30 09 21 YAŞAYANNARIN TEKLİFLERİNİ GERÇEKLEMÄK KOLAYLIKLARI

Bu yıl Gagauziyanın primariyaları başladılar katmaa yaşayannarı bücetin pay edilmesinä. Tomay küüyündä bu formatı kullanarak, bu yıl birkaç cümnä proekti gerçeklendi.

Partiţipatorlu bücetin yardımınnan küüylerin hem kasabaların yaşayannarı var nicä katılsınnar yaşamak punktunda var olan problemaların açıklamasına yada türlü önemli proektlerin gerçeklenmesini teklif etsinnär.  Para bu uura primariyalardan veriler. Tomay küüyündä bu yıl herbir proektin gerçeklenmesi için 15-är bin ley verildi.

«Bu yıl biz seftä partisipatorlu bücetini kullandık. Bu verdi kolaylık yaşannara da katılmaa küüyün problemalarının açıklamasına», — söledi Tomay küüyünün primarı Födor Topçu.

Bu programanın yardımınnan küüydä 7 proekt gerçeklener.

«Komisiyä kararladı, ani teklif edilmiş proektlerin herbiri pek önemli bizä deyni. 2 proekt baalıydılar uşaklara hem büüklerä deyni dinnenmäk erlerin düzülmesinnän, bibliotekamız kazandı proekti uşaklara deyni literaturanın satın almasına. Yaklaşȇr sonuna Kirov hem Gorkiy sokakalrın proektleri. Onnarda insannar istedilär skemneleri koymaa hem bir dä halä yapmaa», — açıkladı primar.

Taa bir önemli iş, angısı yapıldı bu programanın yardımnnan, o er, neredä insannar ekmek kablederlär.

«İleerdän ekmek insannara verilärdi bir kırık yapıda, şindi sä insan pak hem gözäl bir erdä ekmek kableder», — annattı Födor Topçu.

Proektlerin gerçeklenmesindä pay aldılar yaşayannar da. Maalä — maalä komuşular toplanıp, neylän kuvetleri oldu, yardım ettilär.

Önemli urgulamaa, ani en ilkin bu uura primariyadan 50 bin ley verilärdi, ama komisiya, gördüynen teklif edilmiş proektleri, taa 50 bin primariyadan istedi. Bölä bu yıl partisipatorlu bücetin sayısı Tomayda 100 bin ley kurdu. Programa gelän yıla da ilerleyecek, onda katılmak için proektlärlän primariyaya her yıl kücük ayın 15-dän çiçek ayın 1-nä kadar danışmaa lääzım.
Источник grt.md
818

İlgili statyalar

Komratta Almaniyanın GIZ kurumun yardımınnan var nicä yapılsın taa iki büük proekt

Kıran ayın 8-dä  Komradın primariyasının çalışannarı  Almaniya agenstvosunun  Strong Buisness Comunity from Moldova (SBC)  proektin  azalarınnan buluştular. Laf gitti SBC proektin ikinci komponentin plana koyulmuş olayları için. Proektin  bu  komponenti  doorudulu  ilerletmää  Komrat kasabasını. Buluşmanın süresindä  SBC proektin temsilcileri bildirttilär kolaylıkları, angılarını  verecek proekt  Komradın ilerlemesi için. Proektin başı  Rudolf  Gref  nışannadı, ani onnar yardım edeceklär muniţıpal işçilerä hazırlamaa hem  finanslamaa iki  infrastruktura proektlerini. Bundan kaarä proektin azaları  üüredeceklär   proektlerin sırasını  plannamaa. » Neylän biz sizä  var  nicä  yardım edelim? Sizinnän bilä  belli edecez  en önemli  proektleri kasabanın ilerletmesi için. Biz birkaç  adım ileri bakȇrız. Diil sade  3-4  yıla, ama …

“Soţial izmetlerdä eni adım”. Gagauziada başladıldı eni proekt soţial koruması uurunda

Kirsovo küüyündä  «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemanın  kurulması hem ilerlemesi» proektin açılması geçti. Onda pay aldılar primarlar, dolayların öndercileri, soţial bakannıkların  temsilcileri. Toplantının baş davasıydı – kaliteli koşulları yaşayannara onlayn vermää,  kolaylatmaa  insananarın danışmalarını türlü bölümnerä. «Çehiya hem  Gagauziyada  soţial sistemasının  kurulması hem ilerlemesi» proekti – bu eni yol koşulların ilerlemesi için Gagauziyada. Bu proekta avtonomiya gitti üç yıl, ama GOVİD – 19 hastalıın beterinä plannar biraz diiştilär, onun için proektin  giriştirilmesi çeketti biraz ta sora, nışannadı Gagauziyanın Bakanık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo. «Praktika kendisi gösterer bizä, ani pek önemli kurmaa  IT malını, IT programasını  onlayn rejımında. Onun için,…

Gagauziyanın küü primariyaların birkaçı Türkiye kasabalarınnan iş baalantılarını kuraceklar

Gagauziyanın dokuz primarı iş vizitinnän gittilär Türkiyanın kasabalarına, ki kaaviletmää diplomatiya ilişkilerini hem düzmää plannarı avtonomiyanın ilerlemesi için. Buluşmakların sırasında Türkiyanın kuvetlerinnän iş annaşmakları imzalandı.    Avtonomiyadan primarların iş viziti Türkiyaya başarlı oldu Gagauziyanın 5 küüyünä, onnar kurdular Türkiya Respublikasınnan kardaşlık annaşmakların – Gaydarı – Saray kasabasınnan, Djoltay – Orhangazi, Karbaliya –Karadjabey, Tomay — Çal kasabasınnan. «Obsujdaem vmeste» programasında Dezginja küüyünün primarı Vasiliy Kapsamun bildirdi, ani ilk annaşmak oldu Türkiyanın Gemlik kasabanınnan. «İleri dooru biz protokola görä sovetlerimizä danışacez, ki kabledilsin Türkiyedä imzalanmış dokumentlär, sora da kardaşlık annaşmaları hazırlansın. Bu ilişkilär yardım edeceklär bizä kulturamızı, dilimizi ilerletmää, soţial infrastrukturamızı iilitmää”,…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu. Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda. «Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu. Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay. «Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz…