Asker akademiyasının temsilcileri Komratta hem Çadırda liçeycilärlän buluştular 

Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının administraţiyası  geldi  Gagauziyaya, ki  tanıştırmaa liţeyi bitirennerini bu üüretim kurumunnan.  İki  günün içindä  akademiyanın temsil edenneri bulundular Komratta hem Çadırda. Buluşmaların baş  neetiydi inandırmaa gençleri gelmää üürenmeyä bu üüsek okulda.

Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyası türlü zanaatlara görä uzman hazırlȇȇrlar. Akademiyaya var nicä  gelsinnär  üürenmää diil  sade  çoçuklar, ama kızlar da.

«Geldik Komrada, ki  başarannara temsil etmää  bizim üüretim  kurumumuzu. Umutlanȇrız, ani  gençlär  isteyeceklär  gelmää  bizdä  üürenmää», — haberledi İgor  Sofronesku, Aleksandru  çel  Bun  asker  akademiyasının bilim işlerdä  prorektor.

30  minudun içindä  asker akademiyasının temsilcileri Komratta başarannarı tanıştırdılar  üüretim kurumun kolaylıklarınnan.

«Bän  Kişinöva isteerim gitmää  üürenmää. Şindi düşünerim, ama  devlet universitetini  yada  tehnikimu  ayıracam», — paylaştı plannarınnan liţeyi bitirän Aleksandr  Kovalenko.

 

«Prezentaţiyadan annadım ne asker akademiyası  studentlerinä  verer hem ne isteer  onnardan, angı dokumentleri lääzım getirmää. Bana deyni  faydalı  bilgilär», — söledi taa bir liţeyi bitirän Mihail  Arnaut.

Te onnar, kim isteer  vermää  dokumentlerini  Akademiyaya, lääzım olacȇk  onnarı erideki  asker  merkezinä versinnär.

«Lääzım danışmak kiyadı verilsin, duuma kimniin kopiyası, kanona karşı kabaatlı tanınmaması  için kiyat, bakalavr  diplomun kopiyası, avtobiografiya, 6 renkli foto, medik kurumundan saalık kiyadı. Hem  girmää  deyni üürenmeyä lääzım saalık kaavi olsun», — açıkladı Gagauziyanın askerä alan bölümün başı Grigoriy Kaypak.

Asker  akademiyasına  kablederlär  sade  dosyaylan, angısını  lääzım olacȇk  Erli asker merkezinä vermää. Danışmaklar kabledilerlär Çiçek ayından Orak ayınadan. Akademiyada  üürenerlär  3 yıl hep orada bulunarkana hem devlet dilindä. Üürenmäk, akademiyada yaşamak, medik yardımı, doyurmak, giimneri üüretim kurumu  parasız studentlerä verer.

Baş foto alındı noi.md saytından
Источник grt.md
184

İlgili statyalar

Gagauziyadan gençlär tanıştılar Alexandru cel Bun asker akademiyasında üürenmäk koşullarınnan

«Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  «Açık kapular günü»  oluşunu geçirdi. Baş  neetti  meraklandırmaa gençleri bu üüretim kurumunda üürenmesinnän. Musaafirlerä  gösterdilär  kazarmaları, üürenmäk  bölümnerini, bibliotekayı  hem  imäk  zalasını. Şindiki  zaman  asker  akademiyasında  Gagauziyadan  4  kursant  üürener. «Alexandru cel Bun»  asker  akademiyası  her yıl  teklif etmää deyni  eni studentleri «Açık kapular günü»  geçirer.  Bu  gün  geçer maasuz te o genç olannara deyni, agıları  isteer  bu  üüretim kurumunda üürenmää. Oluşta bütün Moldovadan büük klasların üürenicileri pay aldılar. «Te o üürenicilär, angıları  geldi, kendileri  var nicä  üüretim kurumunna tanışsınnar, klasları, imäk  zalasını görsünnär.  Gençlär  görerlär, angı  koşullarda  studentlär  yaşȇrlar», — söledi Anatoliy  Bukuç, polkovnik,…

«Askerlik akademiyası girginnii terbi eder». Nicä Moldovanın tek askerlik üüsek okulun studentı olmaa

Moldovanın Aleksandr Çel Bun adına tek asker akademiyası işleer Kişinöv kasabasında. Onun baş davası hazırlamaa ofiţerları Moldovanın Milli armatasında çalışmak için. Her yıl üüretim kurumunu başarêrlar uzmannar pehotada, arteleriyada, baalantılar, sınır korumasında hem karabinerlar. Nesoy kullanmaa kolaylıı da girmää üürenmää akademiyaya, üürendi bizim çekim grupamız. Üürenmää akademiyada var kolaylık nicä genç olannarda, ölä da kızlarda. Abiturientlar lääzım göstersinnär bakalavra êkzamennerinin sertifikatını. İlk üürenmäk yıllar zor, önemli olsun dayanmak, kuvet hem becermeklär, nışannadı Akademiyanın rektoru Anatoliy Bukuç. “Aleksandru çel Bun adına Akademiyası — tek üüretim kurumu asker uurunnan. Bizdä var çok türlü zanaatlar Molodovanın gençlerinä deyni. Burada hepsi üürener parasız. Hepsi…

Gagauziyada liţey klaslarına dokumentleri kablederlär

Avtonomiyanın liţeyleri orak ayın 11-dän 9 klasların başarannarından dokumentleri kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçer, Gagauziyanın üüretim bakannın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji annattı. Derindän süjedımızda. Ekzamennerin verilmesi gimnaziya kursu için bu sade ilk adımnar büüklerin yaşamasına girärkän, var çok başka da. Çoyu başarannar liţey klaslarına kararlȇr dokumentlerini vermää ki 12 klastan sora bakalavr statusunu kabletmää, angısınnan var kolaylık universitetlerdä üürenmää.  Butakım kolaylıı Gagauziyanın 20-dän zeedä liţey verer. Bu yıl, nışannadı avtonomiyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı Nadejda Gaydarji, dokumenlerin verilmesi liţey klaslarında üürenmää deyni hep ölä nicä bıldır. NADEJDA GAYDARJİ, Gagauziyanın üüretim bakannıın başın yardımcısı: «Kandidatlarda yanında lääzım olsun bu…

«Akkreditaţıyayı  geçmedi». Bakannık komiteti yoketti Gagauziyanın gençlerä deyni zanaat merkezini

Berber, terzi, demirci, aşçı, buhgalter — zanaatlara vardı nicä Gagauziyanın gençlerin merkezindä üürenmää 1983-cü  yıldan. 39 yılın süresindä Komradın üüretim  kurumunu 8 bindän zeedä  10-11 klaslarda üürenän  liţeyistlär bücet  hem  kontrakt temelindä  kursları türlü  zanaatlara  göörä  geçtilär. Sade  2022-ci  üüretim yılında  125  uzman  iki: çiftçilik mehanizator hem  aşçı,  zanaata göörä  diplom kablettilär. Ama 2022-ci  yılda  Bakannıık komiteti  geldi  karara cümnä  kurumunu kapamaa. «2022-ci  yılda Gagauziyanın  gençlik üüretim  merkezi akkreditaţıyayı  geçmedi. Orada yok bir dä akkreditaţıyalı  programa. Üüretim kurumu  yakışmȇr gelän üüretim yıla üürenicileri  kabletsin», açıkladı Gagauziyanın üüretim Bakannıın üristı. 2021-2022 üüretim yılında yakıştı  sade  iki zanaata  gençleri  üüretsinnär: aşçı hem…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…