29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı.

Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda.

«Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem prizörlar. Bu büük bir ii işin başlaması – kendi primarlar çıkȇrlar meydana oynamaa futbol. Başkalarına,  maalez gençlerä lääzım almaa  örnek.  Da taa sık geçirmää  bölä oluşları, ki olsun ii becermeklär sportta hem yaşamada», — nışannadı Vasiliy Sukman.

Pay alan takımnarın kapitannarı nışannadılar,  ani  oyun  meydanında kızgındı,  da hepsi komandalar savaşardılar urmaa topu konkurentların tokatlarına. Ama finala çıktı en kaavi futbolcular.  Turnirın musaafirleri  umutlandırdılar, ani ileri dooruda pay alacêklar bölä oluşlarda hem tanıttıracêklar devletimizi  halklararası turnirlarda.

«Biz pay alacêz türlü turnirlarda, halklararası arenada da. İi balantıları kurduk Ukrainanın komandasınnan, Rumıniyadan, yakın Poloniya hem Slovakiya klublarınnan.  Hazırlanacêz ileri dooru. Da taa bir keret hepsini kutlȇrım, Komrat- kaavi komanda.  Ama biz da aşaa kalmadık», — dedi musaafirlerin biri.

Kasabanın başı Sergey Anastasov  nışannadı regionun yaşamak erlerin primarların aktiv pay almalarını hem  muniţipiyanın nasaatçılarını, angıları oynadılar Komrat futbol klubu için. Bu oluşa görä futbola çekilecek taa çok  genç olannar hem te onnar kim  sever götürmää saalıklı yaşamayı sayêr kasabanın başı.

«Biz  kendi meydanımızda aldık ilk eri, da  ilerlederiz  turnirları. O bizdä diil ilk  Moldovada. Şükür ederim hazırlaycıları, Kauşan primarını, hepsini,  kim büün oynadı.  Hem Gagauziyanın da primarlarını Calaydan, Dezgincadan,  nasaatçıları  gözäl yortu için», — söledi Anastasov. 

Turnirın çıkışlarına görä ilk eri kazandılar meydanın çorbacıları Komrat futbol klubu. İkinci erdä  Kauşanı komandası, hem  şannı pyedestalın üçüncü basamaana kalktılar  Yalovenı klubun futbolcuları.
Источник grt.md
815

İlgili statyalar

Kasabanın kurumnarı pay aldılar futbol yarışmaklarında

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçtilär futbol  yarışmakları, angılarında pay aldı  6 komanda kasabanın  kurumnarından. Kızgın matçların  oynamasından   ilk eri kazandılar  futbolcular  Komrat primariyasından.  Taa derindän  süjetımızda. Futbol komandaları   pay oldular  iki gruppaya üçär komanda,  geçirdilär   ikişär matç .  Meydanda  duyulardı kızgınnık  hem kaavi konkurenţıya.  Bakmadaan ona, ani  tarışmaklarda pay aldılar  futbol sevenneri,  futbol  meydanda  üüsek uurda geçti.  Oyuncuların  laflarına görä  yarışmaklar ii sebep- taa bir keret toplanmaa buluşmaa deyni hem  götürmää saalıklı yaşamayı.  “ Geçän yıl pay aldık bölä turnirda, da tutturȇrız hepsi primariyanın ideyalarını   sport uurunda.  Zerä sport — bu bizim yaşamamız, bu saalıklı yaşamak. Bän 49  yaşındayım,…

Futbol – sport çeşiti, angısı insannarı birleştirer. Bunu gösterdilär devletin primarları, angıları buluştular Komrat stadionunda

Geçän dinnenmäk günnerindä Komrat  sport meydanında  geçti futbol yarışmaları  Gagauziyanın primarların  hem  devletin  primar assoţiaţiyasının komandaların aralarında.  Matç  başarıldı bir türlü sayıylan 1-1. İlerleder temayı süjet. Futbol  — sport çeşiti, angısı  insannarı birleştirer. Bunu gösterdilär  devletin primarları, angıları buluştular Komrat stadionunda  dostluk matçta diil seftä.  Oyun geçti kızgın hem meraklı. Taa ilk taymdan belliydi, ani ilin taramayı   yok nasıl beklemää,  çünkü futbol sevenneri oynardılar üüsek uurda. İki komanda    savaşardı kalmamaa aşaa  da urmaa  konkurentların tokatlarına gol. Niderlandı  futbolcusu hem trener Yohan Kruiff söledi,  erlem top sizdäysä, siz lääzım yapasınız ölä, ani  meydan  olsun en geniş, nekadar yakışȇr. Erlem top konkurentlardaysı,…

Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından. Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda. “Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun…

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…

Bulgariyada geçmiş turnirın gümüş ödülcüleri oldular “Çadır-Lunga” futbol klubu

Bulgariyada Nesebr kasabasında geçti Halklararası  uşaklar arasında futbol turnirı “Vakanţıya”  Nesebr  kasabanın kuboona. Yarışmaklarda pay aldılar  40 komanda 7 yaş kategoriyada.  Gagauziyayi  tanıttılar futbolistlär  Çadır kasabasından. “Çadır-Lunga” futbol klubu pay aldı futbol turnirında 12 yaşınadan kategoriyasında. Turnir geçti “herbir herbirinnän” sistemasına görä. Komanda geçirdi  5 matç, dördünü taradı birinidä tarattı. Çıkışta kazandı ikinci eri. Fk “Çadır — Lunga” futbol meydanda karşı karşıya geldilär kaavi konkurentlan Litvadan, Makedoniyadan, Serbiyadan, Bulgariyadan hem Ukrainadan. Nicä nışannadı  komandanın baş trenerı Aleksandr Belov, en çok onu yarışmaklarda duygulandırdı Litvanın Vilnus komandanın  disţıplinası. FK administratoru Nikolay Karaman  urguladı, ani bizim uşaklar ii gösterdilär kendilerini  hem kaavi…