Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

May bir yıl geeri, Azerbaycandan dostum Ali ŞAMİL baaşladı bana kiyadı «В поисках диссидентов», angısının avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL. Hep bulamaardım bir ara bu kiyadın avtorları hem kiyadın kendisi için sizä, paalı okuycularım, birkaç laf söleyim. Büün da, uydurma karantinın beterinä, biraz vakıt peydalandı, da isteerim bu konuda sizinnän birkaç fikirimnän paylaşmaa.

Ali ŞAMİLlän tanıştım 1988-ci yılda Bakuda, nereyi beni çaardıydı ozamankı dostum, “Azerbaycan halk frontu”n azası Agası MAMEDOV, angısı taa tanıştırdı beni o vakıtlarda “Azerbaycan halk frontu”nun öndercilerin hem Azerbaycan halkının aydınnadıcıların çoyunnan, kimin arasında vardılar Abulfaz ELÇİBEY, Ali ŞAMİL, Becan FARZELİYEV, filosof Asif EFENDİEV, poet  Halil Rza ULUTÜRK, araştırıcı Aydın MAMEDOV, yazıcı Elçin EFENDİEV, poet Vagif Bayat ÖNERDİ, yazıcı hem jurnalist Reşad MECİD hem taa çok başkaları.

Lääzım sölemää, ani Ali ŞAMİL kafadarlarınnan ömür boyunca Azerbaycan hem bütün türk dünnäsı halklarına izmettä bulunêr, savaşêr Sovetlär rejımı tarafından param-parça edilän türk halkların arasında dostluk hem kultura köprüleri kurmaa, gelecektä büük türk birliinä temel koymaa.

O yıllarda, bitki gölmeeni vereräk, Ali ŞAMİL çok çalıştı, ani Bakuda üürenän gagauz studentları yalnız hem yabancılıkta kendilerini duymasınnar. O bütün ömüründä gagauz folklorunu hem gagauz yazıcılarını dünneyä annattı.

Şindi da, «В поисках диссидентов» kiyadı için birkaç laf söleyip, sıra geldi Canabisinä borcumuzun bir parçacıını geeri çevirmää.

«В поисках диссидентов» kiyadı Bakuda 2018-ci yılda tipardan çıktı hem, nicä yazılı ilk başta, annadêr “Azerbaycanın patriotları için, angıları Vatanın aydın gelecää için düüşärdilär hem kendi yolunda çok zorlukları hem köstekleri aşardılar hem, ruhlarınnan düşmeyip, ilerledärdilär düüşmeyi hem kendilerinin bu işinä candan baalıydılar”. Nicä annaşılêr kiyadın başlıından, onda

annadılêr Sovet vakıdında Azerbaycanda disidentlik için hem o disidentlär için.

Sovet rejımı hem kuvettä bulunannar, diil salt Azerbaycanda, ama hepsi SSRBda, HKVD, MGB hem KGB organnarını kullanıp, savaşrdılar kırmaa hem yok etmää bu türlü insannarı, kapayıp onnarı kapannara, zındannara hem psihiatriya bolnițalarına, oralarda ezip hem kırıp onnarı . Bu iş ta yardım etmediynän, rejim kullanardı kolonizatorların hem diktatorların metodlarını: en kaavilerini sındırmaa, sındaramarsan – öldürmää, liderleri genetika uurunda kırmaa, onnardan eni boy duumasın deyni, da kalan sürüyü, sesleyici kul yapıp, istedii gibi kullanmaa.

Te nicä o metodika için Ali ŞAMİL kiyatta yazêr: «Когда я работал над статьями, вспомнил документальный фильм, который посмотрел в советское время. Там рассказывалось о том, как в меховой фабрике не позволяли давать потомство диким животным, которые не приспосабливались в клетках, пытаясь освободиться и сопротивляться сотрудникам. Таких быстро убивали. А тех, кого приучили, в дальнейшем спаривали и получали потомство. Кажется, что они изучили этот метод у колониалистов и диктаторов. Колонизаторы также разными способами уничтожали тех, кто не подчинялся рабству, чтобы рождённые от них дети не стали борцами за свободу и не сражались против них».

«В поисках диссидентов» kiyadını yok nicä raat hem suuk üreklän okumaa. O zulumnuklar hem baskılar, ani yapılmış kiyatta annadılan insannara karşı, gözünün önündä açılêr hem tikenneder etlerini. Kiyadı okuyarak, görersin, ani avtorlar becermişlär, hiç bişeyi düzeltmedään, göstermää bizä azerbaycan halkının kahramannarını, ani Vatanı için canını kurban koymuşlar.

«В поисках диссидентов» kiyadı, ențilklopedika uurunda yazılarlan, annadêr 1956-86 yıllarda sovet rejımına hem kolonializmaya karşı direniş gösterän, kendi Vatanı için canını baaşlayan azerbaycan halkının 87 oolundan 21-ri için. Ne yazık ki, Azerbaycan baamsız olduunan sora, bu insannarın can kurbannarı devlet tarafından dooruyca tanınmamış hem onnarın aydın çalışmalarına bu günädän devlet tarafından eterli haklar verilmemiş.

Saa olsunnar kiyadın avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL, ani bu aydın kahramannarın için annattılar azerbaycan halkına hem dünneyä, bununnan onnarın hakkını verip.

Todur ZANET

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

(soldan) (?), “Azerbaycan halk frontu”n reviziya komitetın başkanı Becan FARZELİYEV, (?),“Azerbaycan halk frontu”n lideri hem gelecektä Azerbaycanın prezidentı Abulfaz ELÇİBEY, Agası MAMEDOV (ayakça), Todur ZANET, poet Vagif Bayat ÖNERDİ (ayakça), 1989 y.

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

Ali ŞAMİLlä (solda) hem krım tatar yazıcısı Yunus KANDIMOVa “GAGAUZLAR” plastinkasını annadarkana.




Источник anasozu.com
445

İlgili statyalar

“Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” kiyadı çıktı

Bütün türk dünnääsının hem gagauzların büük dostu olan, Azebaycan bilim adamın, yazıcının hem gazetacının Ali ŞAMİLin, 75-cü duuma yılınnan ilgili olarak, “Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” bir kiyat çıktı. “Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” kiyadında toplu Ali ŞAMİL için bütün türk dünnääsından kendisinä dostluk hem sevgi yazıları, angılarını yazdılar bu paalı hem kıymetli insanı bilän insannar. Onnarın arasında gagauzlar da var. Yazılarda Ali ŞAMİLin insannıı, adamnıı hem hocalıı için tatlı laflardan kaarä, onun XX-ci yılın sonunda hem XXI yılın başında türk milletinin kalkınması için hem kurtuluşu için çalışmaları da annadılêr. Buyurun, okuyun, bu kiyatta er alan, Todur ZANETin Ali ŞAMİL…

Gagauzlar için Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” kiyadından

Bakuda çıktı gagauzların hem bütün türk dünnäsının dostunun, bilim adamının Dr. Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” (“Yol daftarimdan”) kiyadı, neredä Canabisi annadêr kendi gezilerini Poyraz Kafkaza, Ukraynaya, Moldovaya hem Üülen Koreyaya. Kiyadın Moldovaya gezisindä Dr. Ali ŞAMİL, Kişinevda kaarä, yazêr Gagazuiyaya gezisi için hem da gagauz bilim, kultura hem incäzanaat adamnarınnan buluşmalarını. Dr. Ali ŞAMİL “Yol tefterimdän” kiyadında Gagauziyaya ilk gelişini “3-cü Haşlklararası gagauz kulturası simpoziumundan” açıklêêr hem ozaman 1998-cı yılın Kasımın 15-28 günnerindä burada bulunmasından baseder. Ozaman Canabisi pek derindän Gagauziyaylan tanışmıştı. Avtorun Moldovaya ikinci gelişi olmdu 2007-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 12-24 günnerindä, açan Canabisi KİBAREKın gagauzlar Simpoziumuna buyur…

Azerbaycan halk poetı Samed VURGUN için kiyat

Kasımın 24-dä Azerbaycanın Baku devlet universitetın Kazah filialın “geydar Aliev” adına aktovıy zalında oldu prezentațiya Prof. Dr. Ali KAFKASYALInın “Səməd Vurğun Milli şairə dair” adlı kiyadına. Nicä bildirdi “Ana Sözü” redakțiyasına kiyadın avtoru hem Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitetın türk dili hem literaturası kafedrasının profesoru Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, bu kiyat deirndän annadêr ilk Azerbaycan halk poetı, dramaturgu, publițistı, bilgiçi, kritii, cümne hem kultura insanını, yazıcıyı Samed VURGUNu hem açıklêêr bu büük poetın hem yazıcının yaratmalarının derindän hem her taraftan aaraştırmasının özelliini. Prezentațiyaycın taa derindän burada: https://goyezen.az/manset/8566-qazaxda-xalq-sairi-semed-vurguna-hesr-olunmus-kitabin-teqdimati-olub.html Источник anasozu.com

Azerbaycan halkının Hocalı genoțidın 30-cu yas yılı

30 yıl geeri, 1992-ci yılın Küçük ayın (fevral) 25-26 gecesindä hem Küçük ayın 26-da bütün gün Azerbaycanın Hocalı kasabasında armännar tarafından azerbaycannı halkına karşı genoțid yapıldı. Bu genoțidı yaptılar armän silählı bölükleri, angıları bu uurda ozaman Hankendi kasabasında erleşmiş olan SSRBnın (Sovet Soțialist Respublikaları Birrlii) 366-cı polkundan yardım kablettilär. Bu bölüklär dört taraftan Hocalı kasabasına urdular hem, țivil azerbaycanılar sabaalän düz erlerä çıktıynan, orada onnarı bir amansız avtomatik silählardan biçtilär, brakmadaan diri hiç biriciini – ne karıları uşaklarlan, ne dä ihtärları. Ozaman kıyıldı 613 can, angıların arasında, adamnardan kaarä, vardılar 106 karı, 70 ihtär, 63 ta uşak. Silählı bölüklär tarafından…

Kazayaklı Dmitriy Kılçık tanıttı kiyadını Sovet Birliin desant askerleri için

Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları. Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat. Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu. Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini. İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık…