30 09 21 Ayozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofyanın günü

Ceviz ayın bitki günündä klisä kalendarinä görä Aozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofiyanın günü kutlanılêr.Gagauziyada çoyu kızlar hem karılar kutlêrlar büün kendi ad gününü, o üzerä, ani bu 4 ad pek kulllanılêr insanın arasında.

Zeet kurbannarı Vera, Nadejda hem Lübov duudular Rim imperiyasında. Onnarın anası Sofya erken dul kaldı, da savaşardı terbietmää kendi kızlarında sevgi, umut hem inan Allaha.

Gagauziyanın yaşayannarı büük saygılıklan danışêrlar bu ayozlara, zerä sayêrlar ,ani onnar zeedelederlär bu dünnedä umudu, inanı hem sevgiyi.

Adetä göra ayozlu Vera, Nadejda, Lübov hem onnarın anası Sofyanın anması için bu günü Gagauziyanın hepsi kliselerindä geçerlar yortulu slujbalar.
Источник grt.md
102

İlgili statyalar

Büün Ay İordan Günü bakılêr

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici. Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr. Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr. Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan…

Gaydar küüyündä Ay Todur gününü kutladılar eski adetlerä görä

Baba marta ayın 12-dä  Gaydar küüyündä  5 — cı yıl,  evelki  adetlerä  bakarak,  geçti  Ayozlu Todurun günün kutlamakları.  O günü yapılêrlar türlü yarışlar hem oyunnar, ama en beklenilän onnardan – at yarışları. Ay Todurun günü derin baalı evelki adetlänän.  Büük orucun ilk cümertesindä gözäl bir  yortu adetlerä  görä  bakılêr.  Adamnar, delikannı çoçuklar toplanêrlar biri-birinän  yarışmaa. Ama en önemli bu  gün, hem neyi hepsi toplanan adamnar  bekleerlär – at yarışları. Gagauziyanın bilgilendirmäk – turistik merkezin uzmanı Vera Garçu nışannadı, ani pek önemli ki bizim  adetlerimiz  unudulmasın hiç bir zaman, da  yıl-yıldan  taa ilerlesin. Gençlär hem sport soruşlarında Gaydar primariyansının uzmanı Vasiliy…

Gagauziyada Büük Vatan cengin pay alannarın mezarlarını tertiplemäk akţiyası geçer

Gençlik hem sport bakannıı «Var anmak, angısı kenarsız» akţiyasını geçirer. Bu akţiyaya görä lääzım tertiplemää Büük Vatan Cengin  veterannarın mezarlarını. Bundan sora plannanȇr kurmaa bazayı deyni toplamaa mezarlar sayısını hem onnarda gömülü cenk pay alannarı için bilgileri. «Gençlik hem sport bakannıı geçirer bu akţiyayı ki insannar tutsunnar aklılarında cengin kahramannarını. Bu akţiyaya katıldılar avtonomiyanın hepsi kasabaları hem küüleri”, — haberledi Gençlik hem sport bakannıın baş uzmanı Lübov Sakalı. Bundan kaare Gençlik hem sport bakannıı isteer kurmaa maasuz  bilgi bazasını. «Biz  açıklayacez informaţiyayı bu veteranar için, neredän onnar, hem ne taa bulacez onnar için», — söledi Lübov Sakalı. Bu akţiyada pay…

Video: Rusiyadan jurnalistlär bulundular Gagauziyada. Uuradılar GRT-ya da

Rusiyanın cümnä kompaniyasından jurnalistlär geldilär iş vizitınnän Gagauziyaya. Bizim kolegalarımız Rossiya 1 kanalından Moldovada bulunmak baş neeti — aaraştırmaa hem açıklamaa Gagauziyanın vatandaşlarının yaşamasını da, göstermää nekadar meraklı turistlerä deyni gagauz bölgesi. VGTRK jurnalistleri bulundular GRT kompaniyasında da. Rusiyanın cümnä kompaniyasının işçileri kasım ayın 4-dä iş vizitınnan geldilär Gagauziyaya, çünkü büün Rusiyada millet yortusu bakılêr — halk birlii günü. Bu yortulu olay önemli gagauzlara deyni da. Burada, gagauz avtonomiyasında, çok milletli halklar yaşêrlar, onnarın arasında ruslar da. VGTRK jurnalistleri dolaştılar Gagauziyanın hepsi dolaylarını, ki annatmaa avtonomiyanın hertaraftan zenginnikleri için Rusiyada. Göstermää büük auditoriyaya gagauzların mirasını.   Источник grt.md

“Yardımcılarımız – bizim ellerimiz hem kanatlarımız”. Doktorlar kendi kollegalar için onnarın günündä

Her yıl Hederlez ayın 12 – dä нalklararası doktorların yardımcıları profesional günü. Bizim korrespondentımız İrina Karaman üürendi zanaatın önemliyni hem özellerini. Doktorların yardımcıları –bu o uzmannar, angıları başardılar başlankı mediţina uurunu hem yapȇrlar o işleri, angılarını sölerlär onnara doktorlar, yardım etmää deyni  hasta insannara. «Doktorların yardımcıları hazırlȇȇrlar  hasta insannarı güüdä hem hal tarafından yapılacak proţeduralara», — açıkladı  travmatolog-ortoped İvan Stançu.   «Doktorların yardımcıları – bu aylä doktorların komandası. Onnar bizim ellerimiz hem kanatlarımız. Uzmannarın çalışması pek önemli», — söledi aylä doktoru Lübov Bargan. Doktorların yardımcıları sayılȇrlar devletin saalıı koorumak sistemasının önemli payi. Onnar cuvap ederlär her bir hasta insan için,…