AAR ATLETİKA OKULUN FİLİALI AÇILDI

Kirsovo küyün  Tanagoglo adına  gimnaziyasında   açıldı  regional aar atletika  okulun  filialı.  Olayda pay aldılar küü kuvetleri, bakannık komitetin  azaları  hem sportçular, okulun  zaametçileri.

Gitmää ileri da kalmamaa aşaa, bakmadaan taramaklara hem taratmaklara. Çoyu sportçular bölä devizlan çıkȇrlar matlara, dayannara, totamilerä hem ringlara. Bunadan onnar saatlarlan geçirerlär sınışları zallarda  becerikli sportçularlan. Ama üüsek uurda hazırlanmaa deyni  regionda yapılȇrlar hepsi koşullar. Örnek buna eni sport zalın açılması Kirsovo  küyündä, neredä uşaklar zanaatlanaceklar aar atletikaylan. Şindi  onnarda olacek kolaylık kendi  yaşamak erindä  hazırlanmaa.

MARİYA BOYKOVA  Tanasoglo adına gimnaziyasının başı:

“ Bizä geldi  teklif  Sergey  Sapunjidan var nicä mı gimnaziyada   kolaylık  ilerletmää bu sportu. Biz tutturduk bu ideyayı. Geçmedi yarım yıl da , nicä biz  yapıdan, neredä  bişey yoktu,  çalıştık yapmaa,  nekadar finaslarımız vard,ı bu zalayı. Gimnaziyanın zaametçileri kendi kuvetlerinnän yaptılar pek çok. Büün iki zalda açȇrız  aar atletika filialını. ”

Zalın açılmasında yardım ettilär  gençlik hem sport bakannıı,  aar taletika federaţıyası hem erli primariya barabar okulun zaametçilerinnän.  Yapıda geçirdilär  düzmäk işlerini, hem   aldılar lääzımnı tedarlıkları  bu sport uurunda.  Nicä nışannadılar musaafirlär sadece birliktä  var nicä yapmaa büük proektleri.

SERGEY SAPUNJİ Kirsovo küüyün primarı:

“  Açıp bu  ii sport merkezini, bizdä var kolaylık    burada terbietmää bizim uaşkları, bizim kızları hem çocukları,  bizim yaşayannarı bu sport çeşitinä. Da biz umutlanȇrız , ani  gelecek çok insan ”.

Şindän 30 uşak gelerlär sınışlara, ki hazırlanıp,  etişmää üüsek  çıkışlara sport uurunda.

PÖTR TOPAL aar atletika trenerı:

“Pek ii sport zalası, bu oldu kompleks, neredä sportçular diil sade hazırlanaceklar, ama yakışacek kalsınnar yatmaaa ikinci katta  hem imää. Bu pek önemli insannarın saalıklarına hem sportu ilerlemää deyni.”

Sportçular, angıları hazırlanȇrlar regional okulunda, nışannȇȇrlar, ani zalın açılması verecek kolaylık te onnara, kim istärdi aar atletikaylan zanaatlanmaa , ama yoktu kolaylıkları gitmää Komrada, erindä  geçirmää sınışları. Erli uşaklara deyni – bu önemli olay küüyün yaşamasında.

“ Bizim gençlär ilerlämeerlär, çünkü  çok vakıt kaybederlär telefonnarda, internetta,  sport  meraklandırȇr yaşamanızı, verer saalık hem duyȇrsın kendini insan.”

“Sportt diiştirer bütündän yaşamayı,   da bän çeketmediynän sportlan zanaatlanmaa duymazdım kendimi insan”.

“  Bän   isteerim  nesä diiştirmää kendi saalımda, üürenmää taa çok bu sport için. Bän beenerim bu işi”.

Regional aar atletika okulun  başı  Viktor Mavrodi  nışannadı, ani bu ilk filial küüdä. Da  kısa vakıttan sora biz hodulanacez okulun  terbiedilennerinnän  , angıları tanıttıraceklar regionu türlü yarışmaklarda.

VİKTOR MAVRODİ regional aar atletika okulun başı: 

“Bizim zaldan kaarä,  nekadar taa çok filial lääzım açmaa Gagauziyada,  ki bizim gençlär olsunnar saalıklı,    da hazırlı olsunnar yaşamaya”.

Büünkü günä ilk  katta  yapıldı iki sport zalı, ileri dooru plana koyulu ikinci katta yapmaa yatmak odaları. Gagauziyanın sportçularında olacek kolaylık burada yaşamaa da hazırlanmaa halklararası yarışmaklarına.
Источник grt.md
199

İlgili statyalar

40 yıl sport uurunda. Boris Deçevın eceli.

Komratta  regional sport   aar atletika okulunda   nışannadılar hem kutladılar sport veteranını  Boris Deçevı.  O 40 yıl verdi bu sportun ilerlemesinä   hem  evlat boyların terbietmesinä.  İlerleder temayı süjetımız. Aar atletika okulu  terbietti çok    anılmış sportçuları.  Ama etişmää sportun en üüsek basamaklarına   trenersız yok nicä. Aar atletika trenerı Boris Deçev  baaladı yaşamasını sportlan hem  üürenicilerin terbietmesinnän.  Bu yıl  Boris Deçev tamannadı 82 yaşını. Bu yortuylan  onu kutladılar terbiedenneri . Onnar  baaşıştan kaarä verdilar ona gramotayı. Trener getirer aklısına nicä çeketti zanaatlanmaa sportlan  . O vakıtlar kolhozda vardı  sekţiya, nereyi geldı Boris Deçev da. BORİS DEÇEV  sport veteranı : — «Bän geldim, baktım …

Dezgincä küüydä neetlenerlär tertiplemää eski okulun binasını

Dezgincedä plannadılar düzmää küüyün birinci şkolanın eski binasını. Ne bulunacek onda hem nekadar bu proekt önemli, annadı bizim televizion grupamız. Dezgincenin birinci şkolanın eski binası 10 yıldan zeedä kapalı durdu. İki yıl geeri küüyün öndercilii kendi kuvedinnän örtüyü ötää-beeri yamadı. Bu verdi kolaylık binanın bir tarafında iki sport salonunu yapmaa, nereyi büün nicä küçüklär, ölä da büüklär gelerlär. Ama binanın bir payı daanık kalȇr. “Bıldır bän çıktım bir tekliflän yapmaa smeta hem proekt, angısı verecek kolaylık korumaa binayı hem bişey faydalı uşaklarımıza deyni yapmaa. Plannȇȇrız örtüyü hem odaları düzmää. Ki uşaklara deyni başka çevreleri açmaa hem bu obyekt soţial sport…

Gagauziyanın trenerları ustalıını üüseltmäk için sertifikatları kablettilär

Türlü iştä hem zanaatta  her keret lääzım  nesä eni üürenmää da durmamaa erindä. Onun için trenerlara deyni  üç yılda bir keret geçirerlär üürenmäk  kurslarını. 62 terbiedici bütün Gagauziyadan kablettilär sertifikatları kendi iş uurunu kaldırmaa deyni. Bir ayın içindä Gagauziyanın trenerlarına Moldovanın sport universiteti geçirdi  üürenmäk kurslarını. Onnara  hazırladılar  teoriya hem praktika derslerini, annattılar  sınışların geçirmesinin  eni metodlarını, nicä psihologiya tarafından hazırlamaa  sportçuları hem başka önemli işleri. Trenerların laflarına görä , bölä uurda kurslar vererlär kolaylık gitmää vakıtlan  bir uurda da taa üüsek uurda geçirmää  sınışları. Çoyu trenerlar  sayȇrlar, ani nekadar insan yaşȇȇr hep üürener, neçinki şindi zor tutmaa uşakları zalda.…

Gagauziyanın aar atletikacıları Moldovanın çempionnarı oldular

Kişinöv kasabasında geçti devlet aar atletika çempionatı büüklerin aralarında.  Yarışmaklarda pay aldılar Gagauzianın aar atletika okulun 11 sportçusu — 4 kız hem 7 çocuk. Devlet aar atletika çempionatında toplandılar en kaavi sportçular bütün devlettän.  Yarışmakların çıkışlarına görä ilk erleri kazandılar bizim komandadan  Elena Kılçik, Anastasiya Kılçik,   Mariya Mitioglo hem Aleksandr Balci. İkinci eri kaznadılar Diana Çebotaru hem Artur Kara.  Tarayannarın laflarına görä, yarışmaklar geçtilär üüsek uurda hem pek az siiredici vardı. ANASTASİYA KILÇİK aar atletika çempionu: “Bän bu yarşmaklaradan  pay aldım  başka çempionatlarda, neredä hep taradım. Bu sefer diildi taa zor nekadar geçän yıl.  Sade bir konkurentım vardı — bir…

Çadır-Lungada boks okulun kurucusunu Valeriy Potapovu anmak turnirı geçti

Kasım ayın 26-da Valeriy Potapov adına Çadır dolay spot okulunda geçti boks turnirı. Onu geçireräk hazırlayannar hem payalannar andılar Moldovanın şannı trenerını Valeriy Potapovu. Turnirın pay alannarı nışannadılar, ani büük havezlän kabletillär teklifi pay almaa turnirda. Onnara deyni bu bir ii kolaylık gostermää kendi becerikliini boksta hem butakım anmaa şannı trenerı. «Bän bilerim bu trenerı, ani o pek islää trener oldu, pek çok islää boksör büüttü. Bän pay alêrım bu turnirda, neçin ki bän pek beenerim boksu, pek çok ürendim boksa, duudum bu zalda vaar niçasolemää», — paylaştı sportçülardan biri. Turnirin musaafirleri nısannadılar, ani pek önemli bölä turnirları geçirmää, çünkü…