«Akkreditaţıyayı  geçmedi». Bakannık komiteti yoketti Gagauziyanın gençlerä deyni zanaat merkezini

Berber, terzi, demirci, aşçı, buhgalter — zanaatlara vardı nicä Gagauziyanın gençlerin merkezindä üürenmää 1983-cü  yıldan. 39 yılın süresindä Komradın üüretim  kurumunu 8 bindän zeedä  10-11 klaslarda üürenän  liţeyistlär bücet  hem  kontrakt temelindä  kursları türlü  zanaatlara  göörä  geçtilär. Sade  2022-ci  üüretim yılında  125  uzman  iki: çiftçilik mehanizator hem  aşçı,  zanaata göörä  diplom kablettilär. Ama 2022-ci  yılda  Bakannıık komiteti  geldi  karara cümnä  kurumunu kapamaa.

«2022-ci  yılda Gagauziyanın  gençlik üüretim  merkezi akkreditaţıyayı  geçmedi. Orada yok bir dä akkreditaţıyalı  programa. Üüretim kurumu  yakışmȇr gelän üüretim yıla üürenicileri  kabletsin», açıkladı Gagauziyanın üüretim Bakannıın üristı. 2021-2022 üüretim yılında yakıştı  sade  iki zanaata  gençleri  üüretsinnär: aşçı hem traktorcu. Gelän üüretim yıla bölä  kolaylık olmayacȇk.

«Üüretim merkezindä  yok  hak  vermää sertifikatları. Onuştan da kabledildi karar bu  merkezi kapamaa. Şindiki zaman insannar  kaldı  işsiz, ama  onnar  kontrakta göörä  çalışardılar. Onnarlan  kontrakt  kapandı  iş kodeksinä  göörä. Orada  kaldı  te o uzmannar, angıları geçireceklär lääzımnı proţeduraları deyni yoketmää  üüretim  kurumunu», — açıkladı üüretim  bakannıın üristi Elena  Marinova.

Yok etmäk  proţedurasını  geçirecek  bir  vakıda koyulmuş  direktor. İlerdän bu kurumun başları dayman  diişilärdilär. Ama bukadar yıl üüretim kurumu  çalıştı  iki  dokumendä  göörä. Kabledildi annaşmak izini hem erideki kuvetlär kablettilär kararı  kuruma  cümnä  statusunu vermää. Her yıl  avtonomiyanın bücetindän verilärdilär paralar, ki  üüretim  kurumu eterli çalışsın deyni.

«Yazık, ama  kurumun öndercilii  meraklıını  göstermedi hem  çalışmadı, ki  kurum  ötää  dooru da çalışsın kanona göörä», — söledi Elena  Marinova.

Bitki 10 yılın süresindä  üüretim merkezi  8 zanaata görä uzmannarı hazırlardılar. 2021-ci 2022-ci  yıllarda  320  genç olan  kablettilär sertifikat, ani  başardılar  bu üüretim kurumunu.

«İsteeriz nışannamaa, ani bu zanaatlara var nicä  üürenmää bizim koledjlarda: Çadırda, agrar  koledjda Svetlıyda hem Valkaneştä», — haberledi Elena Marinova.

Komradın zanaat — tehnik koledjında yok o zanaatlar,angıları  vardı  bu merkezdä.Şindi herbir  isteyän lääzım olacȇk  gitsin Çadıra, Svetlıya  hem Valkaneşä. Kirez ayın 21-dä 2022-ci  yılda  Bakannıık komiteti kabletti  karar  kapamaa bu  merkezi. Ama üüretim merkezin öndercilerinä  deyni bu haber ansızdan  geldi. Şindiki  önderci  Pötr  Novak  koyuldu, ki  yardım etmää  kapamaa merkezi. O  okulun ilk direktoru hem çalışȇr orada 1983-cü  yıldan.

