Almaniya yardım edecek remont yapmaa Komrattakı D. Karaçoban adına liţeyin bibliotekasında

Büün komrattakı D. Karaçoban adına liţeyin musaafiri oldu Almaniyanın büük elçisi Moldovada Margaret Uȇbber. Üürenicilär üüredicilerinnän hazırlandılar bu buluşmaya hazırlayıp programayı alman dilindä. Gelecektä Almaniya yardım edecek paraylan remont yapmaa deyni liţeyin bibliotekasında.
Источник grt.md
103

İlgili statyalar

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Almaniya yardım edecek Komratta “Univer” sportkompleksini tertiplemää

Moldovanın hem Almaniyanın diplomatik baalıntılarının 30 yıldönümünä baalı sergi  Komrat Devlet universitetindä geçti. Bu üzerä universiteti Almaniyadan deputatlar dolaştılar. Onnarı karşıladılar Gagauziyanın bașkanı İrina Vlah, KDU rektoru Serghey Zahariya, üüredicilär hem studentlär. Moldova  hem Almaniya  aralarında diplomatik baalantıları 1992 yılda kuruldular. 30 yılın içinda Moldovada açıldı 100 kompaniya, 9 000 iş eri, buna Almaniya 300 million dollardan zeedä yatırdı. Gagauziyada bu urda ekonomika hem soțial proektleri çalıştırılêrlar, haberledi Gagauziya Başkanı İrina Vlah. KDU-dä „Erasmus” programası çalışêr, ona göra bizim studentlär aşırıya universitetlerä giderlär, Almaniyaya da. Rektor Sergey Zahariya söledi, ani Almaniyanın yardımınnan universitedin „Univer” sport kolmpleksindä temelli remont yapılacek. Almaniya deputatları…

Video: Gagauziyanın şannı üüredicisi Valentin İsanin tamannadı 90 yaşını

Valentin İsanin 66 yıl matematika üüredicisi işledi, bu yılların taa büük payını Komradın D.Karaçoban adına liţeyindä matematikaya uşakları üüretti. Yaşlarlan gözlerindä Valentin Mihayloviçi karşıladılar onun iş dostları. Komrat D.Karaçoban adına liţeyindä Valentin Mihayloviçä  «Büük bukvadan üüredici» deerlär. Liţeyin öndercilii üüredicilärlän barabar karşıladılar Valentin Mihaylovici büük sıcaklıklan. Taa çoyu onnardan yıllar boyunca onunnan barabar burada işledilär. LİDİYÄ DANİLOVA, D.Karaçoban adına liţeyin rus dili üüredicisi: «Biz hepsimiz sizi sayȇrız hem severiz. Biz barabar omuz omuza yıllar boyunca işledik. Siz üüsek uurda götürdünüz öndercilik işini dä. Siz terbiettiniz binnärnän uşak. Çoyu onnardan oldular üüredici, injiner, bankların  uzmannarı. Ama en önemli, ani hepsi onnar yaşamakta esaplı insannar oldular».…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

900 bin leya yakın paraylan GIZ giriştirer proektı komrattakı 5-ci uşak başçasında

Komrattakı «Rodniçok» 5-ci  uşak başçasında remont  işleri  başladılar. 2022-ci  yılın bitkisinädän  12  grupada eni  kapular koyacȇk, tavannarı  diiştireceklär. Remont işleri GIZ Almaniya kurumun yardımınnan geçirilerlär. Şindiki zaman GIZ  kurumun  yardımınnan Komrattakı üürenmäk  kurumunda  «Rodniçok»  eni  proekt  giriştiriler. 900 bin  leyä  yakın doorudulu  remont  yapmasına yaslanın üülen tarafında. «Proekt  güz — kışzamanında başladı. Durgutmamaa  üüretim proţesini  deyni uşakları  bu  taraftan  öbür  korpusa  geçirdik.  Bölä zorluk çıkarmayacez ana — bobalara», — açıkladı başçasının başı Elena Patraman. Bu korpusta hayatlarda kapuları diiştireceklär, asma tavannarı koyacȇklar hem  duvarları  dekoratif  şpaklövkaylan geçeceklär. «Eşiklär hem korkuluklar diişilecek. Çatlak  plitkalar diiştirilecek. Nicä  burada  hepsi  işleri  başaracȇklar, geçeceklär …