışları biz ona verelim, da o, daadacek kendisi. Çinovnik seni işitmeer. Da olêr ölä, ani onun bir inatlıınnan, osa taa başka bir işinnän mi, üzlän insan yardımsız kalêr.

Şindiyädän bän kendi işimä bakardım. Ama açan gördüm ne olêr o çinovniklerin arasında, neyä dönmüşlär “halkın izmetçileri”, annadım, ani bu işi diiştirmää lääzım. Zerä onnar herbir boş iştän politika yapmaa savaşêrlar.

Siz Başkan olarsanız politika yapmayaceynız mı?

Annêêrsınız mı, Gagauziyada 8 yılın içindä Başkanın funkţiyalarını diiştirdilär. Hepsini politikaya döndürdülär. Ama Gagauziya ilerlesin deyni, Gagauziyanın halkları islää yaşasın deyni, Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı.

Ama politikasız yok nicä. Baksanız kaç politika partiyası Gagauziyada başa kendi adamını koymaa isteer.

Unutmayın, Gagauziya Başkanı Moldova Pravitelstvosuna girer. Pravitelstvo sa politika işlerinä bakmêêr. O çorbacılık soruşlarını çözer, insanın ekonomika hem soţial işlerini örüder. Politika sa – partiyaların işi. Bän hiç bir politika partiyasında diilim. Bän kullanmêêrım administraţiya resurslarını. Bütün seçim kompaniyasını kendi cöbümdän ödeerim.

Siz lafınızda duran bir insansınız mı?

Bän ölä bir insanım. Adadısam, söz verdisam – mutlaka onu yapêrım, onu tutêrım. Bana hiç birisi deyämeyecek, ani bän bir kerä lafımı tutmadım.

Seçimnerdä kimdän yardım bekleersiniz?

Sadä Gagauziya halkından. Halk benim komandama bu yardımı verär sa, bizi ayırar sa – biz gelecek dört yılın içindä halkımızın yanında olacez, halkımızın bizä verdiii inancını kaavileştirecez.

Ruslan Petroviç, siz “Rusiyanın adamı” mı?

Onnar kim savaşêr seçim kompaniyasının son üz metrasında kendilerini “Rusiyanın adamı” göstermää, savaşêrlar insannarın Rusiyaya sevgi duygusunu kullanmaa.

Rusiyaya yakınnıını deklaraţiyaylan diil lääzım göstermää. Gagauziyanın insanı bu uurda kendi istediini 2014-cü yılın Küçük ayın (fevral) 2-dä Referendumda açıkladı. Şindi lääzım bu istenilän işlerin çözmäk yollarını bulmaa. O yollar – separatizma hem kavga yolları diil. Bu yollar, Evro-Aziya Ekonomika Birliinnän ekonomika ilişkilerini kaavileştirip, Gagauziyanın ekonomikasını ilerletmää, kultura uurunda zenginniklärlän hem studentlärlän diişmää. Hepsi bu işlär Gagauziyayı kaldırdacek da gösterecek nicä bu uurda Rusiyaylan işbirlii yadımcı olêr. Bu devletin merkez kuvetlerinä da örnek olacek. Onnarlan da işbirliindä bulunmaa lääzım. Bunnar hepsi benim programamda var. Şamata hem gürültü bu işlerdä diil lääzım. Ama lääzım hergün, her kıpım bu işleri örütmää. Herbir akıllı insan bunu annayacek.

Ruslan GARBALI duudu 1970-ci yılda. Başardı çiftçilik institutunu. Armatasını yaptı. Ekonomist işledi Çadır kasabasının “Kirov” kolhozunda, “Oguzbank”ta, yabancılıkta. Kendi işini açıp, biznesmen oldu. Canabisinin var büük öndercilik ustalıı da – işledi “Vismos” kompaniyasının komerţiya işlerindä direktoru, “Aroma” frimasının baş direktoru. Büün genä kendi biznesının sabiliini yapêr. Evli. İki uşaan bobası.

Material kandidatın seçim fondundan ödendi

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç laf söledi

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, birkaç laf sölemää deyni kuvet buldu. Kendi sözünü Canambisi bölä başladı: “Bän danışêrım memleketin politikalı öndercilerinä. Bizi raatsız eder Aleksandr STOYANOGLUya karşı yapılфт işlär. Taa doorusu bizi raatsız eder rejisörlanmış spektakli, neredä memleketin politikalı kuvedi savaştı zakonun saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä diktaturanın karışıklık vakıdında, birkaç saadın içindä peydalandı ceza işi hem nesoysa belgilär, ani ettilär yoklamaları yapmaa hem Baş prokuroru hem onu eşini tutuklamaa”. Burada eridir urgulamaa, ani nicä açıkladı prokuratura…

Burası, sizä, orası diil!

Gagauziya Başkanı baskısına görä, onu GHTda cep deputatlar, kendi çounnuunnan hem Rusiya kokusunnan, Kirez ayın (iyün) 12-dä karar aldılar, ani Gagauziya Halk Topluşun eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa. Ama büünkü durumda Gagauziya Başkanın ayakları altında toprak kaymaa başlayınca, o Gagauziya Halk Topluşun bu gün seçimneri şüpä altına koydu. Annayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da GHTya kendi çep kandidatlarını pek geçirämeyecek, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, bu seçimnär genä olmasını deyni, amansız uran silähı kullanmaa başlêêr – COVİD durumunu. Hiç olmayan erdä, açan Gagauziyada bir-iki insan Covida ulaşêr, orayı hemen “kırmızı kod” dedikleri durumunu koyêr. Başkan bunu neçin sa yapmazdı,…

Şindilik 120, ama taa 10 gün var

Gagauziya Halk Topluşun eni seçimnerindä kandidat olmaa deyni, şindilik, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) 120 kişiyä kandidatlaa registrațiya yaptı. Esap alarak, ani Gagauziyada 35 tek mandatlı seçim bölümü var hem oralardan lääzım olacek 35 deputat ayırılsın, büünkü gündä bir erä 3,43 kişi geler. MSKya kandidatlaa dokumentleri vermää deyni taa 10 gün var. Bakalım kaç kişi taa bu işä katılacek. Aklınıza getireriz, ani Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär 2021-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da lääzım olsun. Onuştan GHT deputatı olmaa deyni imza listelerinnän danışmaları var nicä  yapmaa Harman ayın (avgust) 20-nin saat 17:00-nä kadar. Источник anasozu.com

Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimneri gününädän 3 gün kaldı. Ama nekadar taa yakın Ceviz ayın (sentäbri) 19-zu, okadar taa çok zulumnuk hem azıtmak yapılêr seçimnerä karışmada kuvettä bulunan Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları tarafından. Annayarak, ani Gagauziya Halk Topluşuna bu kerä var nicä seçilsin o insannar, angıları heptän Gagauziyayı için yanêrlar hem Gagauziya Başkanın yannış yaptıklarını üzä çıkarmaa savaşêrlar, Gagauziya Başkanı artık kendisi seçimnerä hazırlanmakta küülerdä hem kasabalarda gezip, ona taraftar olacek GHT deputatlaa kandidatlar için agitațiya yapêr. Örnek olarak Canabisinin Kongazçık küüyünä gitmesi hem orada buluşmaklardan sora ayaanı kırması. Ama, ani onun önderciliindä olan…

Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär. Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın. İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var…


119

İnsannarın cuvapları: