29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı.

Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda.

«Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem prizörlar. Bu büük bir ii işin başlaması – kendi primarlar çıkȇrlar meydana oynamaa futbol. Başkalarına,  maalez gençlerä lääzım almaa  örnek.  Da taa sık geçirmää  bölä oluşları, ki olsun ii becermeklär sportta hem yaşamada», — nışannadı Vasiliy Sukman.

Pay alan takımnarın kapitannarı nışannadılar,  ani  oyun  meydanında kızgındı,  da hepsi komandalar savaşardılar urmaa topu konkurentların tokatlarına. Ama finala çıktı en kaavi futbolcular.  Turnirın musaafirleri  umutlandırdılar, ani ileri dooruda pay alacêklar bölä oluşlarda hem tanıttıracêklar devletimizi  halklararası turnirlarda.

«Biz pay alacêz türlü turnirlarda, halklararası arenada da. İi balantıları kurduk Ukrainanın komandasınnan, Rumıniyadan, yakın Poloniya hem Slovakiya klublarınnan.  Hazırlanacêz ileri dooru. Da taa bir keret hepsini kutlȇrım, Komrat- kaavi komanda.  Ama biz da aşaa kalmadık», — dedi musaafirlerin biri.

Kasabanın başı Sergey Anastasov  nışannadı regionun yaşamak erlerin primarların aktiv pay almalarını hem  muniţipiyanın nasaatçılarını, angıları oynadılar Komrat futbol klubu için. Bu oluşa görä futbola çekilecek taa çok  genç olannar hem te onnar kim  sever götürmää saalıklı yaşamayı sayêr kasabanın başı.

«Biz  kendi meydanımızda aldık ilk eri, da  ilerlederiz  turnirları. O bizdä diil ilk  Moldovada. Şükür ederim hazırlaycıları, Kauşan primarını, hepsini,  kim büün oynadı.  Hem Gagauziyanın da primarlarını Calaydan, Dezgincadan,  nasaatçıları  gözäl yortu için», — söledi Anastasov. 

Turnirın çıkışlarına görä ilk eri kazandılar meydanın çorbacıları Komrat futbol klubu. İkinci erdä  Kauşanı komandası, hem  şannı pyedestalın üçüncü basamaana kalktılar  Yalovenı klubun futbolcuları.

Источник grt.md

İlgili statyalar

Video: Gagauziyanın sambo güreşçileri getirdilär gümüş ödülü Dünnä çempionatından

Dünnä çempionatı sambo güreşindä  geçti Greţiyada Saloniki kasabasında. Yarışmaklarda pay aldılar Komrat dolayın  sport okulundan göreşçilär:  Aleksandr Nedu kazandı gümüş ödülünü, Darya  Vlah hem Daniil Zahariya kalkınamadılar şannı pyedestalın basamaana, ama gösterdilär kaavi güreşi. Dünnä çempionatında 71 kilalık güreşçi Aleksandr Nedu geçirdi üç güreş da taradı karşındakı sportsmenneri Bulgariyadan, Serbiyadan hem İzraildän da çıktı finala. Güreş Rusiyanın sportçusunnan kızgındı hem görümnü. Kaavi güreştä ikisi dä sambistlär  kablettilär  bir türlü puan, ama davacıların kararınnan taramayı verdilär rusiyadakı  sportçuya.  Bizim Aleksandr Nedu oldu Dünnä yarışmakların  gümüş prizöru. Geçän yıl Dünnä yarışmaklarında Aleksandr kazandı üçüncü eri. Trenerlär umutlanȇrlar, ani onnarın trebiedilenneri gelän yıla alacȇklar altını Dünnänın en üüsek yarışmaklarında.  Ternerlerin laflarına görä…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…

24 09 21 GAGAUZİYANIN TENİSİSTLERİ İİ BAŞARLARI GÖSTERERLÄR (Video)

Ceviz ayın 16-dan 19-dan Ukraina devletindä Rogatin kasabasında masa tenisını dünnäarası turnirı geçirildi. Onda devletin yakın 200 sportsmeni pay aldılar. Bulundu turnirda Gagauziyadan da tenisistlär. Yarışmalarda avtonomiydan Komrat kasabasının sportiv okulun hem Avdarma küüyün sportsmenneri pay aldılar. Turnirın çıkışlarına görä onnar kazandılar ilk erleri. Komrattakı sport okulundan turnirda Viktoriya Melintiy bulundu. 2010-cu yılın kategoriyasında o 32 pay alanın arasından ilk eri aldı. Kalmadılar geeri Avdarma tenis klubun üürenicileri dä, onnar da becerdilär turnirın finalına çikmaa. «Bizim uşaklar pek ii tarafından kendilerini gösterdilär, hepsi onnardan finala çiktılar. Bütünnä pek mutluyum sportmennerin oynularınnan. Bölä kısa vakıdın içindä kirez ayından ceviz ayına kadar…

Video: Komratta Dmitriy Mavrodi adına geçti halklararası sambo turniri 

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komratta geçti  haklararası sambo  turniri Afgan cengin veteranın Dm. Mavrodi  adına.  O  geçindi  Avgan  gengindä. İkinci yıl sıradan onun adına geçiriler yarışmaklar. Bu sefer onnarda pay aldı 14 komanda Moldovadan  hem Ukrainadan.   Sambo turniri  geçti  sport  liţeyin  zalında iki  kilimdä hem  birkaç aarlık kategoriyasında.  Güreşmää toplandılar  türlü okullardan en kaavi güreşçilär. Pandemiyanın beterinä yarışmaklara geldilär sade  Ukrainadan sportçular.  Güreş  kilimdä kızgındı,  söledilär trenerlar.  Turnir verer kolaylık  uşaklara kaavileştirmää becermeklerini, terbiedennerä dä görmää bir taraftan kendi sportçularını. Diil çoktandan sambo güreşi  girer olimpik sport çeşitlerinä, da şindi uşaklarda var stimul  hazırlanmaa hem adım — adım yaklaşmaa dünnenin baş yarışmaklarında. Gagauziyada bitki yılların…

Video: KOMRAT SPORT LİŢEYİN GÜREŞÇİLERİN BAŞARLARI

Regional sport liţeyindä ödülledilär güreşmäk turnirın enseyicilerini. Yarışmalar Tiraspol kasabasında geçtilär.   Sport liţeyin terbiyedilenneri turnirdä kazandılar 2 ilk er hem 4 — üçüncü. Nicä nışannadı trener Födor Tukan, kabledilän ödüllär hem kuboklar – o sportçuların ii hazırlanılmasının çıkışı. Bundan kaarä, nışannadı o,  saygılı güreşçinin Saveliy Kioroglo adına turnirdä pay alması  sportçulara deyni önemli. Sportçular da annadȇrlar, ani kendi ödüllerinä pek sevinerlär, ama kazanmaa onu dildi kolay. Güreşçilär başka devletlerdän hem kasabalardan kuvetliydilär hem ii hazırlandılar. Trener paylaştı, ani yakınnarda çocuklar  Kişinövda hem Bulgariyada hazırlanmak sport topluşlarında pay alacȇklar. Источник grt.md


İnsannarın cuvapları: