Asir boyu ömür. Kongazlı İlya Staev oldu 100 yaşında

Bu Günnär 100-cü yaşını nışannȇȇr Kongaz küüyünün yaşayanı İlya Staev. Bu gözäl günä karşı bizim televizion grupamız bulundu musaafirliktä bu ayledä.

Kongaz küüyünün yaşayanını İlyä Staevı 100-cü yıldönümünnän kutlamaa  toplandılar onun senseleleri. İlyä Staev dünneyä getirmış hem büütmüş 7 kız hem 4 çocuk. Büün onun var 34 nepotusu hem onnarın da 57 uşaa var. Bu zenginnii ayaa kaldırsın deyni İlya Staev bütün yaşaması durmamayınca işlemiş.

“Bolniţaya yoktur danıştıım. Bütün yaşamam kırda işledim .  Bekçi oldum, inekleri güttüm”, — annadȇr uzun ömürlü kahramanımız.

Büün İlyä Nikolaeviç yaşȇȇr yalnız, ama onun uşakları hem torunnarı onu bir minuda da yalnız brakmȇȇrlar. Birlik hem dostluk kaliteleri aylenin baş kuralları gibi herzaman terbiedilärdilär, nışannȇȇr İlya Staevın oolu Nikolay.

“Bobamız herzaman iştäydi, ama uşaklarlan zanaatlanardı. Yaşadık dostlukta. Bu kural büün dä  aylemizdä yaşȇȇr”, — söleer Nikolay Staev.

Yaşamak zoorlukları sebebindän İlyä Staevın uşakları büün daaldılar bütün dünneyä. Ama onnar hep okadar savaşȇrlar toplanmaa aylenin en önemli yortularına.

“Biz büün toplanȇrız bobamızın duuma günündä, eni yıl hem paskellä yortularında. Bu bizä deyni bir kural”, — açıkladı İlyä Staevın kızı Praskovyä Duşkova. 

Büük sıcaklıklan İlyä Nikolaeviçi onun torunnarı dolaşȇrlar. Kimisini o büün aklısında tutmȇȇr, ama seviner, açan gençlär kapusunu açȇrlar.

“Pek islää, ani o ayakta saalıkta. Biz pek sevineriz bu işä”, — söleer  Olga Çebanova, İlyä Staevın torunu.

Kutladı İlyä Nikolaeviçi küüyün aksakallarısövetin öndercisi Ekaterina İkizli.

“Bütün küü büün seviner, ani bizdä var bölä bir adam. Dileeriz ona saalık hem herzaman yanında uşakları olsun”, — nışannadı Ekaterina İkizli.

İlyä Nikolaeviç Staev duudu kirez ayın 11-dä 1922-ci yılda Kongaz küüyündä. Onun soyunda büün var 90 kişidän zeedä.
Источник grt.md
128

İlgili statyalar

Kongazın en yaşlı adamı İlya Staev 100-cü yıldönümünü nışannadı

Kendi yaşamasında hayvancılıklan zanaatlandı, o sayȇr, ani çalışmak-kaavi saalıın saklılıı. Bakmadaan büük yaşına İlya Nikolaeviç korumuş açık fikirini hem saalıını. Asir yıldönümünnän küüyün en büük adamını Başkan İrina Vlah kutladı. 11 uşak, 34 unuka hem 58 unuka uşaa-nu o varlık, ne için yaşadı hem işledi Kongazın en büük yaşayanı İlya Staev. Sevgi hayvannara hem topraa yardım ettilär büük ayleyi ayaa kaldırmaa, ama belli ki bobaya sıra geldi gecä-gündüz işlemää. Büün İlya Staev kendinevindä yaşȇȇr, uşkları da onu yalnız brakmȇȇrlar. Asirli yaşınnan kongazın en büük yaşayanını Başkan İrina Vlah kutladı. Siz bizä deyni çalışkan adamın örnäysiniz. Bölä insannarda gençlerimiz yaşayamaya lääzım…

Kongazlı İliya STAEV 100 yaşını tamamnadı

Harman ayın (avgust) 23-dä kongazlı İliya STAEV 100 yaşını tamamnadı. Ne mutlu bu adama, ani gözäl yaşadı hem baaşladı bu dünneyä 11 uşak, 36 unuka hem 52 pravnuka. İlya STAEVı bölä gözäl yıldönümünnän kutladılar yakınnarı, küüyün primarı, halk deputatı, Gagauziyanın Başkankası hem rayon administrațiyanın başı. Saalık hemu ömür sizä, bay İliya! Источник anasozu.com

Kompozitor İlya FİLEV 65 yaşında

Büün anılmış gagauz  kompozitoru, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi”, “İncäzanaatta Maestro”, “Mihail Çakir” ordenın kavaleri hem da pek islää bir insan İlya FİLEV 65 yaşını tamamnêêr. Kompozitor olarak, İlya FİLEV biliner diil salt Gagauziyada hem Moldovada, ama bütün türk dünnäsında da. O kendi Halkının patriotu hem muzıkanın can izmetçisi. Gagauz poetların çoyunun peetlerini muzıkaya koydu. Ama en bereketli hem en çok türkülär yaptı gagauz poetı Todur ZANETlän birliktä: “Yaşa, Halkım!”, “Bendä var bir Vatan”, “Canım, Vatanım, Gagauziyam”, “Gagauziyä – sän bir Ana!”, “Birlik türküsü”, “Gagauz kadıncası”, “Gagauziyada Hederlez”, “Kemençä”, “Can sancısı” hem çok çok taa başka türkülär. Kompozitorun türkülerini çalêrlar Mariya…

Prof. Dr. İlya İvanoviç KARAKAŞ raametli oldu

Ukraynanın Odesa kasabasında, koronovirusa yakanalıp, raametli oldu yuridika bilgilerindä Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ, angısı bütün ömürünü yurisprudențiyaya baaşladı hem çok kuvet koydu Gagauziyanın kurulmasının yuridika tarafından temelleştirmesinä. Prof. Dr.  İlya İvanoviç KARAKAŞ Ukraynanın kıymetli yuristı adını taşıyardı, yuridika bilgilerindä doktordu, profesordu, “Odesa yuridika akademiyası” Milli universitetın çiftçilik hem toprak hakları kafedrasının başıydı. İlya İvanoviç KARAKAŞ  pay aldı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun hem “Gagauziya (Gagauz Yeri) Temel Zakonu”n hazırlanmasında. Topracıı ilin olsun! Allaa onu saa yanına kabletsin! “Ana Sözü” redakțiyası Источник anasozu.com

Nicä hayvancılık bölümü ilerleer Gagauziyada

Bu yıl hava koşulları  zorlattılar diil sade te onnarın işini, kim büüder boday, semiçka, papşoy, ama te onnarın da kim tutȇr hayvan. Hazırlmaa alaf  ineklerä hem koyunnara oldu zorca, neçinki  papşoy bereketi pek yufka, da sıra gelecek almaa em başka kurumnardan.  Neylän büün yaşȇȇr  hayvancılık bölümü, üürendi bizim  korrespondentımız. Komradın  bir hayvan  fermasında bütündän başladılar hazırlamaa kışa alafları, silosu. Bu yıl papşoy bereketi pek küçük. İi yıllarda bir ektardan toplardılar 30-35 ton ,  bu yıl 2-3 ton,-  söleer kurumun başı İlya Koynak.  Sıra gelecek alaf satın da almaa, zerä etişmeyecek gelän yıla. İLYA KOYNAK   hayvan fermasının başı : — »…