“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası

“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası

Hederlez ayın (may) 3-dä Komrat kasabanın uşak bibliotekasında yapıldı “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” adlı bir bir, ani adandı bu yılın iki yubileyin duuma günnerinin yıldönümünä: yazıcı Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun 100-cü hem anılmış artistin İon Borisoviç BASSın 90-cı yılına. Sırayı hazırladılar hem ortak yaptılar Komradın 8-ci uşak başçasının gagauz dilindä üürediciykası Marina Demyanovna AVRAMOGLUylan Başküüyü muzeyin öndercisi Elena Danilovna NEDÄLKOVA. Yardım oldular, Komratın 8-ci uşak başçanın terbiedicileri: V.G. TELPİZ, A.İ. ARNAUT, Komrat uşak bibliotekasın uşak bibliotekanın öndercisinin Vasilisa Radionovna POMETKOVAnın kayıllı yardımınnan sıra geçti uşak bibliotekasında.

Götürdü programayı gagauz dilindä üürediciyka Marina AVRAMOGLU. Komradın 8-ci uşak başçasının uşakları, pay aldılar bu sırada.

Bizim neetimizdi ilerletmää gagauz dilini. Bu yıl adalı bu anılmış insannara. Yortu başladı Gagauziyanın Gimnasından. Uşaklar annattılar türlü tematikaya görä Dionis Nikolaeviç TANASOGLUnun peetlerini gagauz dilindä, hem çaldılar türkü çırtmalarda.

İlk çalgıcı, gagauz türküsündä “Ay, Komrat, Komrat” olduydu anılmış Moldovanın artisti İon Borisoviç BASS, angısı işlärdi “Düz Ava” ansamblsindä. Bu türkü Gagauziyanın vizit kartoçkasıydı. Laflarını yazdı Dionis TANASOGLU. İon BASSlan onnar sık buluşardılar hem lafedärdilär gagauz dilindä.

İon Borisoviç BASS (25.07.1932 y. – 05.03.2005 y.) duudu Başküüyündä (Kirsovda) Komrat rayonunda. Onnar ayledä vardılar 8 uşak vardılar. 1940 yılda İon Borisoviç Bass üürendi klisä şkolasında kendi küüyündä. İon Borisoviç Bass topladı gagauzların hem bolgarların folklarunu. Pek şen hem açık ürekli bir adamdı. O kendi türkülerinnän tanıştırdı bütün dünneyä gagauzları hem bolgarları. Estrada artisti olarak başlayıp, o büük hem anılmış halk türkücüsü oldu hem Moldovayı 56 devlettä gösterdi. Onun repertuarlarında moldovan, gagauz, bulgar, türk, azerbacan, grek, arnaut h.b. dillerdä türkülär vardı. Bu üzerä da hepsi halklar sayardılar onu kendilerinin: gagauzlar – gagauzların, bulgarlar – bulgarların, moldovannar – moldovannarın.

Herbir halk onun için kendi sözünü söleyecek. Biz sa, var nicä hem lääzım söleyelim onu, ani İon BASS gagauz türkülerini dünneyä tanıdan ilk artistti. O, bulup, çıkarardı insan arasına gagauz halk türkülerini. O, bulup melodiyaları, yazdırardı gaguz poetlarına o melodiyalara türkü. O, brakıp Kişnövda işini, geldi “Düz Ava” ansablisinä onu kaaviletmää deyni. O, zaametini saymadaan, üüredärdi genç artistleri türkü çalmaa.

İon Bass gibi talantlı bir türkücü tarafımızda taa yoktur. O bir türküyü çalarkana cancaazını bir parçasını koyardı orayı. O üzerä da o türkülär daymalarda aramızda kaldılar, o türküleri herbir küüdä çalêrlar… Bu adam Allahtan artistti izmet edärdi Bucaana. Moldovanın halk artisti hem anılmış türkücüsü. Bitki vakıtlar o zor yaşardı, hastaydı.

İon Borisoviç BASS geçindi 05.03.2005yılda. Onun mezarı bulunêr kendi duuma erindä – Başküüyündä (Kirsovda).

Dionis Nikolaeviç TANASOGLU (07.07.1922 y. – 23.08.2006 y.). Duudu Kiriyet küüyündä Çadır rayonunda. 50 yıldan zeeda çalıştı gagauz literaturasında.Oldu filologiya bilgilerinda doktor, profesor, Komrat Devlet Uniersitetindä rektor, yazıcı, kompozitor. Onun zaametinnän 1957 yılda kuruldu ilk gagauz  alfavitı kiril grafikasinda.1959 yılda hazırladı hem tipardan çıkardı şkola hem metodika kiyatlarını, peet toplumnarını.

İon BASSlan  hem Dionis TANASOGLUylan pek ii tanışardı akademik hem poet Tadur ZANET, angısı pek çok zaamet koyêr, ki ilerlesin Gagauz literaturası. “Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası başarıldı Tadur ZANETin “Mamu” peetindän sıracıklarlan:

“Elleri onun yalpak

Bakışı sudan, da pak…”

Marina Demyanovna AVRAMOGLUsayêr, ani böla topluşlar yardım edecek, ki taa ilerlesin bizim Gagauz Ana dilimiz. Da isteerim başarmaa sözümü Dionis TANASOGLUnun laflarınnan:

“ Dili lääzım bilelim,

Biz ona inan evladız

Dili hiç kaybetmeyelim

Salt onunnan biz insanız!”

Marina Demyanovna AVRAMOGLU, Komradın 8-ci uşak başçasının gagauz dilindä üürediciykası

“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası

“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası

“Ayledä biz yaşêêrız, anayı da pek severiz” sırası
Источник anasozu.com
140

İlgili statyalar

Dionis Tanasoglunun yaptıkları unudulmadı

Orak ayın 7-dä  Komrat  Devlet  universitetindä  «Dialog millet dili  için hem  onun rolü kultura, üüretim hem incäzanaat ilerlemesindä» temayalan bilim – praktika konferenţıyası geçti. Oluş baalıydı Dionis Tanasoglunun duumasından 100 yıldönümünä. Sabaalen  Gagauziyanın bilim adamnarı, üüredicilär, Dionis Tanasoglunun  dostları, ortakları Komrat  Devlet  universitetin şannı  alleyasında toplandılar, ki  anmaa gagauz yazıcısını hem onun büstuna çiçekleri  koydular. «Büün önemli gün. Dionis  Tanasoglu nekadar  yaşadı  hepbir  sölärdi, ani  biz diil lääzım gagauz dilini  unudalım. Koruyunuz  Gagauziyayı, ilerledin gagauz dilini «, — söledi KDU rektoru Sergey Zahariya. Esaba alarak  Dionis Tanasoglunun yaptıklarını  gagauz dilin korumasında hem ilerlemesindä hem  onun 100-cü  yıldönümünü, M.Maruneviç adına  bilim…

Gagauziyada Dionis Tanasogluya adalı simpozium geçti. Onda laf gitti gagauz klasiin zaameti için halkına

2022-ci  yıl Gagauziyada adalı Dionis Tanasogluya. Bu yılın süresindä avtonomiyada D.Tanasoglunun duumasının 100 — cü yıldönümünä baalı 272 olay yapıldı: konferenţiyalar, açık derslär okullarda, sergilär. GRT Cümne Kompaniyası da 2022-ci  yılda yaptı hem yayınnadı bir sıra programa baalı D. Tanasogluylan. Kıran ayın 13-dä  Gagauziyada regional simpoziumu geçti, neredä  bilim  adamnar  annattılar D. Tanasoglunun yaratmak yolu hem  yaşaması için. Simpoziumu M.Maruneviç adına  Bilim-aaraştırma  merkezi  Gagauziya Kultura bakannıınnan barabar hazırladılar. Bu  yıl anılmış  gagauz yazıcısına, şayırına, filologiya doktoruna, Dionis  Tanasogluya adalı 2022-ci  yılda  geçirildi  türlü  buluşmalar, bilim konferenţıyalar açık derslär  okullarda, angıları  baalıdı  Dionis Tanasoglunun yaratmak  yolunnan hem ecelinnän.  Oluşlar derindän açıkladılar…

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar. Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora…

Dionis Tanasoglonun 100-cü yıldönümünä karşı Komratta regional bibliotekasında andılar onun katkısını gagauz halkına

Komratta dolay bibliotekasında tombarlak masa geçti anılmış şairın, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasolonun 100 yıldönümünä adalı. O duudu orak ayın 7-dä Kiriet-Lunga küüyündä. Olayda bizim çekim grupamız da bulundu. Şairin, yazıcının hem dramaturgun Dionis Tanasoglonun 100 yıldönümünnän baalı GHT kabletti kararı 2022 yılı  Dionis tanasoglonun anmak yılı adlamaa.  Regional bibliotekasında  olay  Dionis Tanasoglonun önemli erinä gagauz dilin hem literaturanın ilerlemesindä  baalıydı, urguladı Gagauziyanın  regional bibliotekasının genel uzmanı Evgeniya Lülenova. «Dionis Tanasoglo zengin taraflı bir adamdı. O türlü sferalarda  çalıştı – gagauz yazıcısıydı, şair, dramaturg, filologiya doktoru, SSR yazıcıların birliin temsilcisi, profesor, Gagauziyanın şannı yaşayanı, muzikacı, rejisör hem başka». Komrat uşak…

İon Bass çalgıcının işleri komrattakı muzeyindä olacek

Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondları eni eksponatlarlan zenginnendi. Bu günnerdä muzeyä verildilär anılmış türkücünün Bass İonun rubaları hem başka işleri. Bu baaşışı yaptı onun senselesi Elena Nedälkova. O sayȇr, ani bu baaşış verecek kolaylık muzeyin musaafirlerinä taa çok annamaa çalgıcının yaradıcılıı için. Komrat kasabasının Regional dolay istoriya muzeyin fondlarında büün korunȇrlar unikal eksponatlar, angıları annadȇrlar diil sade dolayımızın istoriyası için, ama anılmış insannarı için dä. Onnarın birisi Moldovanın anışlmış çalgıcısı İon Bass. Onun  senselesi, Başküüyüdä İon Bass adına muzeyin öndercisi Elena Nedälkova seçti karar vermää muzeyä maestrunun kimi rubalarını hem muzika instrumentlerini. O nışannadı, ani bu eksponatlar yardım…