29 09 21 FUTBOL TURNİRI MOLDOVANIN PRİMARİYALARIN KOMANDALARIN ARALARINDA

Komrat  kasabasının  merkez stadionunda  geçti  futbol yarışması  Moldovaının üülen tarafının primariyaların arasında. Bölä buluşmalar  geçerlär devlettä her yıl, da onnar  ilerlederlär futbolu nicä sport çeşidi, hem vererlär kolaylık sportçular paylaşsınnar bilgilerinnän, becermeklerinnän, kursunnar sıkı baalantıları hem birleşik plannarı.

Turnirın  davacısı, futbol veteranı Vasiliy Sukman nışannadı, ani  yarışmaklar hazırlandıydılar üüsek uurda hem bu oluşların önemliini. Primarlar futbol oynamasınnan ii örnek  gençlerä vererlär. O nasaat etti  geçirmää taa sık sport oluşlarını, ki futbol sevennerin olsun kolaylıkarı pay almaa onnarda.

«Bizdä burada geçiriler turnir, angısını hazırladılar Moldovanın üülen tarafının primarları kendi aralarında.  Te büün onnar bizim stadionumuzda oynayaceklar da belli edilecek taraycılar hem prizörlar. Bu büük bir ii işin başlaması – kendi primarlar çıkȇrlar meydana oynamaa futbol. Başkalarına,  maalez gençlerä lääzım almaa  örnek.  Da taa sık geçirmää  bölä oluşları, ki olsun ii becermeklär sportta hem yaşamada», — nışannadı Vasiliy Sukman.

Pay alan takımnarın kapitannarı nışannadılar,  ani  oyun  meydanında kızgındı,  da hepsi komandalar savaşardılar urmaa topu konkurentların tokatlarına. Ama finala çıktı en kaavi futbolcular.  Turnirın musaafirleri  umutlandırdılar, ani ileri dooruda pay alacêklar bölä oluşlarda hem tanıttıracêklar devletimizi  halklararası turnirlarda.

«Biz pay alacêz türlü turnirlarda, halklararası arenada da. İi balantıları kurduk Ukrainanın komandasınnan, Rumıniyadan, yakın Poloniya hem Slovakiya klublarınnan.  Hazırlanacêz ileri dooru. Da taa bir keret hepsini kutlȇrım, Komrat- kaavi komanda.  Ama biz da aşaa kalmadık», — dedi musaafirlerin biri.

Kasabanın başı Sergey Anastasov  nışannadı regionun yaşamak erlerin primarların aktiv pay almalarını hem  muniţipiyanın nasaatçılarını, angıları oynadılar Komrat futbol klubu için. Bu oluşa görä futbola çekilecek taa çok  genç olannar hem te onnar kim  sever götürmää saalıklı yaşamayı sayêr kasabanın başı.

«Biz  kendi meydanımızda aldık ilk eri, da  ilerlederiz  turnirları. O bizdä diil ilk  Moldovada. Şükür ederim hazırlaycıları, Kauşan primarını, hepsini,  kim büün oynadı.  Hem Gagauziyanın da primarlarını Calaydan, Dezgincadan,  nasaatçıları  gözäl yortu için», — söledi Anastasov. 

Turnirın çıkışlarına görä ilk eri kazandılar meydanın çorbacıları Komrat futbol klubu. İkinci erdä  Kauşanı komandası, hem  şannı pyedestalın üçüncü basamaana kalktılar  Yalovenı klubun futbolcuları.
Источник grt.md
376

İlgili statyalar

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…

Moldova futbol çempionatın sıradakı turların çıkışları Gagauziyanın komandalarına deyni nesoy

Geçti dinnenmäk günneri  Moldova futbol çempionatın “A” diviziyasının 18 — ci turu geçti. Onda  karşı — karşıya geldilär  iki futbol klubu Gagauziyadan: “Olimp” Komrat kasabasından hem “Sukliya”  Çadır kasabasından. Matç geçti Çadırda merkez stadionunda da oldu meraklı hem kızgın golların sayısınnan. Oyunun 10-cu minudunda meydanın çorbacıları çıktılar ileri urup golu musaafirlerin tokatlarına. Okadarki matçın çıkışına görä  Çadır futbolistleri tutturamadılar taramayı da kaçırdılar kendi tokatlarına iki gol. Bu takım  futbol klubu “Olimp” Komrattan  aldı  musaafirliktä kendisinä deyni  önemli taramayı da yaklaştı turnir tablosunda en kaavi beş  komandasına. Hep bu çevredä  “Bucak canavarları” hep ölä taradılar  bu klubu sayıylan 3-2. Gelecek tur…

Komratta “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirı oldu

Komratta, Türkiye Respublikası tarafından yapılan hem taa başarılmamış stadionda, Gagauziyanın gençlär işleri hem sport Upravleniyası Gagauziya Futbol Federațiyasınnan barabar, geçirdi sıradakı “Stepan TOPAL kuboona” futbol turnirını. Turnirda pay aldılar Gagauziyanın en kaavi futbol komandaları – “Olimp” FK (Komrat), FK “Oguzsport” (Komrat), “Kongaz” FK (Kongaz), “Sokol-1” FK (Kıpçak), “Sokol-2” (Kıpçak) FK hem “Mayak” FK (Başküüyü (Kirsovo)). Turnirda komandalardan üçär komandalı iki bölük yapıldı. Bölüklerdä aralarında oynadıktan sora, final payına çıkyılar komandalar, ani bölüklerdä 1-ci hem 2-ci erleri aldılar. Onnar da aralarında oynadıktan sora, turnirın finalına çıktılar Komrattan “Olimp” hem “Oguzsport”. Finalda 4:3 taradı “Olimp” futbul komandası hem, artık ikincilää, “Stepan TOPAL…

Gagauziya dzüdo açık çempionatı topladı Moldovanın en kaavi sportçularını

Geçän dinnenmäk günnerindä Komratta Gagauziyanın regional sport liţeyindä geçti dzüdo açık çempionatı. O topladı  Moldovanın 9 en kaavi komandasını. Yarışmaklar geçtilär  türlü aarlık kategoriyalarında. Avtonomiyadan çempionatta pay aldılar sportçular Komrattan, Kazayaktan, Valkaneştän, Çeşmä küüyüdän. Gagauziyanın  dzüdo açık çempionatı geçti Komrat sport liţeyındä. Güreşlär geçtilär iki matta.  Onnar topladılar devletin en kaavi dzüdocülarını. Kızgınnık duyulardı bütündän. Kimisi istemäzdi gitmää taradılmış. Ama sport olä: var taramaklar da, taratmaklar da.  Çempion oldular nicä en küçüklär, ölä dä te onnar, kim diil bir keret kalktılar devlet hem Evropa yarışmakların şannı pyedestallarına. “Konkurentım taa yufkaydı bendän, ama hepsi ii geçti”.   “ Bän beendim nicä…

Afgan cengin askerini Georgiy Yanevı anmak dzüdo turniri Kazayak küüyündä geçti 

GeorgiyYanevı anmak turnirlar geçiriler Kazayak küüyündä çok yıl. Hederlez ayın edisindä geçmiş dzüdo turnirindä pay aldılar uşaklar Moldovanın türlü dolaylarından. Afgan cengindä canını kaybetmiş GeorgiyYanevın hatırına dzüdo turniri yapıldı Kazayak küüyünün kultura evindä. Yarışmaklarda pay aldılar 11 komanda birkaç aarlık kategoriyasında. Genç dzüdocülar gösterdilär kendini en ii taraftan. «Duygularım pek islä, sevdim bu turniri. Biraz korkardım, ama bän dayandım».   «Bän isteerim üstelemää hepsini, ama altı kalasam da  kahır olmayacam. Bölä turnirlarda taa  pay almadım, ama iki keret Rumıniyaya gittim. Burada isteerim ilk eri almaa, başkalara da  kısmet olsun».   «Bu benim ilk  turnirım, onuştan biraz korkêrım. Isteerim ilk eri…