«Te o gençlär,angıları  başka  üüretim kurumnara  gidämedilär, gelärdilär  bizä  zanaat kabletmää. Kursları  geçip hem okulu bitirip  vardı nicä  işä  girsinnär. Kendileri  kazanardılar, taa serbest aylelerindän olȇrlar.Bän şaş kaldım haberdän. Beklämedim, ani  bölä  olacȇk», — paylaştı Pötr  Novak.

Cümnä  aktivisti Mihail Vlah bir  vakıtlar  gençlik üüretim merkezini  başarmış. Şoför orada üürenmiş hem şöför  kimniini kabletmiş.

«İlkin isteerim danışmaa kuvetlerä, Bakannıık  komitetinä. 8 bin başaran buncak yılda sayıya  koyuldu. Aşçılar, traktorcular hem  çoçuklar şoför  kimniklerini  kablettilär. Merkez üüreder  uşkaları. Onnar sora Gagauziyada  kalȇrlar  çalışmaa.Yazık, ani bölä çıkış», — söledi Mihail Vlah.

Mihail  Vlah  sayȇr, ani  Gagauziyaya  faydalı  olacȇk  bölä  türlü  üüretim merkezlerini  korumaa.

«Biz  devlet  kuvetlerin adımnarından  gideriz. Orada da  universitetlär  kapanȇrlar. İnsan  gücenik kalȇr, mitinglara çıkȇrlar. Kapȇrlar 90, 100 yıllık üüretim krumnarını,angıları  becerikli  uzmannarı  devletä  deyni  hazırladılar. Bu diil  dooru», — sayȇr Mihail Vlah.

Gagauziya Halk topluşu başının yardımcısı  Aleksandr  Tarnavskiy  kendi  bakışını bu soruş  için açıkladı. Kanon kurucusu  çizgiledi, ani nicä erideki  üüretim kanonunu zap ettilär, sade Bakannıık komitetindä kaldı  hak  kararlamaa bu  soruşları. Ama Aleksandr  Tarnavskiy  sayȇr, ani ilktän lääzımdı cümnä seslemeklerini  geçirmää bu  soruşa.

«Bu  merkezin  deerin  istoriyası var. Buncak  yıl o çalıştı  kasabamızda. Yok hepsindä  okadar  kolaylık  üüsek üüretim kurumnarında  üürenmää. Burada  uşaklar  ii zanaatları  kabledärdilär. Te o zanaatlar,angıları  herzaman lääzım.Te ne etişmeer  Bakannıık komitetinä. Lääzımdı  sorsunnar, cümnä  seslemeklerini  geçirsinnär. Teklif  etsinnär  vatandaşları. Onnarın bakışını  üürensinnär. Barabar  insannan karar  kabledilsin. Merkez onnara deyni  nezaman sa  açılmış. Bakannıık komiteti  kendi  oturuşunda  kendi başına kararı  kablettilär. Kapanȇr  bir üüretim merkezi. Deemerim,ani  o yannış  karar. Ama lääzımdı  insana sorsunnar «, — söledi Aleksandr  Tarnavskiy.

Aleksandr  Tarnavskiy sayȇr, ani  diil lääzım kapamaa üüretim kurumnarını.

«Çeşmäküüyüdä  iki  okulu bir  erä  topladılar. Şindi  Baurçuda. Komratta bu  merkezi kapȇȇrlar. Tutȇrım aklımda açan  bölä  reformaları  devlet  geçirärdi. Nicä  biz kötü  ozaman  onnar için düşünärdik. Ama  şindi  ne esap  alȇr, ani  Gagauziyada da  bölä  durum. Bu  sıra Kişinöv karışmȇȇr.  Bizim kuvetlär  bu  işi kararladılar. Bän nasaat ederim Bakannıık komitetinä, başkalarına kim bu soruşu  çözer. Açık  hem  yalansız  kararlarını  kabletsinnär.Orada kimin sä  eceli. İnsannarı  işsiz brakȇrız», — nışannadı deputat.

Gençlik üüretim merkezi Komratta bulunȇr, ama onun filialları Dezgincedä, Kongazda, Baurçuda, Kıpçakta, Çeşmäküüdä hem Çadırda  var. Bakannıık komitetin  kararına görä  üüretim merkezi  lääzım  ceviz ayının 1-dän kapansın. Şindiki  zaman 5 kişilik komisiya  bu  daavayı  çözmää  savaşȇr.
Источник grt.md
262

İlgili statyalar

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…

Bakannık Komiteti kayıl oldu Moldova Üüretim kodekdinä teklif edilän çoyu diişilmeklärlän

Bakannık komiteti açıkladı bakışını üüretim kodeksinä diişilmeklär için. Bu diişilmekleri teklif etti Moldova üüretim ministerlii. Moldova üüretim ministerlii yolladı Gagauziyaya Bakannık Komiteti baksın deyni  Üüretim kodeksinä diişilmeklär kanon proektini. Bakannık Komiteti kendi oturuşunda  açıkladı  kendi bakışını bu dokument için. “Bakannık Komiteti tutturȇr bu diişilmekleri. Kanona görä onnar yapılaceklar 18, 21, 48, 134 statylarına. Bitki yılların süresindä Bakannık Komiteti herzaman açıklardı, ani bu statyalara lääzım diişilmekleri yapmaa. Bu bölümnär baalı üüretim sferasında menecmentlan. Lääzım  baş funkţiyaları pay etmää”, — söledi Gagauziya üüretim bakanı  Natalya Kristeva. Üüretim bakanın laflarına görä diişilmeklerin listesindä var punktlar, angıları için çoktan  Bakannık Komiteti sölärdi. “Biz çoktan…

Üürenicilär Gagauziyanın kuvetlerindän yardım kabledeceklär

Avtonomiyanın üürenicileri bir  keret binär  ley  yardım kabledeceklär. Kanon ,angısını Gagauziya halk topluşu  kabletti ,başladı  işlemää.Gagauziyanın üüretim bakannıın başı  Natalya  Kristeva annattı,nicä  aylelär  yakışacȇk  kabletsinnär  yardımı. Aylelär, analar-bobalar kimin uşakları 12 -ci  klaslarda  üürenerlär,lääzım olacȇk  danşsınnar  üüretim kurumnarın  öndercilerinä, ki 1  bin ley  kabletmää  deyni. NATALYA KRİSTEVA Gagauziyanın üüretim bakannıın başı: -«Okulların  direktorları  yazacȇklar  listeleri kimä  düşer  bin ley.Sora listeleri bizä  yollayacȇklar, biz onnarı yollandıracez  finans bakannıına. Onnar paraları  okullara geçireceklär. Da te  ozaman  ana- bobalar  yardımı  kabledeceklär». Var  dört  kategoriya aylä ,angıları  500 ley  kabledeceklär.Çok uşaklı aylelär,neredä  3 hem da taa zeedä uşak . Aylelär,angılarında sade  bir ana yada…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

Üüretim grantları programasının yardımınnan üürenmiş gençlär Tehnik universitetini bitirdilär

Gagauziyaya geldilär ilk uzmannar, angıları üürenmäk grantlarına görä Moldovanın Tehnik universitetindä zanaat kablettilär. Onnarlan buluştu İrina Vlah. Üürenicilerä, angıları istedilär üürenmää MD Tehnik Universitetinä, verildi finans yardımı Gagauziyanın tarafından. Bu programa işlemää başladı 2018-ci yılda. Büün ilk uzmannar şansora geeri Gagauziyaya döndülär. “Siz ilksiniz hem siz okadar bizä deyni önemliyiniz, ani biz isteeriz ki bizimnän barabar koyulmuş kuvet hem neetlär üüsek uurda gerçeklensinnär. 4 yılın süresindä pek çok kuvet koyuldu hem biz herzaman düşünärdik ne yapmaa taa, ki sizä taa meraklı üürenmää olsun”, — söledi Gagauziyanın Başkanı. İrina Vlah nışannadı, ani üürenmäk uuruna koyulan investiţiyalar büün en önemli hem gelecektä…