Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

May bir yıl geeri, Azerbaycandan dostum Ali ŞAMİL baaşladı bana kiyadı «В поисках диссидентов», angısının avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL. Hep bulamaardım bir ara bu kiyadın avtorları hem kiyadın kendisi için sizä, paalı okuycularım, birkaç laf söleyim. Büün da, uydurma karantinın beterinä, biraz vakıt peydalandı, da isteerim bu konuda sizinnän birkaç fikirimnän paylaşmaa.

Ali ŞAMİLlän tanıştım 1988-ci yılda Bakuda, nereyi beni çaardıydı ozamankı dostum, “Azerbaycan halk frontu”n azası Agası MAMEDOV, angısı taa tanıştırdı beni o vakıtlarda “Azerbaycan halk frontu”nun öndercilerin hem Azerbaycan halkının aydınnadıcıların çoyunnan, kimin arasında vardılar Abulfaz ELÇİBEY, Ali ŞAMİL, Becan FARZELİYEV, filosof Asif EFENDİEV, poet  Halil Rza ULUTÜRK, araştırıcı Aydın MAMEDOV, yazıcı Elçin EFENDİEV, poet Vagif Bayat ÖNERDİ, yazıcı hem jurnalist Reşad MECİD hem taa çok başkaları.

Lääzım sölemää, ani Ali ŞAMİL kafadarlarınnan ömür boyunca Azerbaycan hem bütün türk dünnäsı halklarına izmettä bulunêr, savaşêr Sovetlär rejımı tarafından param-parça edilän türk halkların arasında dostluk hem kultura köprüleri kurmaa, gelecektä büük türk birliinä temel koymaa.

O yıllarda, bitki gölmeeni vereräk, Ali ŞAMİL çok çalıştı, ani Bakuda üürenän gagauz studentları yalnız hem yabancılıkta kendilerini duymasınnar. O bütün ömüründä gagauz folklorunu hem gagauz yazıcılarını dünneyä annattı.

Şindi da, «В поисках диссидентов» kiyadı için birkaç laf söleyip, sıra geldi Canabisinä borcumuzun bir parçacıını geeri çevirmää.

«В поисках диссидентов» kiyadı Bakuda 2018-ci yılda tipardan çıktı hem, nicä yazılı ilk başta, annadêr “Azerbaycanın patriotları için, angıları Vatanın aydın gelecää için düüşärdilär hem kendi yolunda çok zorlukları hem köstekleri aşardılar hem, ruhlarınnan düşmeyip, ilerledärdilär düüşmeyi hem kendilerinin bu işinä candan baalıydılar”. Nicä annaşılêr kiyadın başlıından, onda

annadılêr Sovet vakıdında Azerbaycanda disidentlik için hem o disidentlär için.

Sovet rejımı hem kuvettä bulunannar, diil salt Azerbaycanda, ama hepsi SSRBda, HKVD, MGB hem KGB organnarını kullanıp, savaşrdılar kırmaa hem yok etmää bu türlü insannarı, kapayıp onnarı kapannara, zındannara hem psihiatriya bolnițalarına, oralarda ezip hem kırıp onnarı . Bu iş ta yardım etmediynän, rejim kullanardı kolonizatorların hem diktatorların metodlarını: en kaavilerini sındırmaa, sındaramarsan – öldürmää, liderleri genetika uurunda kırmaa, onnardan eni boy duumasın deyni, da kalan sürüyü, sesleyici kul yapıp, istedii gibi kullanmaa.

Te nicä o metodika için Ali ŞAMİL kiyatta yazêr: «Когда я работал над статьями, вспомнил документальный фильм, который посмотрел в советское время. Там рассказывалось о том, как в меховой фабрике не позволяли давать потомство диким животным, которые не приспосабливались в клетках, пытаясь освободиться и сопротивляться сотрудникам. Таких быстро убивали. А тех, кого приучили, в дальнейшем спаривали и получали потомство. Кажется, что они изучили этот метод у колониалистов и диктаторов. Колонизаторы также разными способами уничтожали тех, кто не подчинялся рабству, чтобы рождённые от них дети не стали борцами за свободу и не сражались против них».

«В поисках диссидентов» kiyadını yok nicä raat hem suuk üreklän okumaa. O zulumnuklar hem baskılar, ani yapılmış kiyatta annadılan insannara karşı, gözünün önündä açılêr hem tikenneder etlerini. Kiyadı okuyarak, görersin, ani avtorlar becermişlär, hiç bişeyi düzeltmedään, göstermää bizä azerbaycan halkının kahramannarını, ani Vatanı için canını kurban koymuşlar.

«В поисках диссидентов» kiyadı, ențilklopedika uurunda yazılarlan, annadêr 1956-86 yıllarda sovet rejımına hem kolonializmaya karşı direniş gösterän, kendi Vatanı için canını baaşlayan azerbaycan halkının 87 oolundan 21-ri için. Ne yazık ki, Azerbaycan baamsız olduunan sora, bu insannarın can kurbannarı devlet tarafından dooruyca tanınmamış hem onnarın aydın çalışmalarına bu günädän devlet tarafından eterli haklar verilmemiş.

Saa olsunnar kiyadın avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL, ani bu aydın kahramannarın için annattılar azerbaycan halkına hem dünneyä, bununnan onnarın hakkını verip.

Todur ZANET

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

(soldan) (?), “Azerbaycan halk frontu”n reviziya komitetın başkanı Becan FARZELİYEV, (?),“Azerbaycan halk frontu”n lideri hem gelecektä Azerbaycanın prezidentı Abulfaz ELÇİBEY, Agası MAMEDOV (ayakça), Todur ZANET, poet Vagif Bayat ÖNERDİ (ayakça), 1989 y.

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

Ali ŞAMİLlä (solda) hem krım tatar yazıcısı Yunus KANDIMOVa “GAGAUZLAR” plastinkasını annadarkana.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Kazayaklı Dmitriy Kılçık tanıttı kiyadını Sovet Birliin desant askerleri için

Kazayak küüyün yaşayanı Födor Kılçık tanıttı eni kiyadını. Bu sıra kiyada girdilär Sovet Birliin desant askerliindä izmetini yapmış askerlerin annatmakları. Kiyadın tanıdılması geçti Gagauz yazıçıları birliin topluşunda Kazayak küüyündä. Födor Dmitrieviç nışannadı, ani o havezlän kabletti desant askerlerin teklifini yazmaa onar için kiyat. Desant askerleri niçä bir aylä, herbiri onnardan var niçä çok iş annatsın. Avtor nışannêȇr, ani coronovirusun beterinä zoordu yazmaa bu kiyadı, yoktu nicä toplamaa informațiyayı, ama o hepsinä saa ol söler, kim ona yardımçi oldu. Moldova Parlamentin deputatı İvanna Köksal çizgiledi, ani lääzım yardım etmää insannara, angıları yazêrlar bizim istoriya için, şükür etmää, kim kurdu bizim vatanımızı. Kazayak küüyün primarı da Anatoliy Uzun nışannadı kiyadın önemliini. İnsannar, kim geldi topluşa, şükür ettilär Födora Kılçık…

Abdulkerim DİNÇin “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı çıktı

Eni 2022-ci yıla karşı Türkiyenin SAYDA yayın enindä tipardan çıktı kiyat “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı, angısını hazırladı gagauzları aarştıran hem gagauz folklorunu derindän bilän Türkiyenin Erzurum ATATÜRK Universitetin bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Nicä bildirer kiyadın “Ön sözü”ndä kiyadın avtoru Abdulkerim DİNÇ, bu 140 sayfalık çalışmada gagauzlarda Hoca NASTRADİN için fıkralar toplu Dionis TANASOGLUnun hazırladıı “Bucaktan Sesler” kiyadından – 22 fıkra, Nikaloy BABOGLUnun “Gagauz Folkloru” kiyadından – 17 fıkra, Azerbaycandan Güllü YOLOGLUnun “Gagoğuz Folkloru – Seçmeler” kiyadından – 62 fıkra, Todur ZANETin “Gagauzluk – Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından – 54 fıkra, Mihail GUBOGLUnun incelemelerindän – 49 fıkra, Harun GÜNGÖR…

Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. – Canabinizin yaratmaları pek çeşitli, ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları maasuz hem özel duygularlan…

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı. Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi…

17 09 21 MERKEZ SEÇİM KOMSİYASI HAZIR SEÇİMNERÄ

Ceviz ayın 19-da avtonomiyada geçecieklär seçimnar Gagauziyanın Halk Topluşuna. Onnarda pay alacêk 123 kandidat. Gagauziyanın merkez seçim komissiyasının hazırlık durumu için annattı komisiyanın başı  Yana Kovalenko. Bületennär GHTopluşuna seçimneri için artık tiparlandılar, ceviz ayın 18 –dä onnarı daadacêklar avtonomiyanın hepsi seçim bürolarına. Toplu sayıda hazırlandı 116 086 bülleten. «Bületennär tiparlandılar Gagauziyada ofițial olan dillerdä: gagauz dilindä – 3 966 parça, devlet dilindä — 3 073 parça, hem rus dilindä  -109 047 parça», — haberledi Gagauziyanın MSK başı Yana Kovalenko. Seçim büroları çekedeceklär kendi işini Pazar günü saat 7 – dan sabalen  sat 9 –za kadar avşama. GH Topluşuna seçimnerin geçirilmesini 47 gözledici izleyecek, ölä…


107

İnsannarın cuvapları: