Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

(Avdarma küüyün istoriya muzeyindä “Can acısı” kiyadına prezentațiya)

Kırım ayıın (dekabri) 17-dä Avdarma küüyün istoriya muzeyindä oldu prezentațiya eni çıkan 1946-1947 yıllarında aaçlıı annadan “Can acısı” kiyadına, angısı topladı içinä Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusunun İgnat KAZMALInın teklifinä görä yapılan “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda toplanan aaçlıı geçirennerin annatmalarını: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066518916259

Prezentațiya götürdü Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT, angısı başlattı prezentațiyayı, artık istoriya olan hem “CAN ACISI” aaraştırma konkursunu annadan foto hem video materiallarlan, daldırıp o günü muzeydä bulunan musaafirleri o titsi aaçlık 1946-1947 yıllarına. Musaafirlerin arasında sa vardılar “CAN ACISI” aaraştırma konkursunu hazırlayannar hem onda pay alannar, vardılar Gagauziya Halk Topluşun eski hem eni deputatları, Gagauziya küülerin kimi primarları, vardılar popazlar, bilim adamnarı, aaraştırmacılar hem sıradan insannar.

Bü önemni girişi yaparak, Elena KARAMİT, başladı laf vermää muzeydä bulunan insannara, kısadan annadarak onnarın “CAN ACISI” aaraştırma konkursunda rollerini hem “Can acısı” kiyadında pay almalarını. Başta Avdarma küüyün istoriya muzeyin kurucusu İgnat KAZMALI olarak, sıravardı söz aldılar konkursta pay alan üürencilär, aaçlıı geçirän hem aaçlık için annadan avdarmalıykalılar Akseniya İvanovna KIRMA hem Vasilisa Kirilovna GARGALIK (Tumba), “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılmasını zakon uuruna getirmeyä çalışan hem başaran Gagauziya Halk Topluşun ozamankı deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA, Aleksandr TARNAVSKİY hem Mihail JELEZOGLU (“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” bakılmasının GHTya danışmasını 2018-ci yılda hazırladılar ozamankı GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA), Avdarma küüyün primarı Marina KAPSAMUN, Çeşmäküüyün primarı Sofiya JEKOVA, Tomay küüyün primarı Födor TOPÇU, Gagauziyada 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Gününü kurmaa hem onu Canavar ayın (oktäbri) 19-da bakmaa teklif edän Akademik hem yazıcı Todur ZANET, Aaçlık kurbannarını Anmak Günün kabledilmesindän arka olan Dr. Konstantin TAUŞANCI hem cümne insanı Leonid DOBROV, aaçlıı hem istoriyayı aarştıran Konstantin KURDOGLU, Avdarma küüyün popazı Ay-Boba Konstantinın hem başkaları.

Prezentațiyadan sora hepsinä muzeydä bulunannara baaşlandı birär “Can acısı” kiyadı da insannar, aaçlık kurbannarını anmak için hem onnarın anmak taşlarına çiçek koymak için geçtilär Avdarma küüyün “ACI KÖŞESİ” Memorialına hem gittilär Avdarma küüyün mezarlıında çasovneyä, angısının merkez taşında yazılı:

“Bu çasovnä ayozlandı Panaiyanın “Mayıllık” ikonasının hatırına hem kuruldu büük zeetlär içindä ölän avdarmalıların anmasına:

– 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyä;

– 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyä.

(Onnar çoyu bu erdä topluca gömülü).

Hepsinin adları “ACI KÖŞESİ” memorial kompleksında granit taşlarında oymaylan yazılı.

ALLAA HEPSİNİ RAAMET ETSİN…

19.10.2019”

Nedän sora da “Can acısı” kiyadın hem “CAN ACISI” aaraştırma konkursun mețenatının  İlya KAZMALInın hem bütün KAZMALIlar aylesinini adından, Gagauziyada 1946-1947 yıllarda Aaçlıkta raametli olannarın cannarı için bir pomana sofrası kuruldu.

Not. Kiyat “Can acısı” (Сборник ученических исследовательских работ «Боль души») tipara hazırladı Avdarma küüyün istoriya muzeyindä. Tirajı – 1000 taanä.

