Afgan cengin askerini Georgiy Yanevı anmak dzüdo turniri Kazayak küüyündä geçti 

GeorgiyYanevı anmak turnirlar geçiriler Kazayak küüyündä çok yıl. Hederlez ayın edisindä geçmiş dzüdo turnirindä pay aldılar uşaklar Moldovanın türlü dolaylarından.

Afgan cengindä canını kaybetmiş GeorgiyYanevın hatırına dzüdo turniri yapıldı Kazayak küüyünün kultura evindä. Yarışmaklarda pay aldılar 11 komanda birkaç aarlık kategoriyasında. Genç dzüdocülar gösterdilär kendini en ii taraftan.

«Duygularım pek islä, sevdim bu turniri. Biraz korkardım, ama bän dayandım».

 

«Bän isteerim üstelemää hepsini, ama altı kalasam da  kahır olmayacam. Bölä turnirlarda taa  pay almadım, ama iki keret Rumıniyaya gittim. Burada isteerim ilk eri almaa, başkalara da  kısmet olsun».

 

«Bu benim ilk  turnirım, onuştan biraz korkêrım. Isteerim ilk eri almaa, ama bakaçez nicä olacek».

Olayın musaafirleri nışannadılar, ani bola turnilar kaavilederlar, taa çetin hem üüsek uura kaldırêrlar dostluu uşakların arasında. Bakmadaan, ani onnar hepsi başka dillerdä lafederlär. Çünkü sport terbieder uşakları.

«İsteerim sölemää, ani bola turnirlar dostlaştırêrlar uşakları, angı halktan onnar olmasa. En önemli, ani onnar buluşêrlar bu matlarda. O toplȇȇr hepsini: rusları, ukrainalıları, moldovannarı, gagauzları, bulgarları. Hepsini, kim yaşêêrMoldovada», — nışannadı Moldova  sambo  federaţiyasının başı Yuliy  Peatikovskiy.

                  

“Çok saa olsun kafadarlarım, çoktan bileriz biri-birimizi, çok var trener Moldovada. Onnar geler bizä yardımlêêrlar, biz onnara yardım ederiz. Dostlaşêr uşaklar  da, da bu büük iş. Uşaklara bütün yaşamasına kalêr, olêr kaavi fikirlär, kuvetlän kaavi, da olêr hepsicii gözäl”, — paylaştı bakışınnan Pötr  Uzun, Kazayak küüyünün dzüdo trenerı.

Dzüdo turnirindän kaare, o günü geçti volleybol, şaşki hem domino oyunnarı. Kazayak küüyün primarın yardımcısı Ivan Momat nışannadı, ani herbir yıl onnar savaşêrlar geçirmää turniri üüsek uurda.

“Bizim vardı Afgan cengin veteranımız, angısı dönmedi geeri,  onun adına  biz  yapêrız bu turniri. Bütün Respublikadan geler dzüdocülar, pay  alêrlar.  Bu yıl  da geldi 11 komanda, sayêrım ani olaçek gözäl, büük uurda geçecek bu turnir”, — söledi küüyün primarın yardımcısı.

Genç dzüdocülar herbir aarlık kategoriyasında gösterdilär gözäl hem büük uurda güreşi. Bu yıl turnir GeorgiyYanev adına geçti 37-çi keret.
Источник grt.md
206

İlgili statyalar

Tomay küüdä geçti treneri Vladimir Taukçiyi anmak turniri

Tomay küüyüdä geçti  serbest güreşi turniri deyni anmaa şannı  treneri  Vladimir   Taukçiyi. Turnir  geçti şansora 8 keret,  o toplȇȇr  Gagauziyanın   hem  Moldovanın  en  kaavi  güreşçilerini. Vladimir  Taukçiyi anmak turnirdä  pay aldı  12 komanda  12 aarlık  katigoriyasında. Vladimir Taukçi –  insan, angısı bütün yaşamasını sportlan  baaladı,  büük  bir  iz  braktı kendi ana küüyünün istoriyasında. Gençlerdä o  teerbi  edärdi   diil  sade   kaavi  güreşçileri,  ama  haliz  insannarı da. Güreşçilär  Gagaziyanın  hem  Moldovanın  türlü  taraflarından her  yıl büük havezlän pay alêrlar  bu turnirda. «Pek sevinerim pay almaa bölä  turnirlarda, çünkü  isteerim ensemää». «Bän ilk keret  pay  alêrım  böla  turnirlarda,  tarattım,  ama bän  hiç  durgunmayacam,…

Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.   Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını. Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların…

150-dän zeedä gencecik güreşçi gösterdi uurunu Gagauziyanın çempionatında

Serbest güreşi yarışmakları geçti Kıpçak küüyündä. Bu yarışmaklar yardım ederlär genç güreşçilerä hazırlanmaa Moldovanın serbest güreş çempionatına. Gagauziyanın serbest güreşi çempionatında Kıpçak küüyündä pay aldılar 13 yaşınadan güreşçilär bütün avtonomiyadan. Yıl-yıldan taa çok uşak havezlän geler güreşä. Yarışmaklarda pay aldılar 150 güreşçidän zeedä, güreşlär geçtilär 13 aarlık kategoriyasında. Hepsi güreşçilär gösterdilär kendilerini üüsek uurda. “Bizdä Gagauziyada 800 kişiya kadar çoçuk güreşlän zanaatlanêr, işleer 26 trener. Onuştan biz yapêrız çempionatı etaplara görä. Büün Kıpçak küüyündä, taa Kongazda yaptık, olacek Komrat kasabasında da”, — açıkladı Gagaziya sport bakannıın uzmanı Pötr Kuru. Yarışmakların davacısı Mihail Molla çizgiledi, ani bu çepmionat yardım edecek bulmaa…

Beşgöz küüyüdä geçti 16 – ci halklararası serbest güreşindä turnir

Beşgöz  küüyüdä geçti 16 –ci halklararası turnir, angısını geçirerlär deyni anmaa treneri Pötr Tülüyü.  Pötr Tülü giriştirdi güreşmeyı kendi duuma küüyündä. Onun  çoyu  terbiedilenneri tanıttılar Gagauziyayı halklararası arenada. Bu yıl turnir topladı 24 komanda Moldovanın üülenki dölaylarından, hem da 4 komanda Ukrainadan. Güreşleri gözletti korrespondetımız Zinaida Kanţır. 16 – ci halklararası turniri, adalı trenerın Pötr Tülünün anmasına, geçti Beşgöz küüyün kultura evindä. O topladı en islää güreşçileri devletin üülen tarafından, hep ölä pay aldılar genç olannar Ukraina devletindän da. Ofiţial açılışta  çok islää laflar sölendilär adam için, angısı bakmadaan kendi kısa ömürünä, yaptı pek çok, ki güreşmäk nicä sport soyu,…

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …