Adetleri koruyarak: Başküüyüdä 3 kızkardaş ilerlederlär babuardan kalmış el ustalıını   

Komrat dolayın Başküüyüdä kendi adetlerini toplȇȇrlar hem koruyȇrlar. Örnek buna — üç kızkardaş: Anna, Mariya hem Zinaida. Onnar bütün üreklän topladılar hepsi adetleri, angıları kaldılar onnara kendi babusundan.

«Bän pek  bu adetleri koruyȇrım. Hepsi rubaları hem çiizlerı toplȇȇrım. Hepsi bu bana kaldı benim babumdan. Taa ileri bu zenginniklär sandıkta durardı, ama bän çıkardım onnarı da hodullanȇrım», annadȇr Anna Nägova.

Babu unuklarına annattı gagauz hem bolgar adetleri için,  nişannardı, ani onnarı lääzım korumaa hem toplamaa. Kızlar da büüdüynän uşaklarına bu bilgileri vererlär.

«Benim uşaklarım hepsi adetleri bilerlär. Bendä var iki kızım hem bir oolum. Açan düün yaptım, onnara hepsinä çiiz topladım», paylaştı Zinaida  Katranjı.

 

«Benim bobam bulgardı, anam gagauzka. Onnar 50 yıldan zeedä barabar yaşadılar. Biz hem bizim uşaklarımız onnarı unutmȇȇrız», açıklȇȇr Mariya Sudi.

Kızkardaşların kollekţiyasında var pek çok kilim, peşkir, çiiz, evlilik fistannarı,  hem türlü gagauz hem bulgar halkların rubaları.
Источник grt.md
185

İlgili statyalar

«Gagauz kilimneri-2022» festivali avgustun 14-dä geçecek

«Gagauz kilimneri-2022» 9-cu millet kilim festivali bu yıl avgustun 14-dä Gaydarı küüyündä geçecek. Oluş region uurundan respublika uurunadan büüdü. Festival yıl-yıldan genişleer: zeedelener kilim aulları, el ustaları, musaafirlär, programa. Oluşun enilikleri hem özellikleri için Svetlana Dimitroglonun materialında. Bu yıl «Gagauz kilimneri-2022» millet kilim festivalin kurucuları kendi sınırlarını genişleder. Oluş yardım eder gagauz kilimciliin adetlerini hem tradiţiyalarını korumaa. МАRİNA SEMÖNOVA, Gagauziya kultura bakanı: «Büün kilimcilik, nicä ustacılık kaybelerţ kaldı sayılı insannar, angıları bu zanaatı ilerlederlär. Kilim kırmasınnan baalı adetleri bizim halkımız sayȇr hem koruyȇr». «Gagauz kilimneri-2022» festivalini bu yıl 18 aul düzecek. Yortunun özelliini gagauz millet aulları kuraceklar, oluşa katılaceklar musaafirlär…

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …

“Milletlerin zenginnii birliktä” geçti Tarakliyada

«Milletlerin zenginnii birliktä» 21-ci  festivali devlet uurunda 21 keret geçti   ceviz   ayın  17-dä  Tarakliya  kasabasında. Festivaldä   gösterildi  o halkların imekleri, adetleri  hem  kulturaları , angıları  yaşêrlar  Moldova   devletindä. Temayı  ilerleder, bizim korrespondentımız. Festivalin  çeketmesindä   gösterildi   her  bir  halkın   milli giimneri,halk  kollektivlerin oyunnarı,  koyuldu  çiçek  Ştefan cel  Mareanmak  taşına Tarakliya   kasabasının   meydanında. Festivaldä  var niceydı  görmää    her bir milletin   adetlerini , kulturasını   angıları  yaşêêr   Moldova  devletindä. Parkta   geçti   spektaklilär ,  halk  ansamblilerin  oyunnarı hem  sergilär. Festivalin   pay alannarı   nışannadılar,  ani  bölä  festivallär  neredä herkezi  var  nicä taa  yakın   tanışsın  başka  halkların  adetlerinnän,  yardım  eder  birliktä  olmaa ,  bakmadaan  ani  çok  halklar …

«Gelinin çiiz sandıı» adetinä ilk festivali Kirsovo küüyündä geçti.

Kirsovo  küüyündä «Gagauzlarda gelinin çiiz sandıı-varlık simvolu» oluş adalı gagauz milli tradiţiyalarına hem gagauz halkın istoriya-kultura unikallıın korumasına. Çiizlik sandıkları patretlerdä ayırı sergidä festivaldä göstertildilär. Onnarı uzmannar dünnenin türlü erlerindän topladılar. 50 sandıktan zeedä Gagauziyanın 16 küüyündän hem kasabasından   «Gagauzlarda gelinin çiiz sandıı — varlık simvolu» festivalindä temsil edildi. Genç kızların çiizliinä sandıklar oluşun baş ȇksponatları odılar. Burada vardı nicä görmää odundan mebeli türlü büüklüündä, türlü boyalarda, yıllarda hem resimnerdä. ANNA  STATOVA «Gagauz sofrası» ȇtno-kultura kompleksin başı: -«Biz burayı getirdik 4 sandık. Hem büük sandık 1902-ci yıldan, o 120 yıllık. Bu sandık Kati babudan kalma. O çok erlerdä durdu: içerdä,…

Teatr günüdä Gagauz Milli Teatrusu gösterdi kendi ilk spektaklisini

Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli Teatrusu gösterdi «Oglan hem Länka» piyesasını Teatr günündä. Nica kablettilär piyesayı siiredicilär, Oleg Duloglonun materialında. Mart ayın 27 -dä Teatr günündä Dionis Tanasoglu adına Gagauz Milli teatrusunun «Oglan  hem  Länka » pyesası sevindirdi hepsi siiredicileri. Nicä nışannadı teatrunun öndercisi Mihail Konstantinov, piyesa «Oglan  hem Länka» kuruldu 1997 yılda Gagauz Milli teatrusununnan bilä. «Bu spektakliynän açıldı Gagauz Milli teatrusunun perdesi. Bu yıl biz koyduk neetimizä bu spektakliyi enidän koymaa da göstermää siirediciyä maasuz Halklararası  teatr günündä. Bununnan bilä bu neetimiz baalı raametli Dionis Tanasoglunun 100 yaşına, angısının adını teatrumuz taşıyer», — söledi Mihail Konstantinov. Pandemiya süresindä…