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”

Akseniya İvanovna KIRMA: “Duşmanın duşmanı da aaçlık görmesin!”
Источник anasozu.com
174

İlgili statyalar

Avdarma 2018-dän beeri Aaçlık kurbannarını ofițial olarak anêr

Hepsimiz bileriz, ani 2019-cu yıldan beeri Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada,  ofițial olarak, “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu, ama bu işi Gagauziya Halk Topluşu taa ilktän, 2018-ci yılda teklif edildiinän, kabletmeyincä, Avdarma küüyün primariyası 2018-ci yılda karar aldı Canavar ayın (oktäbri) 19-da “1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü bakmaa. Avdarmada bu yıl 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak sırası yapıldı küüyün mezarlıında kurulan “Avdarmada 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni” Çasovnänın yanında, angısı düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan hem açıldı 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä…

Avdarma 2018-dän beeri Aaçlık kurbannarını ofițial olarak anêr

Hepsimiz bileriz, ani 2019-cu yıldan beeri Canavar ayın (oktäbri) 19-zu Gagauziyada,  ofițial olarak, “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” oldu, ama bu işi Gagauziya Halk Topluşu taa ilktän, 2018-ci yılda teklif edildiinän, kabletmeyincä, Avdarma küüyün primariyası 2018-ci yılda karar aldı Canavar ayın (oktäbri) 19-da “1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”nü bakmaa. Avdarmada bu yıl 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak sırası yapıldı küüyün mezarlıında kurulan “Avdarmada 1941-1945 yıllarında tiftan ölän 575 kişiyi hem 1946-1947 yılında aaçlıktan ölän 583 kişiyi anmaa deyni” Çasovnänın yanında, angısı düzüldü Avdarma küüyün mețenatlarının parasınnan hem açıldı 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyada “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü”n seftä…

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü”: Bilelim. Analım. Unutmayalım.

“Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” çerçevesindä Canavar ayın (oktäbri) 16-da Avdarma küüyün istoriya muzeyindä oldu “Bilelim. Analım. Unutmayalım.” adlı bir sıra, neredä annadıldı o 1946-1947 yıllardakı kara günnär hem anıldı hepsi o insannar, ani bir kabaatsız kurban oldular amansız o aaçlaa. Bu sırada pay aldılar Avdarma küüyün primarı, primariya Sovetinin azaları hem primariya zaametçileri, Dimitri ÇELENGİR teoretik liţeyin direktoru hem üüredicileri, uşak başçanın başı hem terbiedicileri, muzeyin işçileri. Sırayı açtı Avdarma küüyün istoriya muzeyin direktoru Elena KARAMİT laflarlan, angıları epigraf alınmıştı büük gagauz yazıcısının Dionis TANASOGLUnun “Uzun kervan” romanına – “Yok istoriya halksız, nicä da yok halk istoriyasız!” Bundan…

Çeşmä küüyündä Aaçlık kurbannarını anmak sırası

Canavar ayın (oktäbri) 19-da, Gagauziyanın “Aaçlık kurbannarını Anmak Günündä”,   Çeşmä küüyün primariyasının çalışmasınnan, bu küüyün 1946-1947 yıllarda Aaçlık kurbannarını Anmak Memorialında bu kurbannarı anmak sırası oldu. Anmak sıranın başında, küü lițeyinin gagauz dilindä hem literaturasında üürediciykanın Elena Nikolaevna KÖSÄnin zaametinnän üürencilär, ellerindä aaçlıkta diri kalan dedelerinin patretlerini tutarak, okudular onnarın 1946-1947 yıllarda zorlan yapılan aaçlık için annatmalarını. Bu aar hem yaslı gündä söz tutan Çeşmä küüyün primarı Sofiya JEKOVA şükür etti küülülerä hem o insannara, angılarının yardımınnan hem parasınnan kuruldu bu Anmak memorialı (bak: http://anasozu.com/cesmakuuyunda-aaclik-kurbannarini-anmak-memoriali-acildi/), ani verer kolayını daymalarda anmaa aaçlaa kurban olan insannarı. Neyi, yaşlarlan gözlerindä, bir susmak…

1946-1947 yıllarda Aaçlık – milletimizin tragediyası

1946-1947 yıllarda Aaçlaa binnän can kurban verän Kıpçak küüyü Canavar ayın (oktäbri) 19-da andı o bir kabaatsız aaçlaa kurban olan insannarı. Bu yaslı gündä anmak masası başında toplandılar insannar, ani geçirdilär o tragediyayı, küüyün popazı, üüredicilär hem üürencilär. Bu anmak sırasında, kıpçaklıların Panteley Vasilyeviç YANULOVun hem Harlampiy Avramoviç KOLİOGLUnun 1946-1947 yıllarda Aaçlık için annatmaları hiç birini raatsız brakmadı. O aar hem kara günnär için aslısı sesleyennerin gözlerini yaşlan hem cannarını sancıylan doldurdu. Hepsicii kayıl oldular onunnan, ani 1946-1947 yıllarda Aaçlık – milletimizin tragediyası hem o tragediyayı diil lääzım unutmamaa. Foto: copceac.md Источник anasozu.com