30 09 21 YAŞAYANNARIN TEKLİFLERİNİ GERÇEKLEMÄK KOLAYLIKLARI

Bu yıl Gagauziyanın primariyaları başladılar katmaa yaşayannarı bücetin pay edilmesinä. Tomay küüyündä bu formatı kullanarak, bu yıl birkaç cümnä proekti gerçeklendi.

Partiţipatorlu bücetin yardımınnan küüylerin hem kasabaların yaşayannarı var nicä katılsınnar yaşamak punktunda var olan problemaların açıklamasına yada türlü önemli proektlerin gerçeklenmesini teklif etsinnär.  Para bu uura primariyalardan veriler. Tomay küüyündä bu yıl herbir proektin gerçeklenmesi için 15-är bin ley verildi.

«Bu yıl biz seftä partisipatorlu bücetini kullandık. Bu verdi kolaylık yaşannara da katılmaa küüyün problemalarının açıklamasına», — söledi Tomay küüyünün primarı Födor Topçu.

Bu programanın yardımınnan küüydä 7 proekt gerçeklener.

«Komisiyä kararladı, ani teklif edilmiş proektlerin herbiri pek önemli bizä deyni. 2 proekt baalıydılar uşaklara hem büüklerä deyni dinnenmäk erlerin düzülmesinnän, bibliotekamız kazandı proekti uşaklara deyni literaturanın satın almasına. Yaklaşȇr sonuna Kirov hem Gorkiy sokakalrın proektleri. Onnarda insannar istedilär skemneleri koymaa hem bir dä halä yapmaa», — açıkladı primar.

Taa bir önemli iş, angısı yapıldı bu programanın yardımnnan, o er, neredä insannar ekmek kablederlär.

«İleerdän ekmek insannara verilärdi bir kırık yapıda, şindi sä insan pak hem gözäl bir erdä ekmek kableder», — annattı Födor Topçu.

Proektlerin gerçeklenmesindä pay aldılar yaşayannar da. Maalä — maalä komuşular toplanıp, neylän kuvetleri oldu, yardım ettilär.

Önemli urgulamaa, ani en ilkin bu uura primariyadan 50 bin ley verilärdi, ama komisiya, gördüynen teklif edilmiş proektleri, taa 50 bin primariyadan istedi. Bölä bu yıl partisipatorlu bücetin sayısı Tomayda 100 bin ley kurdu. Programa gelän yıla da ilerleyecek, onda katılmak için proektlärlän primariyaya her yıl kücük ayın 15-dän çiçek ayın 1-nä kadar danışmaa lääzım.
Источник grt.md
405

İlgili statyalar

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Tomay küüdä yapıldı kötü halda bulunan yollardan biri «Comunitea mea» programasının yardımınnan

Tomay küüyüdä düzdülär yolu hem trotuarı Sovetskaya sokaanda. İşlär yapıldılar «Comunitea mea» programasından finans yardımınnan. Bu programa yardım eder erli kuvetlerä ilerletmää yaşamak punktlarını. Programayı gerçekleştirer USAİD kurumu. Lidiya Garçu yaşȇȇr Tomay küüyün Sovetskaya sokaanda 20 yıldan zeedä. Yaşayanka aklısına getirer, ani yol, angısı götürer uşak başçasına, okula, kliseyä hem anmak taşına taa ileri bulunardı pek kötü halda. «Yol pek kötüydü, kuyularlan, derecik vardı. Şindi eni yoldan pek islä gezmää. Bakarak hem yola, hem da trotuara, gözlerin seviner, mayıl olȇrsın», — söledi Lidiya Garçu. Sovetskaya sokaan yolunu düzmäk işleri sürttü 5 ay. «Biz tarayaabildik 1,5 millionuk proektı. Bu paralarlan biz…

Gagauziyanın primarlarına annattılar „Evropalı küü” milli programası için

Moldovanın kuvetleri haberleerlär «Еvropalı küü»  programasının başladılması için. Proekt küülerin ilerletmesi için geliştiriler bu yılın çerçevesindä Millet fondun paralarınnan. «Еvropalı küü» programasının çerçevesindä kararlanȇr finanslamaa proektleri, baalı küülerin uzun zamana ilerletmesinnän, yaşayannara kaliteli hem cümnä koşulların vermesinnän, erli kuvetlärlän  investiţiyaların getirmesinnän. «Еvropalı küü» programasına 735 мln. ley veriler. «Proektin neeti – küülerdä gençleri korutmaa, haliz onnarı, kim burayı geler. İnsan lääzım bilsin, ani çiftçiliktän kaarä, var başka erlär dä, neredä iş var nicä bulmaa», — açıkladı Parlamentin deputatı Vladimir Bolä. Gagauziya regionun ilerlemesi Agentstvosunun uzmannarı konsultaţiyaları yapȇrlar hem haberleerlär  ne baalı avtonomiyanın kasabaların hem küülerin  ilerletmäk soruşlarınnan 2022-ci yılda. «Bu…

Dezgincä küüydä neetlenerlär tertiplemää eski okulun binasını

Dezgincedä plannadılar düzmää küüyün birinci şkolanın eski binasını. Ne bulunacek onda hem nekadar bu proekt önemli, annadı bizim televizion grupamız. Dezgincenin birinci şkolanın eski binası 10 yıldan zeedä kapalı durdu. İki yıl geeri küüyün öndercilii kendi kuvedinnän örtüyü ötää-beeri yamadı. Bu verdi kolaylık binanın bir tarafında iki sport salonunu yapmaa, nereyi büün nicä küçüklär, ölä da büüklär gelerlär. Ama binanın bir payı daanık kalȇr. “Bıldır bän çıktım bir tekliflän yapmaa smeta hem proekt, angısı verecek kolaylık korumaa binayı hem bişey faydalı uşaklarımıza deyni yapmaa. Plannȇȇrız örtüyü hem odaları düzmää. Ki uşaklara deyni başka çevreleri açmaa hem bu obyekt soţial sport…

Video: Erli iniţiativ grupalarının ilk festivali

Beşalma küüyündä ilk sıra geçirildi erli iniţiativ grupalarının festivali. Onda pay aldılar 18  küü. Bu forum geçirildi neetlän göstermää yaşayannara erli iniţiativ grupalarının, folklor toplumnarının hem halk ustaların işini. Festival geçti devizlän «Geleceemiz için birliktä». «Büünkü forum pek önemli bizä deyni. Umutlanȇrız, ani o olacek örnek herbirimizä. Sade birliktä biz yapabilecez faydalı hem gözäl işleri», — söledi Valeriy Moş Beşalma küüyünün primarı. Beşalma küüyünün merkezindä erleştilär küülär kendi gözäl adetlerini göstermää. 5 yılın süresindä iniţiativ grupaların yardımınnan küülerdä gerçeklendi çok meraklı hem faydalı proekt. Bu iş için herbirini şükür etti Gagauziyanın Kultura Baş bakannıın başı Marina Semönova. Beşalmanın yaşayannarı hem…