Bakannık Komitetin azaları hazır açıklamaa kendi bakışlarını bücet için

Gagauziya Halk topluşun deputatları kablettilär bücet kanonu 2022 yılına. Onu lääzım olacek imzalasın avtonomiyanın Başkanı. Büün bucet kanonu için Bakannık Komitetin azaları kendi bakışını açıkladılar.

Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah danıştı bakannara açıklasınnar türlü platformalarda  ekomomika uurunda  ekspertlärlän  diişilmekleri, angları kabledildi avtonomiyanın 2022 yılına bücet kanonunda. Bundan kaare Bakannık komitetin azaları nışannadılar, ani hazır  bunun için GHT deputatlarınnan da buluşmaa ki bir karara gelmää.

Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah çizgiledi, ani bücet kanonundan çekiler avtonomiyanın ekonomika ilerlemesi hem vergilär.

Bakannık komitetin azaları açıkladılar kendi bakışını  bücet kanonuna diişilmeklär için.

Lääzım korumaa bücet kanonunda proektleri, angıları halklarasi partnörlarınnan finanslanȇrlar, angılarına 80 mln ley veriler, çizgiledi dış işlerindä bakannıın başı Vitaliy Vlah.

Gagauziyanın bücetını 2022 yılına  deputatlar kararladılar sayıda 1 mld. 110 mln ley.
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

Bakannık Komiteti kabletti 2022 yılına bücet proektini

Bakannık Komiteti kabletti 2022 yılına bücet proektini, angısını taa lääzım olacek kabletsin Halk Topluşu. Ama ilkin bücet proekti lääzım geçsin cümne seslemeklerini. Gagauziyanın büceti 2022 yılına taa kabledilmedi. Büünkü günä avtonomiya birvakıtlık bücetä görä yaşȇȇr, çünkü taa ilerdän Halk Topluşunnan kabledilmiş bücet kanonunu devlet üüsek daavası iptal etti. Bakannık komiteti bitki oturuşunda canavar ayın 31-dä baktı 2022 yıla eni bücet proektini. Bücet kuruldu, esaplayarak ekonomika krizisini, nışannadı Gagauziya  finans bakanın işini götürän Tatyana Doyçeva. Bücet harçların payı yaraştırarak 2021 yıllan üüseldi 108 million leya. Onnarın taa çoyu 938 mln ley gidecek soţial harçlarına. Bücetın 71 proţendi  gider kultura, saalık hem…

Halk Topluşu kabletti kanonu Bakannık Komitetin bakannıkların işi için

Halk Topluşun deputatları kablettilär kanonu „Bakannık Komitetin bakannıkları için”. Onu lääzım olacek imzalasın Gagauziyanın başkanı İrina Vlah. Законопроект «О центральных отраслевых  Управлениях»    разработал  заместитель председателя  НСГ  Георгий Лейчу.  Депутаты НСГ отметили, что он регламентирует работу законодательной и исполнительной власти. Bakannık Komitetin bakannıkları için kanon proektini hazırladı Halk Topluşun başının yardımcızı Georgiy Leyçu. Deputatlar nışannadılar, ani eniliklerdä bakılı Halk Topluşunun hem Bakannık Komitetin iş sırası. “Kanoında bakılı kanon kurmak hem önetmäk kuvetlerin baalantıları. Çünkü, Gagauziyanın baş kanonunda bakılı, ani hepsi kuvetlär baalı biri birilerinä. Biz geçirdik cümnä seslemelerini, maasus komisiyalarının aralarında oturuşları hem sözleşmeleri, da kararladık diişilmeklerin geliştermelerini, o üzerä kaldı…

Bilim-aaraştırma merkezi hem yatırım agenstvosu Bakannık Komitetin strukturasından çıkarıldılar

Êksport hem investiţiyalar için agenstvosu hem Mariya Maruneviç adına Bilim — Aaraştırmak merkezini çıkarıldılar Bakannık komitetinin strukturasından. Gagauzia Halk Topluşun deputatları kablettilär diişilmekleri Bakannık komiteti için kanonuna. Bu Kanon kabledildiydi 1998-ci yılda orak ayın 9-da. Diişilmeklerin baş neeti — uydurmaa bu kanonu Gagauziyanın baş kanonuna – Ulojeniye-ya. Taa bir enilik, ani yazıldı bu kanona – Gagauziya Bakanık komitetin azaları lääzım gagauzça bilsinnär. Bakarak GHT içindeki reglamentına, 67-ci bölümünä, deputatların var hakı bir oturuşta 2 okumakta kabletmää kanonnarı. Nicä nışannadı Mihail Jelezoglo, “Bakannık komiteti için” kanonunda belli edildi, ne lääzım bilsinnär hem becersinnär Bakannık komitetin azaları. Deputatlar nışannadılar, ani hepsi üüsek…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…