Abdulkerim DİNÇin “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı çıktı

Abdulkerim DİNÇin “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı çıktı

Eni 2022-ci yıla karşı Türkiyenin SAYDA yayın enindä tipardan çıktı kiyat “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı, angısını hazırladı gagauzları aarştıran hem gagauz folklorunu derindän bilän Türkiyenin Erzurum ATATÜRK Universitetin bilim adamı Abdulkerim DİNÇ.

Nicä bildirer kiyadın “Ön sözü”ndä kiyadın avtoru Abdulkerim DİNÇ, bu 140 sayfalık çalışmada gagauzlarda Hoca NASTRADİN için fıkralar toplu Dionis TANASOGLUnun hazırladıı “Bucaktan Sesler” kiyadından – 22 fıkra, Nikaloy BABOGLUnun “Gagauz Folkloru” kiyadından – 17 fıkra, Azerbaycandan Güllü YOLOGLUnun “Gagoğuz Folkloru – Seçmeler” kiyadından – 62 fıkra, Todur ZANETin “Gagauzluk – Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından – 54 fıkra, Mihail GUBOGLUnun incelemelerindän – 49 fıkra, Harun GÜNGÖR hem Mustafa ARGUNŞAHın “Gagauz Türkleri’nde” – 22 fıkra, Nevzat ÖZKANın, “Gagavuz Edebiyatı” kiyadından – 61 fıkra, Petri ÇEBOTARın “Bizim Dost Nastradin” kiyadından –152 fıkra.

Kiyadın başında Abdulkerim DİNÇ, Topracıkları ilin olsun deyeräk, bildirer, ani bu kiyadı baaşlêêr kendilerini tanımaktan onur duyduuu raamtlilerä – Dionis TANASOGLUya, Nikolay BABOGLUya, Mariya MARUNEVİÇä, Stepan KUROGLUya, Petri YALINCIya, Petri VLAH, Dimitri SAVASTİNä, Konstantin RUŞİKA, Petri DİMOVa, Stepan TOPALa hem Harun GÜNGÖRä.
Источник anasozu.com
840

İlgili statyalar

Abdulkerim DİNÇin “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı çıktı

Eni 2022-ci yıla karşı Türkiyenin SAYDA yayın enindä tipardan çıktı kiyat “NASTRADİN: Gagauz Kültüründe Nasreddin Hoca” kiyadı, angısını hazırladı gagauzları aarştıran hem gagauz folklorunu derindän bilän Türkiyenin Erzurum ATATÜRK Universitetin bilim adamı Abdulkerim DİNÇ. Nicä bildirer kiyadın “Ön sözü”ndä kiyadın avtoru Abdulkerim DİNÇ, bu 140 sayfalık çalışmada gagauzlarda Hoca NASTRADİN için fıkralar toplu Dionis TANASOGLUnun hazırladıı “Bucaktan Sesler” kiyadından – 22 fıkra, Nikaloy BABOGLUnun “Gagauz Folkloru” kiyadından – 17 fıkra, Azerbaycandan Güllü YOLOGLUnun “Gagoğuz Folkloru – Seçmeler” kiyadından – 62 fıkra, Todur ZANETin “Gagauzluk – Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadından – 54 fıkra, Mihail GUBOGLUnun incelemelerindän – 49 fıkra, Harun GÜNGÖR…

Gagauzlar için Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” kiyadından

Bakuda çıktı gagauzların hem bütün türk dünnäsının dostunun, bilim adamının Dr. Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” (“Yol daftarimdan”) kiyadı, neredä Canabisi annadêr kendi gezilerini Poyraz Kafkaza, Ukraynaya, Moldovaya hem Üülen Koreyaya. Kiyadın Moldovaya gezisindä Dr. Ali ŞAMİL, Kişinevda kaarä, yazêr Gagazuiyaya gezisi için hem da gagauz bilim, kultura hem incäzanaat adamnarınnan buluşmalarını. Dr. Ali ŞAMİL “Yol tefterimdän” kiyadında Gagauziyaya ilk gelişini “3-cü Haşlklararası gagauz kulturası simpoziumundan” açıklêêr hem ozaman 1998-cı yılın Kasımın 15-28 günnerindä burada bulunmasından baseder. Ozaman Canabisi pek derindän Gagauziyaylan tanışmıştı. Avtorun Moldovaya ikinci gelişi olmdu 2007-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 12-24 günnerindä, açan Canabisi KİBAREKın gagauzlar Simpoziumuna buyur…

