30 09 21 Ayozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofyanın günü

Ceviz ayın bitki günündä klisä kalendarinä görä Aozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofiyanın günü kutlanılêr.Gagauziyada çoyu kızlar hem karılar kutlêrlar büün kendi ad gününü, o üzerä, ani bu 4 ad pek kulllanılêr insanın arasında.

Zeet kurbannarı Vera, Nadejda hem Lübov duudular Rim imperiyasında. Onnarın anası Sofya erken dul kaldı, da savaşardı terbietmää kendi kızlarında sevgi, umut hem inan Allaha.

Gagauziyanın yaşayannarı büük saygılıklan danışêrlar bu ayozlara, zerä sayêrlar ,ani onnar zeedelederlär bu dünnedä umudu, inanı hem sevgiyi.

Adetä göra ayozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofyanın anması için bu günü Gagauziyanın hepsi kliselerindä geçerlar yortulu slujbalar.
Источник grt.md
283

İlgili statyalar

Büün Ay İordan Günü bakılêr

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici. Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr. Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan…

Kırlannar küüyü kutladı 98 yılını kurulmasından hem klisä yortusunu

Her yıl Ayozlu Pötr hem Pavel yortusunda Kırlannar (Kotovskoe) küüyün yaşayannarı kutlȇȇrlar klisä yortusunu. Hep bu gün kutlanılȇr küüyün kuruluş günü. Bu yıl Kırlannar küü 98 yılını tamannadı. Kırlannar (Kotovskoe) küüyünün yaşayannarı  büük havezlän bekleerlär klisenin yortusunu hem da duyȇrlar, ani Ayozlar Pötr hem Pavel koruyȇrlar onnarı. Kotovskoe küüyüdä klisä taşıyȇr Ayozların Pötr hem Pavel adını, angıları bütün dünnedä annatılar Allahın laflarını,  ilerlettillär hristiannıı. İkisi dä çektilär büük zeetleri din için, nedän dä öldülär bir yıl aşırı. Ayozlar olȇrlar bizä deyni örnek, çizgiledi boba Vasiliy. «Ayozlar Pötr hem Pavel halizdän bizim klisenin kurucuları. Onnar çok zeet çektilär İisus Hristoz için,…

Gaydar küüyündä Ay Todur gününü kutladılar eski adetlerä görä

Baba marta ayın 12-dä  Gaydar küüyündä  5 — cı yıl,  evelki  adetlerä  bakarak,  geçti  Ayozlu Todurun günün kutlamakları.  O günü yapılêrlar türlü yarışlar hem oyunnar, ama en beklenilän onnardan – at yarışları. Ay Todurun günü derin baalı evelki adetlänän.  Büük orucun ilk cümertesindä gözäl bir  yortu adetlerä  görä  bakılêr.  Adamnar, delikannı çoçuklar toplanêrlar biri-birinän  yarışmaa. Ama en önemli bu  gün, hem neyi hepsi toplanan adamnar  bekleerlär – at yarışları. Gagauziyanın bilgilendirmäk – turistik merkezin uzmanı Vera Garçu nışannadı, ani pek önemli ki bizim  adetlerimiz  unudulmasın hiç bir zaman, da  yıl-yıldan  taa ilerlesin. Gençlär hem sport soruşlarında Gaydar primariyansının uzmanı Vasiliy…

Komratta kutladılar Ayozlu İliya adına klisesinin yortusunu

Komrattakı klisä, angısı bulunȇr eni  mezarlıın yanında, büün bakȇr yortusunu – Ayozlu Prorok İliyanın gününü. Ayozlu Prorok İliya en sayılan eski ahit prorokların birindän. O küçüktän  taa baaladı kendisini izmet etmää Allaha, yaşadı çöldä. Kendi dualar için prorok İliya taa diriykana alndı gökä, onu almaa deyni yolladılar ateşli taligayı. Komrattakı  Ayozlu İliya adıa klisesi  girer Kaul — Komrat eparhiyanın  pravoslav kliselelerin sayısına. Da imzalandı 2014 yılın  ceviz ayın dördündä. Hep bu yıl  hederlez ayında klisenin popazı Födor Karabadjak  kabletti kuvetlerdän izin düzmää eni kliseyi. Da kirez ayın beşindä başladılar onu kladırmaa. Kaldırdılar kliseyi iki yılın içindä, da  2016 yılın kasım…

Gagauziyada Büük Vatan cengin pay alannarın mezarlarını tertiplemäk akţiyası geçer

Gençlik hem sport bakannıı «Var anmak, angısı kenarsız» akţiyasını geçirer. Bu akţiyaya görä lääzım tertiplemää Büük Vatan Cengin  veterannarın mezarlarını. Bundan sora plannanȇr kurmaa bazayı deyni toplamaa mezarlar sayısını hem onnarda gömülü cenk pay alannarı için bilgileri. «Gençlik hem sport bakannıı geçirer bu akţiyayı ki insannar tutsunnar aklılarında cengin kahramannarını. Bu akţiyaya katıldılar avtonomiyanın hepsi kasabaları hem küüleri”, — haberledi Gençlik hem sport bakannıın baş uzmanı Lübov Sakalı. Bundan kaare Gençlik hem sport bakannıı isteer kurmaa maasuz  bilgi bazasını. «Biz  açıklayacez informaţiyayı bu veteranar için, neredän onnar, hem ne taa bulacez onnar için», — söledi Lübov Sakalı. Bu akţiyada pay…