Bakannık Komitetindä açıkladılar, ani göllär lääzım geçsin Gagauziyanın öndercilik altına

Gidrotehnika tertipleri Gagauziyanın may hepsi göllerdä buluinȇrlar kötü durumda. Bu kuyular su altında taa derin olȇrlar. Gagauziada kurdular komisiyayı, ki aaraştırmaa hepsi su erlerinin durumunu. 19 göldän hatalı durumda bulunȇrlar göllär Dezgincä hem Kırlannar (Kotovskoe) küülerdä. Bunu bildirdi Bakannık Komitetin son oturuşunda çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo.

Prevyu nokta.md videosundan
Источник grt.md
245

İlgili statyalar

Gagauziyada ekin berekedi eterli, bakmayarak ani yıl kuraklı

Gagauaziyada başardılar topamaa güzlüklerin berekedini. Bakmayarak kuraklık vakıdına, ekin malları avtonomiyada etişecek gelän yılı geçirmää deyni. Teneleri aartıraceklar ekmäk için, hem vermää deyni kvotacılara da. Ama nicä haberledi Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo, biraz zor olacek onun satması. Bu hem başka zorladılmış soruşları onnar hazırladılar, ki açıklamaa Çiftçi ministrusunnan harman ayın 4-dä Vladimir Boläylan. Olsun deyni aartırılmış güzlüklär ekmäk hem imäk için, Moldova lääzım çözsün soruşlarını baalı êksportlan. Bu konuları onnar açıklayaceklar gelän aftaya Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Çiftçi bakanı belli etti çıkışları güzlüklerin berekedi için. ANDREY DİMİTROGLO, Gagauziyanın çiftçi bakanı: “Bu yılkı bereket taa ekesik nekadar önce yıllar.…

4mln leydän zeedä subsidiya Gagauziyanın bücetindän ödenecek 25 çiftçi çorbacılıına

Gaguziyanın 25 çiftçilik kurumu kabledeceklär subsidiyaları yapılmış yatırımnar için 2021 yılda deyni kendi kurumnarını illerletmää. Bunu için  kararı kabletti Gagauziya Bakannık komiteti. Çiftçilik kurumnarı, angıları danıştılar subsidiyalar için, kendi kurumnarını illerletmää deyni harcadılar 226 mln leydan zeedä. Subsidiyaların da sayısı 2021 yıl için 4 mln leydän zeedä kurȇr, açıkladı GRT FM yayınında Gagauziya Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. “Hepsi, kim verdiydi dokumentlerini, da onnar uydular lääzımnı koşullara kanona görä, kabledeceklär yardımı. Biz onnarın kiyatlarını baktık, da maasuz proţedurayı geçtiktän sora etiştilär Bakannık Komitetinä, neredä kararlandı bu iş adamnarına vermää subsidiyaları”, — açıkladı çiftçilik bakanı. Andrey Dimitroglo urgulardı, ani subsidiyaları kabledeceklär ekonomika…

«At Prolin» Çadır-Lunganın soveti önderciliin altına geçecek

Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararını bakıp, ani o isteer «At Prolin» kurumunu kendi önderciliin altına almaa, Bakannık komiteti kabletti kararı, kayıllıını verip Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararına. «At prolin» kurumunu devlet uurundan cümnä kurumuna geçirmää deyni Gagauziyanın Bakannık komitedi aldı maasuz kararı. АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: ««AT PROLİN» kurumun devlet statusundan cümnä kurumuna geçirmää kanona görä yapılacek. Beygir fermanın başı kreditorları, hepsi çalışannarı dokumendä görä, lääzım haberlesin kurumun daadılması için». Kurumun finanslanması kendi gelirlerindän hem avtonomiyanın büdjetindän yapılacek.  АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: «Gelirlär, angılarını kurum çalışmak uurunda kabledecek verilän koşullar için, avtonomiyanın büdjetinä gideceklär. O paraları, angılarını «AT PROLİN» yıl…

Gagauziyanın çiftçileri buluştular çiftçi ministrusunnan

Gagauziyanın çiftçileri buluştular Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Toplantına kaldırıldı hepsi soruşlar Gagauziyanın çiftçi çorbacılıkları için. Gagauziyanın tarlalarında toplandı bir sıra problema, kendi sözündä açıkladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.Var dertlär baalı transportlan logistikaylan, kredit proţentları da üüseldi hem başka soruşlar. Ama en büük problema oldu kuraklık. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Bän açıkladım bir sıra prblemaları, angılarını mutlaka lääzım çözelim. Hükümet mutlaka kabletsin çözümneri, angıları durumu doorudaceklar avtonomiyada. Hepsi soruşları çözmää lääzım, ki eksport gitsin, logistika çıkarsın malları günduusu tarafına”. Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo haberledi hepsini, ani avtonomiyanın başarıldı ekin biçilmesi. Söleyeräk sayılar için, çiftçi bakanı nışannadı, ani  buyıl bereket…