Aleksandr Tarnavskiy temsil etti  Moldovayı Evropa Sovetin uurunda

Aleksandr Tarnavskiy temsil etti  Moldovayı Evropa Sovetin uurunda

Foto: Congress of Local and Regional Authorities

Halk Topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy pay aldı Evropa Sovetin bölgä hem erideki kuvetlerin kongresın 42-ci sessiyasında. Kongresta temsil edildi 200 bin erindeki hem bölgä kuvetleri hem 47 devlet — Evropa Sovetin pay alannarı. Evropa Sovetinä 47 devlet girer.

Halk Topluşun başın yardımcısıAleksandr  Tarnavkiy nışannadı, ani  Strasburgta Evropa Sovetin erideki  hem  bölgä  kuvetlerin kongresın oturuşunda kaldırıldı  soruş  baalı  Ukrayınadan kaçan insannarlan. Gagauziya hem Ukraına devletin Odessa kasabası — komuşusu. Avtonomiya baba marta ayın  24 -dä  başladı  kabletmää  oradan ilk gelän insannarı.

«Gagauziya ilk  bölgä ,angısı  çeketti  Ukrayınadan kaçan insannarı  kabletmää. Bän söledim,ani  yardım etmää lääzım kaçan insannara hem  kendi  insannıımızı  göstermää», — açıkladı Tarnavskiy.

Bölgelerin  soruşları  herzaman  Evropa  Nasaatın erideki  hem  bölgä  kuvetlerin  Kongresındä kaldırılȇrlar.

«Avtonomiyaların soruşları  herzaman  Kongresttä  bakılȇrlar. Bizä  deyni  başka avtonomiyaların  becermekleri  hem bilgileri  önemli hem  meraklı. Savaşȇrım  herzaman eni  bilgilärlän paylaşmaa kollegalarlan», — söledi Halk Topluşun başın yardımcısı.

İki sıra yılda: yilkyazın hem güzün Kongressin oturuşu  geçiriler. Hepsi  devletlär orayı kendi  temsilcilerini  yollȇrlar, o sayıya Moldova  Devleti dä  girer.  Gagauziya Halk Topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy  iki  yıl sıravardı  pay alȇr  Kongresin işindä.

Foto: Congress of Local and Regional Authorities
Источник grt.md
191

İlgili statyalar

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Deputatlar: “Gagauziyanın baş kanonuna diişilmeklär lääzım Komstituţiyada yazılsınnar”

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) deputatları Sergey Çimpoeş, Georgiy Leyçu, hem Aleksandr Tarnavskiy press-konferentiya verdilär, neredä parlament arası grupanın işi için annatılar, Bakannık Komitetin işindä yanışlıkları için annattılar hem nesoy diişilmekleri teklif ederlär deputatlar Gagauziyanın baş kanonuna giriştirmää ki ileri dooru onnar yazılsın devletin konstituţiyasına. Kanondakı organın deputatı Sergey Çimpoeş annatı, ani 2015 yıldan deputatlar parlament arası grupasının işindä pay alȇrlar. En önemli problema, urguladı deputat, o, ani merkez kuvetleri saymȇrlar avtonomiyayi politika uurunda. Sergey Çimpoeş çizgiledi, ani evropadakı kurumnarın, Evropa birliin, Rusiya devletin, Türkiyanın pay almasınnan 1994 yılda Gagauziyanın yaşayannarı avtonomiyayi kablettilär. O düşüner ki avtonomiyanın ilk günnerindän politiklär kimi…

GHT deputatları grupaların arasında ilişkilär için: “Gerilmeklär aralarımızda doal bir proţes”

Avtonomiya Halk Topluşunda pay etmeerlär eşil skaunnarı. Bunu Gagauziya Radio Televizionu “Obsujdaem vmeste” programasında söledilär Gagauziya Halk Topluşun deputatları. Deputatlar opoziţiyadan çetin durȇrlar neetindä geçirmää iki dolayda: Çok – Maydan küüyündä hem Valkaneş kasabasında 2 deputatın seçimnerini, angıları taa ileri geçindilär. Gagauziya Halk Topluşun deputatları Leonid Kiosä hem da Aleksandr Dinjos haberledilär, ani avtonomiyanın kanondakı organında pay etmeerlär eşil skaunnarı, neçinki onnar şindän sora  pay edili. Onnarın bakışlarına görä, lääzım  işlemää Gagauziya insannarın islä yaşamakları için. GHT deputatı Leonid Kiosä nışanandı, ani ilk lääzım bakılsın yaşayannarın problemaları, paaların politikası o üzerä, ani üüseldilär paalar şafka hem gaza. LEONİD KİOSÄ, Gagauziya…

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu

Gagauziyada canavar ayın 2-ndä geçecek hepsi GHT deputatların oturuşu.Bunun için haberledi GHT başı Dmitriy Konstantinov. O nışannadı, ani deputatlar lääzım açıklasınnar politika hem soţial ekonomika soruşlarını. Lääzım annamaa, nicä avtonomiya lääzım ilerlesin. Bunun için lääzım geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu, haberledi halk topluşun başı Dmitriy Konstantinov. Gagauziyada var çok problema, angılarını lääzım çözmää, çizgiledi Dmitriy Konstantinov. İdeyayı geçirmää hepsi GHT deputatların oturuşunu tutturdu halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı İvan Burgucı.  İVAN BURGUCI Halk topluşun başın politika soruşlarında nasaatçısı: — “Bu pek önemli. Biz lääzım gösterelim hepsi insannara, ani birleştik. Lääzım açıklamaa ne düşüneriz bizim haklarımız için. Moldova diil hepsini…

“Kapital  investiţıyalar” hem “Aydınnanmış küü programası” kanonnarına diişilmeklär bakıldı cümnä seslemeklerindä

Gagauziya Halk Topluşu deputatları cümnä seslemeklerin süresindä  nışannadılar, ani “Kapital  investiţıyalar» hem “Küüleri aydınnatmak”kanonnarında diişilmeklär lääzım olsun. Kanon kurucuları  teklif ettilär  beş kanon iniţıativasını iki kanona. Gagauziya halk toluşu  deputatları teklif ederlär kapital  investiţıyaların  bir payını  vermää  avtonomiyanın küülerin hem kasabaların primariyaların ilerlemesinä. Bölä olacȇk kolaylık  taa faydalı  işi  kurmaa kuvetlerin  arasında. Hep ölä  deputatın kayıllıı lääzım olacȇk,  deyni giriştirmää investiţıya proektleri  onun  kasabasında yada küüyündä. Deputatın imzası lääzım olcȇk  sade  te o proktlerä, angıları  devlet hem bölgä  bücetlerindän ödeneceklär. Gagauziya  halk  topluşun iki deputatı  Aleksandr  Tarnavskiy  hem Mihail  Jelezoglo   bu  diişilmeklerin avtorları. Deputatlar taa isteerlär, ki investiţiya proektlerin sayısını …