Başkan buluştu küçük hem orta uurlu biznesin iş adamnarınnan. Angı soruşlar bakıldı?

Dolayın kuvetleri savaşȇrlar yardım etmää erli biznes kurumnarına.  Avtonomiyanın başı İrina Vlah geçirdi buluşmayi biznes adamnarınnan. Buluşmakta devletin biznesın ilerletmäk kurumun başın bir vakıt götüreni Dumitru Pıntä.

Gagauziyada 2 bindän zeedä biznes kurumu işler, bu gösterer biznes kulturanın ilerlemesi için, nışannadı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. Onun laflarına görä, bu sayi gösterer ani 2000 aylä gitmedilär devlettän ama savaşȇrlar ii yaşamayi erindä kurmaa. Bakmayarak ona, ani hem Moldova hem Gagauziya ekonimika hem energetika uurlarında türlü zoorluklarlan kaarşı geldi.

İRİNA VLAH, Gagauziya Başkanı: «İlk problemaları ekonomikada pandemiyada başladılar. Çoyu sizdän işi azalttılar ya parça vakıda kendi biznȇsını durgutsunar. Bozuldu importun hem ȇksportun logistikasıka yolları. Sizä lääzım oldu epidemiologiya koorumak kurallarını giriştirmää, angıları biznes proţesını hem zoorladardı hem paalıladardı».

Gagauziyanın Ekonomika hem turizm bakanı Natalya Çuvalskaya nışannadı, ki avtonomiyanın kuvetleri savaşȇr yardım etmää erli biznesa. Bu sektor da devletin büdjedını zeedeleder hem verer kolaylık insan iş erlerini evdä bulsun.

NATALYA ÇUVALSKAYA, Gagauziya ekonomika hem turizm bakanı: «Devlet vergi kurumuna görä 2022 yılın büük ayın birinäkadar Gagauziyada 6826 ekonomika agenti sayıya koyuldu. 98% ekonomika agenti- büük hem orta biznesın temsilcileri. Taa çoyu alış-veriş hem çiftçilik bölümündän».

Devletin biznesın ilerletmäk kurumun başın bir vakıt götüreni Dumitru Pıntä nışannadı, ani kurumda kendi büdjedı hem koşulları var, ki finans tarafından  hem grant programalarınnan biznesa yardım etmää.

DUMİTRU PINTÄ, Devlet  biznesın ilerletmäk kurumun geçici başı: «2022 yılda bizim kurum 400 milionluk yrdım verdi küçük hem orta biznes kurumnarına. Biz ilinnettik dokumentlerin hazırlanılmasını hem programayi, 2 milion leyilik grantlarımız ta var. Var grantlar hepsi biznes adamnarına. Bu afta energetika hem ţifra bölümündä programayi haberledik. İsteriz yardım etmää insana».

Bu kurum türlü zamandaş programalarını giriştirer o isteyennerä kim kendi biznesını ister açmaa ya ilerletmää nışannadı kurumun uzmanı Marin Gençu, açıklayip nesoy programalarda şindiki zaman var kolaylık pay almaa.

Avtonomiyanın  2000-dän zeedä kurumun arasından çoyu hazırlȇr türlü malları ii paylan hem AT sektorunda yardımı vererlär.
Источник grt.md
260

İlgili statyalar

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

Gagauziyanın yatırım soveti otutruşunda bakıldı kolaylıklar nesoy tutturmaa iş adamnarı

Avtonomiyanın investiţiya potenţialın tutturması – erli kuvetlerin önemli prioritetların biri. Neetlän biznesı ilerletmää Gagauziyanın biznes tutturmak fondundan kimi subsidiyalar verilecek. 5 yılın süresindä yakın 2 milion 400 bin ley Çadır muniţipiyasının kompaniyası kabledecek, angısı 70 iş eri açtı. Gagauziyanın en büük kompaniyaların biri 2016 yıldan üzüm çekerdeendän oloyun hazırlanmasınnan zanaatlanȇr. Kabledilmiş malını Evropadakı panerlerinä yollȇȇr. Kurum tehnika infrastrukturanın, transportun hem işin koşulların modernizaţiyasından sora başladı bu işi yapmaa. En önemli, ani eni iş erleri açıldı bakmayarak pandemiya vakıdına. Peydalandı lääzımnık eni alış-veriş erlerini bulmaa. Kurumun başı Valentina Uzun nışannadı, ani ileri Kitay devletinnän işlärdilär, panerlerin kapanmasından sora, Evropa Birliinä geçtilär.…

Küçük hem orta biznesin temsilcileri Moldovadan dolaştılar Gagauziyayi

Moldova devletin orta hem küçük  ekonomika kurumnarın temsılcıleri geldilär avtonomiyaya. Olayı geçirdi Gagauziyanın biznes adamnarın asoţiaţiyası. Angı neetlän, üürendi Mariya Statova. Küçük hem orta biznesin temsilcileri Orgeev, Kişinöv, Belţı hem Tiraspol kasabalarından geldilär Gagauziyaya ki erli ekonomika agentlerin işinnän tanışmaa. Olayı Gagauziya iş adamnarı asoţiaţiyası barabar Evropalı biznes Asoţiaţiyasınnan hem Evropa Günduusu fondunnan yaptılar. Gagauziya bölgelerindän oldu ilk, nereyä iş adamnarı geldilär becermeklerinnän paylaşmaa. İleri dooru bölä buluşmaklar geçeceklär Orgeevda, Belţı hem Tiraspol kasabalarında. Proekti finanslȇȇr Evropa birlii. Reportör: М. Statova Video: G. Stavilov Kurgu: A. Gerçü Источник grt.md

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

Gagauziyanın turizm özelikleri için videolara prezentaţiya yapıldı

Kongaz küüyündä avtonomiyanın turizm uurunda ilerlemesinin gelecännän baalı “Gagauziya. Gözellik içindä” («Гагаузия». Красота внутри») proektin prezentaţiyası geçti. Buna görä birkaç video Gagauziyanın kultura tarafından zenginni için gösterildi. Olay Kongaz küyün turizm uurunda etno-merkezindä yapıldı. Video materiallar Gagauziyanın gözellii hem zenginnii için türlü auditoriyaya hazırlandılar. Onnar gagauzların zengin kulturası için, arhitektura yapıları için, tabiyatın gözelli için hem turizm uurunda kolaylıkları için açıklȇrlar. Videolar biznes adamın İgori Ganänın yardımınnan hazırlanıldılar. İgor Ganä: «İdeya ozaman geldi, açan kendim tanıştım Gagauziyaylan da annadım, ani bu lääzım. Gördüm, ki avtonomiyanın potenţialını var nasıl bizim becermeklerimizlän ilerletmää. Logikaya görä dooru olaceydı yapalım bişey, ki region ilerlesin.…