«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız.

Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını.

İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç.

“Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi yaşamak için odalar, imäk, hepsi harçları üstünä devlet alȇr”, — nışannadı rektor.

Asker akademiyasında üürenmäk 3 yıl sürter. Ofiţer olacek gençlär üürenerlär zanaatları asker uurunda bilgilär fakultetında hem devlet uurunda öndercilik fakultetında, haberledi polkovnik, tehnika bilgilerindä doktor, doţent, asker akademiyasında halaklarası baalantıların uzmanı İgor Sofronesku.

Üürenmäk vakıdında zorluklar sora iilää dönüşerlär: askerlik uuruna üürenmäk girginnik verer, katıldıkça bu büük ayleya, angısı elbetki koruyêr devletin vatandaşlarını. Üürenmäk süresindä kursant üüsek bilgileri, sigortalı iş erini, parasız yaşamak erini hem üüsek ay kazanç paralarını kableder.

“Havez üürenmää Asker akademiyasında uyandı bendä taa okulda, 9-cu klasta. Pek beendim buradakı disţiplinayı hem vakıt kullanmasını”, — paylaştı ilk kursun studenti Mariya-Aleksandrina Babiç Hınçeştı dolayından.

 

“Küçüktän taa vardı umudum girmää üürenmää bu Akademiyaya. Ne meraklandırdı, ani burada var ii zanaatlar, üüredicilär”, — annattı taa bir ilk kursun studenti Anna-Mariya Siminük.

 

“Bän istedim anam-bobam gibi olmaa. Onnar ikisi da asker uurunda uzman. Taa küçüklüümdän beendim bu uuru”, — söler student Kêtlin Andronik Belţı dolayından.

Kursantların hem üüredcilerin saalıını gözleder mediţina uurunda profesionallar.

“Bizim işimiz hep ölä nicä da aylä doktorlarında. Bizim bölümüzdä var staţionar. Burada 10 hastaya kadar var nasıl ilaçlayalım salgından, furunkullardan hem başka yaralardan”, — açıkladı Medik bölümün başı Ruslan Dabula.

Kursantlar için kurulu biblioteka da, neredä var hepsi lääzımnı literatura.

“Herkezi alêr okumak için kendi zanaatına görä literaturayı. Var kursantlar, angıları okuyȇrlar şindiki zamandaş literaturasını da”, — annadȇr bibliotekanın uzmanı Lüdmila Vasilaki.

Güüdä kaavileştirmesi için kursantlarlan işleer sport uurunda Êmil Guţu.

“2 sıra aftada kursantlar gelerlär sport zalasına, ki olmaa kuvetli. Bunnar hepsi bakılı normativlarda, ne armatada var”, — söledi o.

Girmää üürenmää asker akademiyasına deyni, lääzım dosyayı vermää erli asker bölümünä çiçek ayından — orak ayınadan her yıl.
Источник grt.md
198

İlgili statyalar

Asker akademiyasının temsilcileri Komratta hem Çadırda liçeycilärlän buluştular 

Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının administraţiyası  geldi  Gagauziyaya, ki  tanıştırmaa liţeyi bitirennerini bu üüretim kurumunnan.  İki  günün içindä  akademiyanın temsil edenneri bulundular Komratta hem Çadırda. Buluşmaların baş  neetiydi inandırmaa gençleri gelmää üürenmeyä bu üüsek okulda. Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyası türlü zanaatlara görä uzman hazırlȇȇrlar. Akademiyaya var nicä  gelsinnär  üürenmää diil  sade  çoçuklar, ama kızlar da. «Geldik Komrada, ki  başarannara temsil etmää  bizim üüretim  kurumumuzu. Umutlanȇrız, ani  gençlär  isteyeceklär  gelmää  bizdä  üürenmää», — haberledi İgor  Sofronesku, Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının bilim işlerdä  prorektor. 30  minudun içindä  asker akademiyasının temsilcileri Komratta başarannarı tanıştırdılar  üüretim kurumun kolaylıklarınnan. «Bän  Kişinöva isteerim gitmää …

Gagauziyadan gençlär tanıştılar Alexandru cel Bun asker akademiyasında üürenmäk koşullarınnan

«Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  «Açık kapular günü»  oluşunu geçirdi. Baş  neetti  meraklandırmaa gençleri bu üüretim kurumunda üürenmesinnän. Musaafirlerä  gösterdilär  kazarmaları, üürenmäk  bölümnerini, bibliotekayı  hem  imäk  zalasını. Şindiki  zaman  asker  akademiyasında  Gagauziyadan  4  kursant  üürener. «Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  her yıl  teklif etmää deyni  eni studentleri «Açık kapular günü»  geçirer.  Bu  gün  geçer maasuz te o genç olannara deyni, agıları  isteer  bu  üüretim kurumunda üürenmää. Oluşta bütün Moldovadan büük klasların üürenicileri pay aldılar. «Te o üürenicilär, angıları  geldi, kendileri  var nicä  üüretim kurumunna tanışsınnar, klasları, imäk  zalasını görsünnär.  Gençlär  görerlär, angı  koşullarda  studentlär  yaşȇrlar», — söledi Anatoliy  Bukuç, polkovnik,…

KDU – dä taa paalı olacek üürenmää

KDU üürenmää deyni bu yıldan taa paalı tutacek. Bu diişilmeklär için universitetin rektoru Sergey Zahariya haberledi. Angı sebeplerä görä kontraktların paası üüseldi, üürendi Lüdmila Novak. Üürenmää Moldovada yıl — yıldan taa zoor olȇr. İleri buna taa sık o sebepti, ani diil hepsi başarannar bakalavra uurunda ekzamennerini veräbilärdi. Sade bu dokumentlän vardı nasıl üüsek okulda başlamaa üürenmää. Bu yıldan sa buna kontraktların paasının üüselmesi dä katıldı. KDU bu diişilmeklär var. Bu yıldan kontraktların paası 5 bindän  — 9,5 binä kadar kurȇr, paylaştı rektor Sergey Zahariya. Buna büük infläţiya kabatlı, angısı paaların üüselmesinnän baalı, urguladı rektor. «Biz büün biräz kaldırdık ödemäk parasını.…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…

Komratta açıldı informaţiya tehnologiyaları merkezi

Komrat  Devlet universitetindä açıldı POWER IT  kompaniyasının ikinci  filialı Moldovada. Bu kurumun baş neeti, ki genç olannar, studentlär hem iş adamnarı Moldovanın üülen tarafından olsunnar taa yakın eni tehnologiyalara, türlü konsultativ kolaylıklara. Gagauziada yapılȇr hepsi, ki gençlerin olsun kolaylıkları eni tehnologiyaları üürenmää, nışannadı avtonomiyanın Başkanı İrina Vlah. O çizgiledi IT sektorun ilerlemesinin önemliini bizim avtonomiyamızda. “İlk, ne lääzımdı yapmaa, lääzımdı açmaa regionu, sölemää kendimiz için. Bana geler, ani siz bizi üürendiniz da siz büün buradaysınız. İkincilää, lääzımdı inandırmaa sizi, bzizim partnörları, gelmää bizä. Da göräsiniz bizim kolaylıkları, bizim genç olannarı. Bizim gençlär  pek talantlı, da biz istämeeriz onnarı bireri kolvermää”,…