Başkan aksakallarlan buluşmakta açıkladı Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun baalantılarında probemaları

Gagauziyanın Aksakallar nasaatı var nicä versin önemli  fikirleri avtonomiyanın kuvetlerinä. Bölä sayȇr avtonomiyanın başkanı İrina Vlah. Bu bakışı o açıkladı buluşmakta aksakallarlan.

Buluşmakta Avtonomiyanın başkanın aksakallarlan açıklandılar komuşu devlettä oluşlar hem nicä onnar Moldovanın hem Gagauziyanın soţial-ȇkonomika durumunda belli edilerlär. Hep ölä regionun başı paylaştı HT var olan durumnan.

«Bizä deyni önemli, ki yannışlıkları yapmayalım. Bizä deyni önemli, ki cümnä birleşik olsun. Bizä lääzım sizin yardımınız. Önemli sizin nasaatlarınız, ki insannar, angıarı  kararları kablederlär, annasınnar, nicä kendilerini götürmää, nicä lafetmää, azarlamamaa biri-birlerini, başka insannarı, angıların bakışları ayırılȇrlar», — söledi İrina Vlah.

Gagauziya aksakallar nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşlı insannara. Hep ölä onnar herzaman aktiv katılȇrlar Avtonomiyanın yaşamasına.

«Biz diiliz kayıl saalık uurunda sistemasınnan avtonomiyada. Bizdä üüsek kategoriyada uzman etişmeer. Bizi şüpelendirer durum çiftçilik uurunda. Biz bunun için taa ileri lafettik. Taa bir problema, ani insanara etişmeer iş erleri», — söledi aksakallar sovetin maşı Vasiliy Romanov.

İrina Vlah belli eder, ani kuvetlär kendi kararlarınnan hem kendilerini götürmeklerinnän lääzım gelän evlad boylarına hem cümneyä örnek olsunnar.

Gagauziyanın Başkanı Vasiliy Arnautu enidän sovitin başına seçilmesinnän kutladı, Mihail Kendigelänı da Aksakallar Nasaatınnan şannı adını vermesinnän.

«Siz te o insannar, kimdän örnek lääzım almaa hem kiminnän hodullanmaa düşer. Sizin yaşamak yolunuz, bilgileriniz, işiniz hem becerikliiniz Avtonomiyanın çoyu yaşayannarını cannandırȇr. Sizin aarifliiniz koyȇr bizi dooru kararları kabletmää», — söledi İrina Vlah.

Gagauziyanın Aksakalların nasaatı kendi işindä çalışȇr yardım etmää yaşta bulunan insannara. Hep ölä onnar herzaman aktiv katılȇrlar  avtonomiyanın  yaşamasına.
Источник grt.md
186

İlgili statyalar

Başkan Ukrainanın vatandaşları için Moldovada: “Lääzım düşünelim, nicä bu insannarı cümnemizin bir payı yapalım”

Devletlerin öndercileri aralarında kavga — herzaman prost. Ukrainanın hem Russiyanın aralarında durumda bir çıkış var — dialog. Lääzım annaşmaa hem düşünmää o insannar için, angıları orada yaşȇȇrlar. Bunu açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah GRT kanalında “İntervyu nedeli” programasında. Moldovaya Ukrainadan cenk olayların çeketmesindän 101 bin insandan zedä geldilär. Onnarın arasında var 49 bin uşak. Devletin merkezlerindä 4 bin insandan zeedä erleştilär, taa çoyu onnardan karılar hem uşaklar. Devletin yaşayannarı kalmadılar bir tarafta da bütün ürektän yardımnan karşıladılar onnarı, açıkladı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. «En ilkin biz yalvardık insannara yardım etsinnär rubaylan, ayakkaabıylan hem, kimin var kolayı, ellerinä alsınnar. Büün biz…

Başkan açıkladı avtonomiyada paalar krizisinnän baalı problemalarını

GRT CK «İntervyu nedeli» programasında Gagauziyanın başkanı İrina Vlah regionda var olan problemalar için annattı. Onnarın arasında: paalar dual gaza, kış zamanında soţial kurumnarın çalışması, bitki vakıtlarda mitinglar, neredä yaşayannar kendi maana bulmaklarını açıklȇȇrlar. Dual gazın paayı büünkü günä-devletimizin herbir yaşayanın acısı hem bu soruşlan prezident hem Hükümet lääzım zanaatlansınnar, sayȇr Gagauziyanın başkanı. İrina Vlah çizgiledi, ani devletin öndercilii istämeer Rusiyaylan lafetmää Moldovaya taa ucuz gazı vermää deynu. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Prezidentimiz başka devletlerä gider dual gazınnan baalı soruşları konuşȇr. Şaştırȇr, ani başkalarınnan istämeer lafetmää, ama komşularımızlan gidip buluşȇr. Ne durgudȇr hep bu soruşları Rusiyaylan açıklamaa da paayı gaza…

Çiftçilik ministrusunnan buluşmakta açıklandılar gaza hem başka mallara kalkan paaları

Komrat dolayın başı İvan Topal çiftçilik ministrusunun Vladimir Bolänın aklısına getirtti, ani avtonomiyanın yaşayannarını dual gazın paası raatsız eder. İVAN TOPAL, Komrat dolayın başı: «Açan 4,7 ley ödärdik, enseyäbilärdik. Ama şindi açan 1000 kub için  1450 ödeniler, nicä düşünersiniz, neylän insan ödeyecek?». Şarap fabrikalarının birinin çalışanı Oksana Sarı çiftçilik ministrusuna söledi, ani Moldova-gaz kurumu hınşır telefon açȇr, ki vakıtlan ödeyelim. Oksana Sarı, iş adamı: «Annaşın bitki-bitkiyä gazın paayı için. Bizim mallarımız esaba çıkmayaceklar. Kolegalarımı tutturȇrım kreditli vergi avans ödemesindä». MD çiftçilik ministerliin öndercisi Vladimir Bolä urguladı, ani hükümet kabletti kararı kıştan çıkmaa deyni. O inandırdı, ani Hükümettä dual gazı için…

Gagauziya Aksakallar soveti yapılmış işlerin çıkışlarını açıkladı

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta geçti Gagauziya Aksakallar assoţiaţıyasının oturuşu. Belli edildi kurumun iş çıkışları 2019-2021 yıllarda. Buluşmanın pay alnnarı ayırdılar nasaatın azalarını hem administratorunu. Aksakallar asoţiaţiyanın öndercisi genä ayırıldı Vasiliy Arnaut, sekretar – Mihail Kedigelär, revizor – Afanasiy Kıvırjik, onnardan kaarä sovetä girdi taa 7 aza. «Gagauziya Aksakallar soveti» Cümnä topluluun başı Vasiiy Arnaut belli etti yapılmış işin çıkışlarını bitki üç yılın içindä. O nışannadı , ani topluluun rolü büük hem avtonomiya uurunda, hem küülerdä. Sade birerdä işleyeräk erideki kuvetlärlän var nicä çözmää hergünkü problemaları, urguladı Vasiliy Arnaut. O hep ölä mışannadı, ani bu yılların içindä  ihtiarlara verildi pek çok…

Bakannık Komitetin azaları hazır açıklamaa kendi bakışlarını bücet için

Gagauziya Halk topluşun deputatları kablettilär bücet kanonu 2022 yılına. Onu lääzım olacek imzalasın avtonomiyanın Başkanı. Büün bucet kanonu için Bakannık Komitetin azaları kendi bakışını açıkladılar. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah danıştı bakannara açıklasınnar türlü platformalarda  ekomomika uurunda  ekspertlärlän  diişilmekleri, angları kabledildi avtonomiyanın 2022 yılına bücet kanonunda. Bundan kaare Bakannık komitetin azaları nışannadılar, ani hazır  bunun için GHT deputatlarınnan da buluşmaa ki bir karara gelmää. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah çizgiledi, ani bücet kanonundan çekiler avtonomiyanın ekonomika ilerlemesi hem vergilär. Bakannık komitetin azaları açıkladılar kendi bakışını  bücet kanonuna diişilmeklär için. Lääzım korumaa bücet kanonunda proektleri, angıları halklarasi partnörlarınnan finanslanȇrlar,…