Başkan dolaştı Komratta çilek emişini büüdän çorbacılıı

Gagauziyanin Başkanı İrina Vlah   bulundu Komrat kasabanın  kurumunda, angısı büüder  çilek emişini. Kuruldu kurum 2020 yılda, koyup tepliţa kompleksını 1 ektara hem taa bir ektar ekip dışarda, onnar geçirdilär su damnamak sistemasını. Var nicä mi bizdä büütmää çilek emişini, hem var mı bu uura yardım devlettän, üürendi Zinayida Kanţır.

2019 yılda  agrariyalar  Maksim Diyanov  hem Väçeslav Uzun  kararladılar koymaa tepliţaları da büütmää emişleri. Düşüüünüp ayırdılar çılek emişini, çünkü regionda onu yok kim büütsün.  Da ikinci yıl onnar kaplȇȇrlar erli panayırda üüsek eri.

Bu yıl bakarak geçän yıla bereket taa ii, söleer Väçeslav Uzun.  Çilää büütmää  kapalı gruntta taa ii nekadar, açık erdä. Butakım, bereketin kayıbı taa küçük nekadar dışarda. İlk bereketi çekettilär satmaa çiçek ayın bitkisindä Gagauziyanın hem devletin panayırlarında.  Bütün toplanılmış bereketi koyȇrlar maasuz konteynerlara ki insannara olsun kolay almaa.

“Açık erdä taa çok risk, tolu, yaamur, taa geç çıkersın panayıra, paa da düşer aşaa, oler pek küçük,  onu lääzım toplamaa, yada  sıbıtmaa, yada satmaa.  Onun için tepliţa taa ii, ama taa paalı. Biz bişeylän serpmeriz onnarı. Erideki panarda pak ekologiya tarafindan  emiş. İnsannar bilerlär neredä o büüdüler, da  var nicä alsınnar, biz yok nicä yapalım prost mal”, — nışannadı Väçeslav Uzun.

Açmaa deyni kendi işini agrariyalar harcadılar  diil sade kendi paralarını, ama aldılar kredit ta. Nicä nışannadı Çiftçilik bakannıın başı  Andrey  Dimitroglo, büün devlet hem  Gagauziya verer subsidiyaları  ilerletmää deyni  bu uuru devlettä. Onun için  regionda yıl-yıldan zeedelenerlär  onnarın sayısı. Büük örnek  buna agrariyalar, angıları büüderlär çilää.

“Bir-iki yıl geeri bizdä yoktu tepliţa hiç. Açan çeketti bu kanonnar işlemää subsidiyalar için, respublikada hem Gagauziyada var subsidiyalar fondu, başladılar açmaa tepliţaları. Komratta var birkaç tepliţa, Kotovskiy küüyündä dä. Biznes – plan yapılȇr bölä tepliţalara, finans yardımı da veriler devlettän. Var nicä çekettirmää bu işi. Çocuklar denerlär bu işi. Bıldır yoktu büük becermäk. Bu yıl taa ii. Bu yıl bu yannışlıklar yok”, — söledı  Çiftçilik bakannıın başı.

İkinci yıl sıra vardı Gagauziya başkanı  İrina Vlah  geler bu çorbacılaa, ki üüenmää nesoy gider işlär çocuklarda hem nesoy problemalarlan karşı gelerlär.  O hep ölä urguladı, ani bu kurumun açılması verdi kolaylık iş vermää başka insannara da.  İki yıl geeri kurum kabletti regionun bücetindän subsidiyaları yakın 500 bin ley düzmää deyni tepliţaları.

“Sevinerim, ani bu yıl geldim burayı. Bu zor vakıtlarda işleerlär, bu çok zor, ama çocuklar akıllan bu işi yapȇrlar. Eni tehnologiyaları kullanȇrlar da sade onnar çilek Gagauziyada büüderlär. Biz dä isteriz onnara destek vermää. Ko Moldovada bilsinnär, ani bizdä bu işlän zanaatlanȇrlar.  Onnarın işi taa ii olsun, ileri gitsin”, — söledi İrina Vlah.

Genç çiftçilär kendi kurumunda kullanȇrlar eni tehnologiyaları toplamaa deyni yaamur suyunu, ki Bucakta suyun etişmemezlii pek belli.

“Bizdä su damnamak sisteması koyulu,  soluu kolvereriz ki pek sıcak olmasın. Geçan yıl bu yoktu, da şindi yaptık, koşullar taa ii. Geçan yıl sıcaktı büümnerä, bu yıl taa ilin”, — söleer Väçeslav Uzun.

İşçilär erkendän avşamadan toplȇȇrlar bereketi, urgulayıp, ani iş diil pek kolay, ama  bereket sevindirer, emiş da tatlı, diil nicä aşırıdan  getirilmä.

 “Şindän sora bir yıl çalışȇrız. Burada beeneriz çalışmaa. Bereket da ii”.

“Biraz belim acȇr. Ama islä işlemää”.

“Sabaalen zor, ama taa sora hava taa uygun olȇr”.