Gagauz kulturasında eni bir zenginnik

Tipardan çıktı taazä bir kyat “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı”, angısı annadêr “Düz Ava” türkü hem oyun ansamblinin kurucusu hem öndercisi, gagauzların anılmış kompozitoru hem muzıkacısı, Maêsto Semön POMETKO için. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadını yazdı hem hazırladı Semön POMETKOnun kakusu – Praskovya KUNÇEVA (Pometko). Kiyat iki dildä (gagauzça hem rusça) olduu için, onun ikinci adı da var: «Жизнь, отданная гагаузской музыке». Kiyadın avtoru Praskovya KUNÇEVA (Pometko) kendi yaratmasında derindän annadêr Semön POMETKO için, başladıp uşaklık zamanından taa son gününädän. Kiyat zengin donaklı fotolarlan, notalarlan, afişalarlan hem türlü dokumentlarlan. “Ömürünü gagauz muzıkasına baaşladı” kiyadın baş redaktoru Akademik Todur ZANET, rusça redaktor…

“Aya Mariya” kiyadını Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasında tanıdılar

Gagauziyanın 28-ci yıldönümünnän hem “Aya Mariya” kiyadın dünneyä gelmesinnän ilgili olarak, 2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 16-da Komradın Stepan KUROGLU gimnaziyasının muzeyindä oldu bir buluşmak gagauz resimcisinnän Mihail ARABACIylan hem kiyadın avtorunnan, “Ana Sözü” gasetasının baş redaktorunnan, yazaıcıylan hem Akademiklän Todur ZANETlän.   Bu gözäl hazırlanmış hem donaklanmış sırada pay aldılar gimnaziyanın 4-9 klasların üürencileri, üüredicilär hem ana-bobalar. Sıra, adetä görä, Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarının çalmasınnan başladı. Nedän sora da, bu sırayı hazırlayan gagauz dili hem literaturası uurunda üürediciyka Vera Afanasyevna ARAKELÄN kısadan annattı gimnaziyanın paalı musaafirleri için, gösterildi kinolar, ani annadardılar yazıcının hem resimcinin yaratmak ömürünü hem da, belli…

Gagauziyanın 28-ci yıldönümünä karşı “Hoca Nastradin” uşak başçasında gözelin gözelisi olan sıra

Kırım ayın 16-da Komrat kasabasının “Hoca Nastradin” uşak başçasında oldu pek gözäl bir sıra, ani baaşlanmıştı Gagauziyanın 28-ci yıldönümünä hem gagauz yazıcısı hem Akademii, “Ana Sözü” gazetasının baş redaktorunan Todur ZANETlan buluşmaya: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066518916259. Demää, ani bu sıra gözäldi – bu bişey dememää. Bu sıra gözelin gözelisiydi, çünkü uşak başçasının gagauz dilindä üüredici terbiediciykası Natalya İlyiniçna KROYTORun  tarafından terbiedilän hem hazırlanan uşaklar ölä gözäl bir kutlama sırası hazırlamıştılar, ani onnara mayıllıktan sıraya gelän baş musaafirin hem zalda bulşunan anaların bobaların, uzak başçasının zaametçilerinin hem cannarı eriyärdi. Başlayıp, ellerindä Gagazuiya Bayracıkları olaran, gagauz milli renklerindä rubalara giimni uşakların zala gözäl sıralı girişlerindän hem…