Asir boyu ömür. Kongazlı İlya Staev oldu 100 yaşında

Bu Günnär 100-cü yaşını nışannȇȇr Kongaz küüyünün yaşayanı İlya Staev. Bu gözäl günä karşı bizim televizion grupamız bulundu musaafirliktä bu ayledä.

Kongaz küüyünün yaşayanını İlyä Staevı 100-cü yıldönümünnän kutlamaa  toplandılar onun senseleleri. İlyä Staev dünneyä getirmış hem büütmüş 7 kız hem 4 çocuk. Büün onun var 34 nepotusu hem onnarın da 57 uşaa var. Bu zenginnii ayaa kaldırsın deyni İlya Staev bütün yaşaması durmamayınca işlemiş.

“Bolniţaya yoktur danıştıım. Bütün yaşamam kırda işledim .  Bekçi oldum, inekleri güttüm”, — annadȇr uzun ömürlü kahramanımız.

Büün İlyä Nikolaeviç yaşȇȇr yalnız, ama onun uşakları hem torunnarı onu bir minuda da yalnız brakmȇȇrlar. Birlik hem dostluk kaliteleri aylenin baş kuralları gibi herzaman terbiedilärdilär, nışannȇȇr İlya Staevın oolu Nikolay.

“Bobamız herzaman iştäydi, ama uşaklarlan zanaatlanardı. Yaşadık dostlukta. Bu kural büün dä  aylemizdä yaşȇȇr”, — söleer Nikolay Staev.

Yaşamak zoorlukları sebebindän İlyä Staevın uşakları büün daaldılar bütün dünneyä. Ama onnar hep okadar savaşȇrlar toplanmaa aylenin en önemli yortularına.

“Biz büün toplanȇrız bobamızın duuma günündä, eni yıl hem paskellä yortularında. Bu bizä deyni bir kural”, — açıkladı İlyä Staevın kızı Praskovyä Duşkova. 

Büük sıcaklıklan İlyä Nikolaeviçi onun torunnarı dolaşȇrlar. Kimisini o büün aklısında tutmȇȇr, ama seviner, açan gençlär kapusunu açȇrlar.

“Pek islää, ani o ayakta saalıkta. Biz pek sevineriz bu işä”, — söleer  Olga Çebanova, İlyä Staevın torunu.

Kutladı İlyä Nikolaeviçi küüyün aksakallarısövetin öndercisi Ekaterina İkizli.

“Bütün küü büün seviner, ani bizdä var bölä bir adam. Dileeriz ona saalık hem herzaman yanında uşakları olsun”, — nışannadı Ekaterina İkizli.

İlyä Nikolaeviç Staev duudu kirez ayın 11-dä 1922-ci yılda Kongaz küüyündä. Onun soyunda büün var 90 kişidän zeedä.
Источник grt.md

İlgili statyalar

Kompozitor İlya FİLEV 65 yaşında

Büün anılmış gagauz  kompozitoru, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “İncäzanaatta Maestro”, “Mihail Çakir” ordenın kavaleri hem da pek islää bir insan İlya FİLEV 65 yaşını tamamnêêr. Kompozitor olarak, İlya FİLEV biliner diil salt Gagauziyada hem Moldovada, ama bütün türk dünnäsında da. O kendi Halkının patriotu hem muzıkanın can izmetçisi. Gagauz poetların çoyunun peetlerini muzıkaya koydu. Ama en bereketli hem en çok türkülär yaptı gagauz poetı Todur ZANETlän birliktä: “Yaşa, Halkım!”, “Bendä var bir Vatan”, “Canım, Vatanım, Gagauziyam”, “Gagauziyä – sän bir Ana!”, “Birlik türküsü”, “Gagauz kadıncası”, “Gagauziyada Hederlez”, “Kemençä”, “Can sancısı” hem çok çok taa başka türkülär. Kompozitorun türkülerini çalêrlar Mariya…

Prof. Dr. İlya İvanoviç KARAKAŞ raametli oldu

Ukraynanın Odesa kasabasında, koronovirusa yakanalıp, raametli oldu yuridika bilgilerindä Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ, angısı bütün ömürünü yurisprudențiyaya baaşladı hem çok kuvet koydu Gagauziyanın kurulmasının yuridika tarafından temelleştirmesinä. Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ Ukraynanın kıymetli yuristı adını taşıyardı, yuridika bilgilerindä doktordu, profesordu, “Odesa yuridika akademiyası” Milli universitetın çiftçilik hem toprak hakları kafedrasının başıydı. İlya İvanoviç KARAKAŞ  pay aldı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Zakonu”n hazırlanmasında. Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin! “Ana Sözü” redakțiyası Источник anasozu.com

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Çadırda andılar 90-cı yıllarda öldürülmüş poliţiya izmetçisini Georgiy Sırtmaçı

30 yıl geeri  Çadırda hatalı  olay oldu, angısının beterinä poliţıya izmetçisi Georgiy Sırtmaç öldürüldü. Büün Çadır kasabasında  anmak  olayları  geçti. 1992 ci  yıl hederlez ayın 24-dü  —  gün, angısı  doldurdu  insannarın  cannarını  kahırlan. Büün dä onnarın  gözleri  yaşlan dolu hem cannarı  aalȇr. Diversant grupası o vakıt istedi patlatmaklan yoketmää Çadır kasabasının birkaç önemli obyektları. Poliţiya uzmanı Georgiy Sırtmaç o günü işläärdi. O durguttu bu insannarın maşınasını, onnar sa tüfektän urdular Georgiy Sırtmaçı. Canını vereräk  Georgiy Sırtmaç engelledi büük belayı, angısı  vardı  nicä  çok  yaşamak  alsın. «Sırtmaçın hem poliţıya uzmannarın  yaptıkları kalmadılar  bir tarafta hem unudulmadılar. İi, ki  hederlez  ayın 24-dä…

(Video) Başküüdä andılar Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu

Kirsovo küüyündä Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu andılar. Onun adına gimnaziyanın üürenicileri konţerdi hazırladılar. Oluştan sora üürenicilär okulun aulunda meşä aacını haşladılar. Мihail Tanasoglo 1959 yılda Kirsovo küüyündä duudu. Orta okulu duuma erindä başardı, sora Sızran kasabasında Üüsek uçak asker uçilişçesindä üürendi. Afganistanda asker bölümündä Мi-24 vertolödunda komandirdi. 145 cenk uçuşu yaptı. 1982-ci yılda yanvarin 15-dä indirdiynän disant askerlerini, duşmannar onun vertolötunu urdular, o düştü da Мihail Tanasoglo öldü. Leytenanta Tanasogloya girginnik için Kırmızı yıldız ödülü diveç verildi. Tragediya gününü aklısına getirtti onun asker ortaa İlya Unguränu. «Biz onnan her avşam buluşardık. Mişa şen delikannıydı, herzaman gitarada oynaardı. Aklımda tutȇrım,…