Başımızın belası – yalancı tukannar

Başımızın belası – yalancı tukannar

Bän pek severim bulgar halkını, onnarın dilini hem kulturasını, adetlerini hem sıralarını ama hiç bir kerä onnarın işinä karışmêêrım hem yollarında köstek koymêêrım. İnanêrım, ani onnar pek akıllı hem candan zengin insannar. Küülerimizdä hem kasabalarımızda yaşayan bulgarlara biz tukan deeriz. Bu diil ayıp ya da prost bir laf. Bu laf sadä gösterer, ani o insan yaşêêr gagauzların arasında. Ama kendi küülerindä yaşayan bulgarlara biz da bulgar deeriz. Onun için bunu ölä kabledin.

Büün kısa bir sözüm var tukannar için. Ama diil hepsi tukannar için – sadä miskin hem yalancılar için. Zerä tukannarın arasında da, nicä da herbir milletin arasında, var öleleri da. Diil çok, ama var!

Gagauzlar artık beşüz yıldan zeedä yaşêêrlar Bucak topraklarında. O beşüz yılın son ikiüz yılın zeedsinä yan-yana, komuşulukta, bulunêrlar. Ama bölä komuşuylan yan-yana bulunmak pek kolay diil, zerä o komuşuluktan başımıza çok kerä bela geldi. Diil hepsindän, kimilerindän, ama geldi. Taa çok o yalancılardan.

Bütün ikiüz yıl için büün zor sölemää, ama ani gagauzlar ileri vermärdilär kızlarını gelin tukannara hem oollarını da brakmardılar onnarın kızlarına evlensinnär – bu da aslı, bunda genetik uurunda mutlaka bişey vardı.

Nicä eski rus zamanında, ölä da sovet vakıdında o yalancı tukannar başımızın belası oldular. Devlet rejimı da bu üzerä onnarı herkerä bizä karşı kullanardı: gagauz küülerin hem bölgelerin başları yapardı, gagauz kolhozlarına predseatel hem partorg koyardı, gagauz rayonnarının raykomnarının başına atardı.

Büün da Gagauziyada ölä yapılêr! Gagauziya Başkanı, etnik gagauzun hem bolgarkanın kızı (bak: https://www.gagauzia.md/ru/administracziya-regiona/bashkan-gagauzii/informacziya-o-bashkane.html), kilit noktalara, İspolkoma, Upravleniyalara, devlet kuruluşlarına, bolnițalar başına, şkolaların hem uşak başçaların direktorluuna, universitet kafedralarına, Bilim merkezinä, hereri bulgarları koyuldu, küülerimizdä hem kasabalarımızda şkolalarımızı bulgar şkolaları yaptı, uşak başçalarını bulgar başçalarına çevirdi. Tezdä bulgar kasabalarını hem küülerini Gagauziyanın içinä açacek…

Bu üzerä da onnar kendilerini bizdän üst görerlär, da bizi, gagauzları, ezerlär: aaçlıkta ekinnerimizi aldılar (bak: https://www.youtube.com/watch?time_continue=836&v=9k-WAXIcPsk&feature=emb_logo videonun 13:50 minudu) da gagauzlar aaçlıktan öldülär, küülerimizdä erleşip, küülerimizin adlarını diiştirärdilär (Baş küüyünü Kirsova yaptılar), avtonomiyamızı kurarkana bizä köstek koydular, herkerä Gagauz Dilinä karşı gittilär hem diil bir kerä…

Şindi da, açan “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” Zakonu kuvetlän işlemää başladı, o yalancı tukannar, ortalıı karıştırıp hem yalannan doldurup, bizim Gagauz Dilimizä karşı o ortalıı yalannan kaldırmaa hem cümnenin fikirini yalannan karıştırmaa başladılar.

Bu durumda çok laf sölemää istämeerim, ama onnara sormaa isteerim: Gagauziyamız olmaydı, siz neredä olceydınız? Universitetımız hem devlet kuruluşlarımız olmaydı, siz neredä işleyeceydiniz? Siz, bir auç kişi olarak, Gagauziyamızı nicä elä aldınız?

Gagauzların kurduu bücettan iyersiniz hem nestedersiniz, şindi da Gagauz Dilimizä karşı kalkêrsınız. Esap sizdä hiç mi yok?! Ama neredä miskinnerdä hem yalancılarda esap varmış?

Bilin, ani Gagauz Dilimizi biz sizä kurban vermeyecez hem “İdiiniz çanaan içinä paklanmayın!” Bunnarı unutmayın, zerä tekerlek dönecek da sizin insannarınız yalancıları hem miskinneri boklaa atacek.

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Resimin avtoru Yuliya BASS

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası eşää geldi!!! Gagauzlar, biteriz mi?! Bittik mi??!! Bitirdilär mi???!!!

2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи, даже города Тараклия, обращаются ко мне и устно, и письменно…

Bununnan Gagauziya avtonomiyası biter da kimä sa memä hem BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası geler

İki yıl geeri 2016-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşun gündeliindän savaştılar geçirmää soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää” (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/), ama ozaman bu iş aslıya çıkarılamadı. Kortenul Nou küüyündä 72% bulgar yaşêêr. Ama Gagauziyadan BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmaa deyni savaşmaklar bununnan bitmedi. O gündän beeri Gagauziyaya iki yılın içindä sıravardı bulgarların küülerini hem kasabalarını eklemää savaştılar. Gagauziyanın kalesinin duvarlarına tarannarlan durmamayca urmaa başladılar. 2018-ci yılda bu urmalar artık durmamayca olêr. Bitkisi için biz yazdıydık 2018-ci yılın Baba Marta ayın 21-dä (bak: http://anasozu.com/maamila-surat-unionistlerdan-kurtalmak-aslisi-gagauzyiayi-bulgar-gagauz-avtonomiyasi-yapmak/). Ondan sora sandık, ani biraz raatlayacez. Ama olmadı. Geçmedi iki afta da Gagauziyanın kalesinin duvarını…

Ozaman bizi dizçä koyamadılar

Onbeş yıl geeri, 1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri)  25-29 günneri arası bizi, gagauzları, savaştılar, dizçä koyup, yok etmää bu er üzündän. Ozaman, Kişinêuda kuvettä bulunan naţionalistlär gagauz halkının üstünä volontörları yolladılar. Ofiţial neet birdi: Gagauz halkının kurduu Gagauz Respublikasını yok etmää. Ama aslı neet başkaydı: gagauz küülerini yıkıp yakmaa, gagauz halkını da yok etmää bu dünnedän. Herliim ozaman Gagauz Republikasında yaşayan insannar (gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, ruslar, ukrayinnär, çingenelär h.b.) birleşmäydilär,  kendi vatanını korumaa deyni bire-bir kalkmaydılar, bu iş aslıya çıkaceydı. Moldova Pravitelstvosu 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kabletti bir Karar, angısına görä iki gündän sora gagauzların üstünä 30 bindän…

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. – Canabinizin yaratmaları pek çeşitli, ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları maasuz hem özel duygularlan…


176

İnsannarın cuvapları: