24 09 21 GAGAUZİYANIN TENİSİSTLERİ İİ BAŞARLARI GÖSTERERLÄR (Video)

Ceviz ayın 16-dan 19-dan Ukraina devletindä Rogatin kasabasında masa tenisını dünnäarası turnirı geçirildi. Onda devletin yakın 200 sportsmeni pay aldılar. Bulundu turnirda Gagauziyadan da tenisistlär.

Yarışmalarda avtonomiydan Komrat kasabasının sportiv okulun hem Avdarma küüyün sportsmenneri pay aldılar. Turnirın çıkışlarına görä onnar kazandılar ilk erleri. Komrattakı sport okulundan turnirda Viktoriya Melintiy bulundu. 2010-cu yılın kategoriyasında o 32 pay alanın arasından ilk eri aldı. Kalmadılar geeri Avdarma tenis klubun üürenicileri dä, onnar da becerdilär turnirın finalına çikmaa.

«Bizim uşaklar pek ii tarafından kendilerini gösterdilär, hepsi onnardan finala çiktılar. Bütünnä pek mutluyum sportmennerin oynularınnan. Bölä kısa vakıdın içindä kirez ayından ceviz ayına kadar biz 5 turnirda şansoşra pay aldık. Hepsindä ödülleri kazandık», — annattı NİKOLAY MELİNTİY, masa tenisında trenerı.

Trener nışannadı, ani üüsek başarları kazanmaa deyni sportsmennär lääzım çok işlesinär, ki becermeklerini ii uurda tutmaa, önemli rolü sport toplumnarında pay almakta, angılarını onnar savaşȇrlar kaçırmamaa.

«Biz taa kirez ayında Pridnestrovyedä sport toplumunda pay aldık. Bundan kaarä Bulgariyada Albena kasabasında da 10 gün hep ölä sport topluşu geçti. Bundan kaarä güreşmelerdä tarayabildik. İleri dä başarları gösterärdilär. Önemli nekadar taa çok hazırlanmaa, biz 3 saat her gün trenirivka yapêrız», — söledi trener.

Masa tenisı Komratta nicä sport çeşiti şindän sora 18 yıldan zeedä var. Bu vakıdın süresindä, annattı Nikolay Melintiy, ola bildi başarlı sportsmenneri terbietmää. Büünkü gün trenirovkalara başlêr gelmää tenisistlar 5 yaşından.

 

 
Источник grt.md
806

İlgili statyalar

Video: KOMRAT SPORT LİŢEYİN GÜREŞÇİLERİN BAŞARLARI

Regional sport liţeyindä ödülledilär güreşmäk turnirın enseyicilerini. Yarışmalar Tiraspol kasabasında geçtilär.   Sport liţeyin terbiyedilenneri turnirdä kazandılar 2 ilk er hem 4 — üçüncü. Nicä nışannadı trener Födor Tukan, kabledilän ödüllär hem kuboklar – o sportçuların ii hazırlanılmasının çıkışı. Bundan kaarä, nışannadı o,  saygılı güreşçinin Saveliy Kioroglo adına turnirdä pay alması  sportçulara deyni önemli. Sportçular da annadȇrlar, ani kendi ödüllerinä pek sevinerlär, ama kazanmaa onu dildi kolay. Güreşçilär başka devletlerdän hem kasabalardan kuvetliydilär hem ii hazırlandılar. Trener paylaştı, ani yakınnarda çocuklar  Kişinövda hem Bulgariyada hazırlanmak sport topluşlarında pay alacȇklar. Источник grt.md

 Video: Masa tenisindä Gagauziya çempionatı topladı 100-dän zeedä sportçuyu avtonomiyadan   

Gagauziyanın merkez kasabasında geçti masa tenisindä çempionat üç yaş kategoriyada çocuklar hem kızlar 18 yaşınadan hem taa büük.  Yarışmaklarda pay aldılar regionun en kaavi sportsmenneri. Kim kazandı ilk erleri, hem nesoy uurda geçtilär yarışmaklar, Zinaida Kanţırın materialında. Heryılkı çempionat masa tenisindä topladı Gagauziyadan yakın 100 sportçuyu bütün  regiondan. Açılışta Gagauziyanın gençlik hem sport baknıın başı Sergey  Stoyanoglo diledi uşaklara üüsek başarları, hem nışannadı, ani tenis nicä sport  çeşiti ilerleer, bakannık ta buna yardım eder. İki günün içindä  Komrattakı gençlik merkezin hem “Fitland” sport kurumun zallarında tenis masalarında geçti kızgın setlär, herbiri savaşardı  taramaa oyunda, ama diil hepsibaşarabildi.  Pay alannarın laflarına görä, sportsmennär kaaviydilär hem becerikiydilär.…

Gagauziyada ilk keret geçti masa tenisı Moldova Çempionatı

Gagauziyada seftä masa tenisı Moldova çempionatı geçti. “En ii tenis oyuncusu” adı için respublikanın sportsmenneri güreştilär. Yarışmalar Avdarma küüyündä kapalı tenis meydanında geçtilär. Masa tenisı Moldova Çempionatı seftä Avdarmada geçti. Onda pay aldılar 120 veteran 8 boy kategoriyasından. «Büün, açan devletimiz geçer soţial hem ȇkonomika krizislarından da cümnedä agresiya uuru kalkȇr, sportta birleştilär devletimizin hepsi bölgeleri: Belţı, Kaul, Tiraspol, Kişinöv, Komrat, Ungenı, Briçänı, Edineţ, Kalaraş, Valkaneş, Benderı. Şükür ederim sizi bu gözäl örnek için, sporta sevginiz için, dostluunuz için, hem biri – birinä yardım için. Bu haliz o örneklär hem insannık kaliteleri, angıları çoyu politikacılarımızda yok», — söledi Gagauziya başkanı…

Komrattan gencecik gimnastkalar aldılar iki ilk eri “Renaissance”haklararası yarışmaklarda

Komrat muniţipal sport okulun akrobatika hem gimnastika bölümün terbiedilenneri pay aldılar “Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında. Onnar Kişinöv kasabasında geçtilär. “Renaissance” modern oyunnarı halklararası yarışmaklarında pay aldılar komandalar  bütün devlettän. Trenerın Alöna Junenin laflarına görä Komrat sport okulundan  yarışmaklarda 11 kişi pay aldı . Kızlar üüsek uurda hazırlandılar bu oluşa da gösterdilär  gözäl hem professional programmalarını. “Biz pay aldık zamandaş oyunnarında yarışmaklarında akrobatika uurunda. Kızlar pay aldılar taa ii, nekadar geçän yarışmaklarında , makar onnarda da kazandılar ilk eri. Ama bu sefer onnar taa üüsek uurda gösterdilär kendilerini. Da bän düşünerim, ani gelän sıra olacek taa ii”, — açıkladı trener…

Komrat sport liţeyinin serbest güreşçileri eni ödülleri kazandılar

Komrattakı sport liţeyinin üürenicileri kazandılar ödülleri Moldova çempionatında serbest güreşindä. 6 taane medali getirilär sportçular: 1 ilk er, 1 ikinci er hem dört 3-cü er. İlk eri 74 kila uurunda, ilk eri aldı Gagauziyanın sportçusu Grigoriy Kara. O taradı hepsi güreşleri. «Bän 4 güreş geçirdim, hepsini da taradım. 74 kila uurunda pay aldım», — annattı  çempionatın tarayıcısı  Grigoriy Kara. Roman Keţkar Moldovanın çempionatında aldı 3-cü eri. “Güreştim Kişinevdaki poliţiya izmetçilerinnän, da oldum 3-cü. Liţeydä bizi islää hazırladılar,  trenerlar herzaman yardım ederlär bizä, yannışlıklarımızı belli ederlär”, — paylaştı bronza ödülcüsü Roman Keţkar.   “Kazandım 3-cü eri, güreştim devletin oolarınnan,  en önemli…