Korumaa deyni bereketi ki ileri dooru onu satmaa  alındı  buz dolabı  500 kilaya.
Источник grt.md
233

İlgili statyalar

Tepliţa zanaatı ilerler: Komratlı Dimça aylesi büüdülän zarzavatların sayısını zeedeletti

Bitki yılların içindä devlet aktiv yardım eder paraylan açmaa eni tepliţaları emişlerin, zarzavatların büütmesi için. Bitki  vakıt tepliţaların sayısı regionda zeedelener. Agrariyalar savaşȇrlar kullanmaa eni tehnologiyaları hem ilk kabletmää  bereketi, ki etiştirmää çıkmaa panayıra da  satmaa ii paaya.  Gelirli mı büün  koymaa tepliţayı, üürendi bizim korrespondentımız. İşä gün duumasından kauşmasınadan diil hepsi dayanabiler. Da nicä söleerlär, iş gider ozaman, açan bütün canını koyȇrsın onun yapmasına. Tepliţa işinä lääzım diil sade bilgilär çiftçilik uurunda, ama kuvet, istemäk hem eni tehnologiyaların bilmesi. Büük tepliţa kompleksını kendinä deyni koydu Dimça aylesi Komrattan. Onun saabiykası Natalya taa çoktan istärdi bu işi yapmaa. Ama açan…

Video:  ALMALARIN TOPLAMASI BAŞLADI

 Moldovanın çiftçi  çorbacılıklarında almalar  toplamaa başladılar. Büük kurumnar savaşaceklar  berkedin ilk partiyaları Rusiya devletinä yollamaa.  Bir kila ama 6-7 ley eder. O baalı   almanın çeşitlerinnän. Nicä söleerlär fermerlar nekadar gözäl alma okadar taa paalı. Bitki  dört-beş yılın içindä  alma başçaların sayısı iiseler. Bu vakıdın içindä  bu sayı azaldı  3-4 bin ektara, 2021 yılda bu sayı olacek yakın  52 bin ektara. Ama berekettä bu belli olmeyacek sölerlär ekspertlär.  Bizim televizion gruppamız bulundu  Ferapontyevka küüyün alma başçasında . Ferapontievka  çiftçi çorbacılıında büüderlär dört çeşit  alma  40 ektarda.  Bu yıl kurumun başın lafalrına görä  alma bereketi ii, meyvalar büük hem gözäl. Ama soruş…

Gagauziyanın başkanı çiftçilärlän buluşup kırlarda bereket için prognozları üürendi

Yakınnarda büük çiftçi kurumnarı bereketin ilk gruppasını toplamaa başaraceklar. Bu yıl ekinnän ekili 34 bin ektardan zeedä, orta bereket kurȇr 23-25 ţentner. Nicä giderlär işlär kırda, üürendi bizim korrespondent. Bu yılın kuraklıı belli etti kendisini berekettä nicä ilk gruppada, ölä da ikincidä. Erlem aaraştırıp geçän yıllan, bereket bir — iki keredä iisik, ama taa ii 2020 yıla bakarak. Nicä söledi Komrat kasabasının çiftçi çorbacılıın başı  Semön Novak, bakmadaan zorluklara hem kuraklık yıla,  insan ekmeksiz kalmayacek, kvotçiklärlän da ödeşeceklär. Ama şindi koyȇrlar  hepsi kuvedini ki toplamaa bereketi ambarlara. Şindän sora başarȇrlar toplamaa ekini taa bir çorbacılıkta Kiriet — Lunga küüyüdä, neredä…

Kırda işleyän insannar durumunu hem problemalarını açıkladılar avtonomiyanın kuvetlerina

Bitki yıllar regionda azalȇr meyva başçaları  kuraklıın beterinä, ȇksport problemaların  hem petrol malların paasın üüselmesinin beterinä.  O  meyva başçaları da, angıları  kaldılar, savaşȇrlar  tertiplemää ki insannarın olsun iş erleri. Kongaz küüyün  bir kurumun  başınnan  hem işçilärlän buluştu Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.  Neylän paylaştılar insannar  regionun başınnan, üürendi bizim korespondent. Kuraklık yıllar getirer ona, ani agrariyalar düşünerlär geçmää eni tehnologiyalara nicä  beslemäk  tarafından, ölä da eni  çiftçilerin ekmesindä. Okadar ki petrol malların paalılanması getirdi ona, ani bu yıl  o tehnologiyaları da angıları var,  kullanamadılar, zerä pek paalı çıkȇr sulamaa bir ektarı. Var su, ama onu çekmää kıra  kurtarmȇr finans tarafından, söledi…

Başkan hem Polşanın Moldovada büük elçisi Komratta dondurma işletmesini dolaştılar

Gagauziyaya tanışmak vizitinnän Polşa devletinin büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey geldi. Onnar tanıştılar avtonomiyanın kimi kurumnarının işinnän. HoReCa uurunda çalışan kurum Komratta 2017-ci yılda regionun hem Evropa birliinin finans yardımınnan işlemää başladı. Kompaniyanın temelcisi Väçeslav Duduş nışannadı, ani bu yılların süresindä çalışannarın sayısı zeedelendi. Bu iş için çok kuvet koyuldu. “Bän çekäbildim Kişinövdan aşçıyı, angısı pe üüsek uurda işläärdi. O, brakıp işini orada, karısınnan Komrata geçti. Karısı büün işleer doktor. O da bizdä işleer”, — açıkladı Väçeslav Duduş. Aşçı-tehnolog İuriy Dimitroglo nışannadı, ani pişman olmȇȇr, ani geldi burayı. “Bän pek çok işlemää başladım, ilerleerim her gün. Başladım dondurma yapmaa hem pek…